E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu


avukat2

Tanıma Tenfiz Davaları

avukat1

Nüfus Davaları

avukat3

Boşanma Davaları

Hukuki sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.

Hukuki sorularınız için :

Almanya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Title: Almanya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası
Reviewed by Av. Kemal Şener on Mar 27
Rating: 5.0
Summary: Almanya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Almanya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası : Davalı tarafın Türkiye’deki ikametgahı olan yer mahkemesinde açılır. Davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa , sakin olduğu yer mahkemesi , bu da yoksa Ankara, istanbul veya İzmir’de bulunan Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi) yetkilidir. Mahkeme yetkili olup olmadığını kendisi dikkate almaz çünkü Tanıma tenfiz davasında yetki kamu düzeninden değildir. Davalı taraf mahkemeye yetki yönünden itiraz edecekse ilk itiraz olarak ileri sürmelidir.

Davalı Kimdir:

Dava , Yabancı mahkeme kararında görünen diğer taraf aleyhinde açılır. Uygulamada bazen hasımsız olarak açılsa da bu doğru değildir. İleride tanıma kararının bozulması söz konusu olabilir. Tanıma tenfiz davası duruşmalı bir davadır. Evrak üzerinden karar verilen dava çeşidi değildir. Tanıma tenfiz davası neticesinde verilen karar kesin değildir. temyiz edilebilir. Temyiz edildiği takdirde kararın icrası ve infazı durur.

Tanıma Tenfiz Davası için Gereken şartlar:

Yurtdışında bulunan bir mahkeme tarafından verilmiş bir karar olmalı (kararın aslı gereklidir.) Yurtdışında bulunan mahkemenin vermiş olduğu bu karar kesinleşmiş olmalıdır. Halen temyiz vb. üst mahkeme tarafından inceleniyorsa tanıma mümkün olmaz.Yurtdışında bulunan mahkeme kararı eksiksiz şekilde (yeminli tercüman tarafından) Türkçe’ye çevrilmeli , resmi kurumlar tarafından (konsolosluk) tasdik edilmelidir. Tanıma tenfiz yapılacak karar yurtdışında bulunan mahkeme tarafından verilmiş olmalıdır. Yurtdışında bulunan idari kurumlar (belediye vb.) tarafından verilmiş olan ve mahkeme hükmü taşımayan kararlar tanıma ve tenfize konu olmaz. Tenfiz yapılabilmesi için yurtdışında kararın verildiği ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuki karşılıklılık anlaşması veya sözleşme olmalıdır.Yurtdışında bulunan mahkeme tarafından verilmiş olan karar Türk Kamu düzenine aykırı olmamalıdır. Kamu düzenine açıkça aykırı olan bir mahkeme kararı tanınmaz ve tenfiz edilmez.

Yurtdışında bulunan mahkeme tarafından verilmiş olan kararın tanınması için , konunun Türk Mahkemelerinin kesin yetkisine giren ve sadece Türk Mahkemeleri tarafından karar verilmesi gereken konulardan olmaması lazımdır. Örneğin taşınmazın aynına ilişkin davalarda Türk Mahkemelerinin yetkisi kesindir. Başka bir ülke mahkemesi Türkiye’de bulunan bir taşınmazın aynına ilişkin bir karar veremez. Boşanma , evlilik iptali vb. konular kesin olarak Türk mahkemelerinin yetkisine girmediğinden bu konuda karar verilebilir. Yurtdışında bulunan mahkeme , karar verirken, aleyhinde tenfiz istenen kişiyi , usulune uygun şekilde dinlenmemiş , çağrılmamış, kendisine savunma hakkı verilmemiş ise, tenfiz davası esnasında aleyhinde tenfiz istenen kişi bu duruma itiraz ederse davanın reddine karar verilir. Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tenfizi için yabancı mahkeme tarafından usulune uygun savunma hakkının verilmiş olması gerekir.Yurtdışında bulunan mahkeme Türk Vatandaşları hakkında , kanunlar ihtilafı uyarınca yetkili hukuku uygulamadı ise Tanıma tenfiz davası esnasında davalının bu yönde bir itirazı üzerine tanıma tenfiz kararı verilemez.

Tanıma Tenfiz Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tanıma ve Tenfiz davalarında Basit Yargılama Usulü uygulanır. Bu davaya 10 gün içerisinde cevap verme zorunluluğu yoktur.Tanıma ve tenfiz davaları hasımlı davalardır. Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan kararda gösterilen diğer taraf davalı konumunda olmalıdır. Her ne kadar hasımsız olarak açıldığına rastlansa da bu uyguluma doğru değildir. Verilen tanıma tenfiz kararı bozulabilir.Tanıma tenfiz davasında , davalı tarafın bilinen adresine meşruhatlı davetiye çıkarılır. Genl uygulama yabancı uyruklu eş tarafından Türkiye’de avukata vekalet verilmesi ve Türk Vatandaşı olan tarafın Türkiye’deki adresine tebligat çıkarılması şeklinde olmaktadır.

Tanıma tenfiz davaları takip edilmesi gereken davalardandır. Davanın tarafları duruşmada bulunmaz ise , H.U.M.K gereği dosya işlemden kaldırılır.Tanıma tenfiz davasının , davalısı yurtdışında ise, davalının adresi araştırılmalıdır. İlan yolu ile tebligat yapılmak suretiyle karar verilemez.Türk Vatandaşının Türkiye’de ikametgahı yoksa , teminat göstermesi gerekir.

Tanıma ve Tenfiz yapılacak yabancı mahkeme kararı verilen ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki karşılıklık anlaşması içerisinde adli yardımlaşma hükmüne yer verilmişse, bu durumda teminat gösterilmesine gerek yoktur.Uluslararası sözleşmede teminattan muafiyet şartı varsa teminat alınmaz. Hakim teminat miktarını kendisi belirler.

Tanıma ve tenfiz davaları Adli Tatilde de görülebilir.Tanıma ve tenfiz davalarında yurtdışında bulunan mahkeme kararı dikkatle yorumlanmalıdır. Türk Mahkemeleri yeni bir işlem tesis edecek şekilde karar veremez. Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan kararın tanınması veya tenfizine karar verebilir. Yabancı mahkeme kararında bulunmadığı halde başkaca bir hükme de yer verilmesi usulsuzdür.Türkiye’de açılmış olan Boşanma Davası daha sonra ıslah edilerek Tanıma veya tefiz davasına çevrilebilir.Yabancı mahkeme kararının tanıma ve tenfizine karar verilmekle , bu karar ilam hükmü kazanır. Türk mahkemeleri tarafından verilmiş bir hüküm gibi işleme konur.Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türkiyede tanıtılana kadar Türk Hukukuna göre evlilik devam eder. Eşlerin evlilikten kaynaklanan tüm hakları Miras , vb. devam eder.

Tanıma ile Tenfiz davaları arasındaki fark nedir

Yurtdışında bulunan mahkeme , karar verirken, aleyhinde tenfiz istenen kişiyi , usulune uygun şekilde dinlenmemiş , çağrılmamış, kendisine savunma hakkı verilmemiş ise, tenfiz davası esnasında aleyhinde tenfiz istenen kişi bu duruma itiraz ederse davanın reddine karar verilir. Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tenfizi için yabancı mahkeme tarafından usulune uygun savunma hakkının verilmiş olması gerekir. Tanımada böyle bir şart yoktur.Tenfiz yapılması için Türkiye Cumhuriyeti ile , tenfiz edilecek mahkeme kararının verildiği ülke arasında Tenfiz yapılabilmesi için yurtdışında kararın verildiği ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuki karşılıklılık anlaşması veya sözleşme gereklidir. Bu şartlar tanıma davasında aranmaz

Türkiye dışında (Örneğin ;Almanya , İngiltere, Fransa…) bir ülkede yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş olan boşanmaya ilişkin karar Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Bu karar Türk Mahkemelerince tanınmadığı sürece Türkiye’de geçerli değildir. Yurtdışında boşanmış olan kişi Türkiye’de evli görünmeye devam eder.Türk Hukukuna göre boşanmak için Türk Mahkemeleri tarafından yurtdışında yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararı hakkında “tanıma kararı” verilmesi gerekmektedir.

Tanıma Davasını Kim Açar :

Boşanma kararının tanınmasına dair davayı eşlerden birisi diğerine karşı açmalıdır.

Tanıma Davasının Süreçleri Nelerdir : 

Tanıma davası 3 süreçten oluşur. Bunlar;

Tanıma Davasının Açılması : 

Tanıma davası açılırken, karşı taraf Türk Vatandaşı değilse, dava dilekçesinin davalı hangi ülke vatandaşı ise o dile çevrilerek kendisine gönderilmesi gereklidir. Bu aşamada tanıma davası açılır, gerekli çeviriler yaptırılır ve karşı tarafa duruşma günü ve dava dilekçesi gönderilir.

Tanıma Davası Yargılama Süreci :

Tanıma davası açıldığında hakim tekrar boşanmaya ilişkin konuları ele alıp yargılama yapmaz. Tanıma davaları genellikle tek duruşma ile karar verilen davalardır. Burada hakimin dikkate alacağı konular, tanıma için gerekli şartların oluşup oluşmadığı , kanunen gerekli belgelerin dosya içerisinde yer alıp almadığı, yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Kamu düzenine aykırılık teşkil edip etmediği hususlarıdır.

Tanıma Davası Gerekçeli Karar Ve Tebliğ Süreci : 

Tanıma davasında yukarıda belirtilen koşullar sağlandığı takdirde, davanın kabulüne karar verilir. Bundan sonraki süreçte mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılarak taraflara tebliğ edilir. Burada yine dikkat edilmesi gereken husus, karşı taraf başka ülke vatandaşı ise, gerekçeli kararın da yine o dile çevrilmesi ve bu şekilde tebliğ için gönderilmesi gereklidir. Gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten ve boşanma kararı kesinleştikten sonra Türkiye’deki ilgili nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak kişinin Türkiye’de de boşanmış olduğu bildirilir.

Tanıma Davalarında Önemli Hususlar

Tanıma davası yalnızca eşler tarafından açılabilir. Mirasçıların tanıma davası açamaz.Tanıma Davalarında en önemli sorun karşı tarafa tebligat sorunudur. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız genelde burada aldıkları boşanma kararlarının, Türkiye’de tanınması için yıllarca bir girişimde bulunmadıkları için , ilerleyen süreçte karşı tarafı bulmak güçleşmekte, tebligat yapılamaması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.


Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması En Hızlı Nasıl Olur :

Yurtdışında (Örn; Almanya, İngiltere , Fransa …) yabancı bir mahkemeden alınmış boşanma kararının Türkiye’de Türk Mahkemeleri tarafından tanınmasında en çok zaman alan konu, davalı tarafın yurtdışında olması nedeniyle tebligat için uzun bir süre geçmesidir. Bu durumun çözümü için tarafların her ikisinin de Türkiye’den birer avukata vekaletname vermesidir. Bu durumda yurtdışına tebligat yapılmasına gerek kalmayacak, dava kısa sürede sonuçlanacaktır.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması İçin Gereken Belgeler : 

Yurtdışı mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının aslı
Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname)
Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti
Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi
Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi

Onay Ve Apostil Nedir :

Onay: Yurtdışında yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş olan kararların, resmi bir merci tarafından verildiğini izah eden işlemdir. Lahey anlaşmasını imzalayan ülkelerden alınan kararlarda “apostille” onay yerine geçer.

Apostil : Apostil, 5 Ekim 1961 tarihinde Den Haag’da taraf ülkelerce imzalanan Lahey Konvansiyonuna göre, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin diğer bir ülkede ibraz edilebilmesine olanak sağlayan bir onaydır (örneğin; Türkiye’de düzenlenmiş bir belgenin Almanya’da tanınması). Apostil, taraftar (sözleşmeyi imzalayan) bir ülkenin sınırları dahilinde düzenlenen, diğer bir taraftar ülkenin sınırları içinde ibraz edilmesi gereken resmi belgeler için, bu belgenin hangi yetkili makamdan verildiğini belirten o ülkenin (belgenin düzenlendiği ülkenin) yetkili makamları tarafından yapılan bir onaydır (belge hangi ülkede düzenlendiyse apostil o ülkede yapılır). Sözleşme taraftarı her ülke, apostilin hangi makamlarca düzenleneceğini kendi belirler.Türk mahkemeleri karar üzerinde konsolosluk onayı ya da apostille görmeden tanıma kararı vermez.

Benzer İçerikler:

2 comments

  • ben bir konuda bilgi almak istiyorum ben almanya da yasiyorum 2008 yilinda alman olan esimle turkiye de evlendim.2012 yilinda ise almanya mahkemelerinde bosandim . ben turkiye de de bosanmak istiyorum . bu bosanmayi ben turkiye ye gelmeden yapabilir miyiz ? bu bosanma ne kadar surer . eski esimle halen gorusuyoruz , ondan istenen evrak var ise saglayabilirim. ama o hic gelemez turkiyeye . ayrica bu bosanma davasinin maliyeti ne kadar olur . tesekkurler

  • tanima tenfiz davasi kabul edilince napmam gerekiyor ???

    Iyi günler benim bi sorum olucakdi ben almanyada boşandim tanima tenfiz davasinida acdim türkiyede oda kabul edildi ama avukatim bana birsey yolamadi sadece işleminiz bitmisdir gözünüz aydin bosandiniz diye mesaj yazdi şimdi konsolosluk bu işlemi sistemde görüyormu yoksa ben o belgelerle konsolosluga gitmem gereklimi ben tekrardan evlenmek isdiyorum mecbur pasaportumu degisdirmem lazimmi esgi kizlik ismimi geri almam lazimmi ?

Lütfen Yorum Yazın.

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır
Top