E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu


avukat2

Tanıma Tenfiz Davaları

avukat1

Nüfus Davaları

avukat3

Boşanma Davaları

Hukuki sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.

Hukuki sorularınız için :

Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz

Title: Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz
Reviewed by Av. Kemal Şener on Aug 18
Rating: 5.0
Summary: Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz

Boşanma Tanıma Tenfiz : Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, boşanmaya ilişkin davayı ister yurtdışında, ister Türkiye’de açabilirler. Boşanma davası Yabancı Mahkemede açıldığı takdirde, taraflardan her ikisi de Türk Vatandaşı ise, davada Türk Hukuk kuralları uygulanacaktır. Taraflardan birisi Türk, diğeri yabancı ülke vatandaşı ise Mahkeme kendi hukuk kurallarını uygulayacaktır. Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının, Türkiye’de hükmü yoktur. Bu boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için tanınması ve tenfizi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında, Türk Mahkemeleri tarafından kontrol edilecek husus, Türk Hukuk kurallarının doğru uygulayıp uygulamadığını veya Yabancı Ülke Hukuk kuralları uygulandı ise, bu durumun Türk kamu düzenini ihlal edip etmediği yönündedir. Yabancı Mahkemenin verdiği boşanma kararı Türk Mahkemelerinde tanıma veya tenfiz yolu ile kabul edilmedikçe, taraflar Türkiye’de boşanmış sayılmazlar.

Böyle bir durumda;

 • Taraflar Türkiye’de halen evli olarak kabul edileceğinden, evlilik birliğinden kaynaklanan tüm haklar devam edecektir.
 • Evlilik birliği Türkiye’de devam ediyor göründüğünden, tarafların yeniden evlenmesi de mümkün olmayacak, buna rağmen yapılmış olan evlilikler bir hüküm taşımayacaktır.
 • Yurtdışında boşanmış fakat bu boşanma kararını Türk Mahkemesinde tanıtmamış olan vatandaşlarımız, daha sonra Türk Vatandaşlığından çıkıp başka ülke vatandaşlığına geçseler bile, tekrar evlilik yapmak istediklerinde (özellikle yeni evlilik bir Türk Vatandaşı ile olacak ise) sorun yaşayacaklardır. Çünkü Türkiye’de halen evli görünmektedir.
Tanıma ve Tenfiz Davasında Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan,Belarus, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya Cumhuriyeti , Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan ülkelerinden alınmış olan boşanma kararlarının Türkiye’de tanımasını sağlamaktayız.

Tanıma ve Tenfiz Ne Demektir?

Tanıma ; yabancı bir ülkede bir mahkeme hükmünün kesin hüküm etkisinin kabul edilmesi demektir. Tenfiz ; verildiği ülkeden başka bir ülkede bir mahkeme hükmünün zorla icra etkisini göstermesidir.

Tanıma yabancı bir mahkeme ilamının diğer ülkedeki kanunların içerdiği koşullara uygunluğunun tespiti iken , tenfiz bu koşullara uygun olan ve Türkiye’de tanınmış olan yabancı mahkeme ilamının icrasına karar verilmesidir. Yani bir yabancı mahkeme ilamının tenfizine  karar verilmesi demek , aynı zamanda bu ilamdaki hükmün kanuni açıdan varlığı ve kesinliğinin de tanınması demektir.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Farklar

 • Tanıma kararı , yabancı mahkeme kararının tespit edilmesine yönelik bir karardır. Tanıma kararında, tenfiz de olduğu şekilde devlet organlarının harekete geçme ve işlem yapması gerekmemektedir.
 • Tenfizde aranmakta olan bütün koşullar tanıma için aranmamaktadır. Tanımada daha az koşul bulunmaktadır.
 • Yabancı bir mahkeme kararına tanıma kararı alınması için tenfiz kararı alma şartı bulunmamaktadır. Fakat yabancı bir mahkeme kararına tenfiz kararı alabilmek için tanıma kararı şartı bulunmaktadır. Yani tenfiz kararı tanıma kararını kapsamaktadır.
 • Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir.
 • Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.
 • Tanımada kesin hüküm etkisinin , hükmün verildiği ülkede kesinleşme tarihinden itibaren geçerlidir. Tenfizin zorla icra etkisi ise , tenfiz kararının kesinleştiği tarih ile geçerli olmaktadır.
Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Açma Süresi

Yurtdışında yapılmış bir boşanmayı Türk Mahkemelerinde tanıtmak için konulmuş bir süre kısıtlaması olmamakla beraber, boşanma kararının tanıtılmamasından kaynaklanacak sorunlar doğacaktır. Bunlara örnek vermek gerekirse,

 • Türkiye’de taraflar halen evli görüneceğinden, eşlerden birisi öldüğü takdirde, diğer eş onun mirasından pay sahibi olabilecektir.
 • Yurtdışında verilen boşanma kararının üzerinden yıllar geçmesi, ileride açılacak Boşanma tanıma davasında, karşı tarafın tebligat adresini değiştirmesi neticesini doğurabilir. Boşanma tanıma ve tenfiz davalarında, karşı tarafa tebligat yapılması zorunlu olduğundan, bu dava çok uzayacak, hatta tebligat yapılamaz ise sonuçlanmayacaktır.
Boşanma Tanıma Tenfiz Dilekçesi ve Yetkili Mahkeme

Yurtdışında verilen boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması ve tenfizi için açılacak davada yetkili Mahkeme, davalı tarafın Türkiye’deki ikametgahı mahkemesidir. Davalı tarafın Türkiye’de ikametgahı bulunmuyor ise, sakini olduğu yerin mahkemesi yetkilidir. Bu da yok ise Boşanma tanıma tenfiz davası için, Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir. Tanıma ve tenfiz davasının hasımsız (davalı gösterilmeksizin) açıldığı durumlar doğru değildir. Davanın yabancı Mahkeme tarafından verilen boşanma kararındaki karşı taraf davalı gösterilerek açılması gereklidir.

Tanıma ve tenfiz dilekçesinde aşağıda belirtilen hususlar yer alır;
 • Tanıma ve tenfiz talep eden kişinin adı soyadı, adresi. Eğer Avukatı var ise adı soyadı ve adresi,
 • Davalı tarafın adı soyadı, adresi. Eğer Avukatı var ise adı soyadı ve adresi,
 • Tanıma ve tenfizi talep edilen mahkeme kararının , hangi ülke mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı,
 • Tanıma ve tenfizi talep edilen mahkeme kararının tarihi numarası ve mahkeme kararının özeti,
 • Eğer tanıma ve tenfiz, yabancı mahkeme kararının sadece bir bölümü için isteniyorsa, örneğin Alman Mahkemesinin vermiş olduğu kararın sadece boşanma hükmü yönünden (nafaka, velayet vb. tenfiz gerektiren konular istenmeden) sadece tanınması isteniyorsa bu durumun belirtilmesi,
 • Davacının imzası bulunmalıdır.
 • Tanıma ve tenfiz yapılacak karar yurtdışında bulunan mahkeme tarafından verilmiş olmalıdır. Yurtdışında bulunan ve mahkeme dışındaki idari kurumlar tarafından (belediye, nüfus idaresi, noter vb.) tarafından verilmiş olan ve mahkeme kararı özelliği taşımayan kararlar tanıma ve tenfize konu olmaz.
 • Tanıma ve Tenfiz davalarında Basit Yargılama Usulü uygulanır. Davaya 10 gün içerisinde cevap verme zorunluluğu yoktur.
 • Tanıma davalarında, kararın verildiği ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuki karşılıklılık anlaşması veya sözleşme olmasına gerek yoktur.
 • Tanıma davasında, hakim, Yabancı  Mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararında yer alan boşanmaya dair konuları tekrar ele alıp yargılama yapmaz. Yani boşanmanın esası hakkında bir karar vermez. Hakimin burada dikkate alacağı hususlar, yapacağı işlem, tanıma davasının şartlarının oluşup oluşmadığı, kanunda sayılan belgelerin dosya içerisinde olup olmadığı, yurtdışında verilen kararın Türk Kamu düzenine aykırılık teşkil edip etmediği hususları olacaktır.
 • Tenfiz yapılabilmesi için yurtdışında kararın verildiği ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuki karşılıklılık anlaşması veya sözleşme olmalıdır.
 • Yabancı Mahkeme tarafından verilen karar Türk Kamu düzenine aykırı olmamalıdır. Kamu düzenine açıkça aykırı olan bir mahkeme kararı tanınmaz ve tenfiz edilmez.
 • Tanıma tenfiz davasında, Türk Vatandaşının Türkiye’de ikametgahı yoksa , teminat göstermesi gerekir. Tanıma ve Tenfiz yapılacak yabancı mahkeme kararı verilen ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki karşılıklık anlaşması içerisinde adli yardımlaşma hükmüne yer verilmişse, bu durumda teminat gösterilmesine gerek yoktur. Uluslararası sözleşmede teminattan muafiyet şartı varsa teminat alınmaz. Hakim teminat miktarını kendisi belirler.
 • Tanıma tenfiz davalarının takip edilmesi gereklidir. Davanın tarafları duruşmada bulunmaz ise, dosya işlemden kaldırılır.
 • Tanıma tenfiz davasında, davalı yurtdışında ise, davalının adresi araştırılmalıdır. Davalıya İlan yolu ile tebligat yapılmak suretiyle karar verilemez.
 • Yurtdışında bulunan mahkeme tarafından verilmiş olan kararın tanınması için, konunun Türk Mahkemelerinin kesin yetkisine giren ve sadece Türk Mahkemeleri tarafından karar verilmesi gereken konulardan olmaması lazımdır. Örneğin taşınmazın aynına ilişkin davalarda Türk Mahkemelerinin yetkisi kesindir. Başka bir ülke mahkemesi Türkiye’de bulunan bir taşınmazın aynına ilişkin bir karar veremez. Boşanma, evlilik iptali vb. konular kesin olarak Türk mahkemelerinin yetkisine girmediğinden bu konuda karar verilebilir. Yurtdışında bulunan mahkeme, karar verirken, aleyhinde tenfiz istenen kişiyi, usulüne uygun şekilde dinlenmemiş, çağrılmamış, kendisine savunma hakkı verilmemiş ise, tenfiz davası esnasında aleyhinde tenfiz istenen kişi bu duruma itiraz ederse davanın reddine karar verilir. Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tenfizi için yabancı mahkeme tarafından usulüne uygun savunma hakkının verilmiş olması gerekir. Yurtdışında bulunan mahkeme Türk Vatandaşları hakkında, kanunlar ihtilafı uyarınca yetkili hukuku uygulamadı ise Tanıma tenfiz davası esnasında davalının bu yönde bir itirazı üzerine tanıma tenfiz kararı verilemez.
Tanıma Tenfiz Davasında Tarafların Türkiye’ye Gelmesi gerekli Midir?

Yurtdışında almış olduğunuz boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için, Türkiye’de bulunan bir Avukata vekaletname verdiğiniz takdirde, dava için Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir. Ayrıca, Türkiye’deki tanıma davası için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir. Bu konuda en doğru ve en hızlı çözüm her iki tarafın Türkiye’de birer Avukat’a (yurtdışında bazı ülkelerde tarafların her ikisinin aynı Avukat’a vekalet vermesi kabul edilmiş ise de bu durum Türkiye’de geçerli değildir) vekalet vermesi olacaktır.

Tanıma Tenfiz Davasında Onay ve Apostil Nedir?

Onay, Yurtdışında yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş olan kararların, resmi bir merci tarafından verildiğini izah eden işlemdir. Lahey anlaşmasını imzalayan ülkelerden alınan kararlarda “apostille” onay yerine geçer.

Apostil 5 Ekim 1961 tarihinde Den Haag’da taraf ülkelerce imzalanan Lahey Konvansiyonuna göre, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin diğer bir ülkede ibraz edilebilmesine olanak sağlayan bir onaydır (örneğin; Türkiye’de düzenlenmiş bir belgenin yabancı bir ülkede tanınması). Apostil, taraftar (sözleşmeyi imzalayan) bir ülkenin sınırları dahilinde düzenlenen, diğer bir taraftar ülkenin sınırları içinde ibraz edilmesi gereken resmi belgeler için, bu belgenin hangi yetkili makamdan verildiğini belirten o ülkenin (belgenin düzenlendiği ülkenin) yetkili makamları tarafından yapılan bir onaydır (belge hangi ülkede düzenlendiyse apostil o ülkede yapılır). Sözleşme taraftarı her ülke, apostilin hangi makamlarca düzenleneceğini kendi belirler. Türk mahkemeleri karar üzerinde konsolosluk onayı ya da apostille görmeden tanıma kararı vermez.

Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yurtdışında verilen boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için gerekli belgeler aşağıda sayılmıştır.

 • Yabancı Mahkeme tarafından verilen boşanma kararının aslı veya tasdikli sureti,
 • Boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh. Örnek : Taraflar bu mahkeme kararına …… gün içerisinde itiraz etmediği için boşanma kararı ………….. tarihinde kesinleşmiştir. Şeklinde (kesinleşme şerhi karar aslı üzerinde yer alabilir veya ayrı bir evrak olarak düzenlenmiş olabilir.) Yurtdışında verilmiş olan boşanma kararına itiraz edilmişse, temyiz vb. üst mahkeme tarafından inceleniyorsa karar kesinleşmemiş olduğundan tanıma mümkün olmaz.
 • Boşanma kararının aslı üzerine alınacak APOSTİL şerhi (genelde mahkeme kararının arka sayfasına yapılır.) Normal şartlarda kesinleşme şerhi mahkeme kararının üzerine bir damga şeklinde vurulduğundan, alınacak apostil hem boşanma kararını hem de kesinleşme şerhini kapsar. Fakat kesinleşme şerhi ayrı bir belge olarak verilmiş ise bu belgenin arkasına da Apostil şerhi alınması gereklidir.
 • Boşanma kararının, kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin, yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş olması,
 • Türkçe’ye tercüme yapıldıktan sonra resmi kurumlar (Noter veya Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş olması,
 • Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi (Yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz ibaresi mutlaka vekaletnamede bulunmalıdır.)
Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

Tek taraf vekalet verdiği takdirde tanıma tenfiz davası süresi,

 • Dava dilekçesi eğer karşı taraf yabancı vatandaş ise, onun diline çevrilecek, davalı tarafa Dava dilekçesi tebliğ edilecektir. (Yurtdışına tebligat yapılacak yaklaşık 4-5 ay )
 • İlk tebligat ulaştıktan sonra karşı tarafın itirazı yok ise (genelde olmamaktadır) Türkiye’de Mahkeme davanın kabulüne karar verecektir. Mahkeme kabule karar verdikten sonra (1 ay içerisinde) Gerekçeli Kararını yazacaktır
 • Gerekçeli karar yazıldıktan sonra bu karar yabancı vatandaşın diline tercüme edilip, tekrar davalı tarafa (Yurtdışına tebliğe gidecektir (Yaklaşık 4-5 ay)
 • Özetle tek taraf vekalet verirse 2 kere yurtdışı tebligat 8-10 ay + Mahkeme Gerekçeli Kararı 1 Ay olmak üzere en az 10- 11 ay sürecektir.

İki taraf vekalet verdiği takdirde tanıma tenfiz davası süresi,

 • Tanıma tenfiz davası derhal açılacak, her iki tarafın Avukatı dilekçe verecektir.
 • Mahkeme duruşma yoğunluğuna göre 1-2 ay içerisinde duruşma günü verecektir.
 • Duruşmada dava kabul edildikten sonra Mahkeme 1 ay içerisinde gerekçeli kararını yazacaktır.
 • Gerekçeli karar yazılınca her iki Avukat kararı tebliğ alıp davayı kesinleştirecektir.
 • Özetle her iki taraf vekalet verdiği takdirde 2-3 ay içerisinde dava tamamlanacaktır.
Vekaletname Bilgileri

Vereceğiniz vekaletnameler resimli boşanma vekaletnamesi olmalıdır. Ayrıca vekaletname içerisinde mutlaka aşağıda belirtilen yetki bulunmalıdır.“Yurtdışında verilmiş boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için dava açmaya”

Av. Kemal ŞENER

Adres: Sinanpaşa Mahallesi Hasfırın Caddesi Vidin İş Merkezi K.4 D.41 Beşiktaş İstanbul
Vergi Dairesi : Beşiktaş Vergi Dairesi
Vergi No : 21716130348 (T.C. kimlik no)
Baro : İstanbul Barosu
Baro Sicil No : 26329

Örnek Vekaletname

RESİM EKLENECEK

Vekalet Verenin Kayıtlı Olduğu

Soyadı :                                                İl :

Adı      :                                                İlçe:

Baba Adı  :                                          Mahalle/Köy Cilt/:

Anne Adı :                                           Aile Sıra/Sıra:

Doğum Yeri:                                       Cüzdanı Veren Makam:

Doğum Tarihi:                                    Nüfus İdaresi:

Medeni Hali :                                      Tarihi:

Dini:                                                    Cüzdan No:

Önceki Soyadı:                                  T.C. Kimlik No:

Adresi:

Almanya’da ikamet etmekteyim.

Eşim ………………………’den Almanya’da boşanmış olduğumdan, Alman mahkemesince verilmiş ve kesinleşmiş olan boşanma kararını T.C. mahkemelerinde tenfiz ettirmeye, tanıtmaya ve kesinleştirmeye, boşanma davası açmaya , bu konuyla ilgili olarak T.C. mahkemelerinde ve ilgili bütün adli ve idari daire ve kurumlarında beni temsile, davalar açmaya, açılmış, açılacak ve gıyabda olacak davalara girmeye, kendi imzasıyla dilekçe ve layihalar yazıp ilgili yerlere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, delil ve şahitler göstermeye, bunlardan vazgeçmeye, reddi hakim ve katibe, ihtar, ihbar ve protestolar çekmeye, bunlara cevaplar vermeye, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbirler koymaya, bunları kaldırmaya, murafaaya, müdafaaya, yemin teklif, kabul ve reddetmeye, temyiz, tashihi karar, iadei muhakeme, ıslah ve tavzih isteğinde bulunmaya, icabında temyiz hakkından feragate ve bu yoldaki feragati kabule, hükümleri kesinleştirmeye, nüfusa kayıt ve tescil ettirmeye, adıma yeni nüfus cüzdanı çıkarttırmaya, İl Adalet Komisyonu’na müracaat ederek apostille damgası tatbik ettirmeye, bu hususlarda ahzu kabza, sulh ve ibraya, başkalarım da tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete mezun ve yetkili olmak üzere İSTANBUL BAROSU AVUKATLARINDAN 21716130348 TC KİMLİK NOLU AV.KEMAL ŞENER’i vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren: ………………………….

Dairemde yazılan iş bu vekaletnamenin altındaki imzanın, gösterdiği yukarıda bilgileri yazılı fotoğraflı nüfus cüzdanının hamili ………………… isimli şahsa ait olduğunu ve huzurumda imza edildiğini onaylarım. İkibinonbir Yılı Kasım Ayının Onbeşinci Günü. 15.11.2011.

Belge No :

Tarife :

Harç :

Düzenleyen :

Onaylayan :

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası bölümünde sorularınıza yanıtlarımız mevcuttur.

Av.Kemal ŞENER

Benzer İçerikler:

67 comments

 • Merhabalar İngiltere’de boşandım, bu boşanmayı Türkiye’de tenfiz ettirmek istiyorum fakat bazı sorularım olacak, yanıtlar iseniz simdiden tesekkur ederim.

  1.Ingiltere den alinan bosanma kararı için tasdik (apostil) gerekiyor mu?

  2.Tasdik edilen belgenin (Apostil) Turk Konsoloslugu tarafindan tekrardan tasdiklenmesi gerekiyormu?

  3. Ingiletere den verilen bosanma kararının tercümesinin Turk Konsoloslugu tarafindan yapılması sartmi yoksa bu tercümeyi Turkiye de yaptirabilirmiyim? Turkiye’de bu tercümeyi yeminli tercume burosunda mı yaptıracağım, yoksa noterlikte mi?

  4. Mahkemeyi benim yerime vekalet vereceğim bir avukat açabilir mi? Benim dava açılırken bulunmam ve birşeyleri imzalamam gerekiyor mu?

  5.İngiltere’de ayrıldığım eşim İngiliz vatandaşı, kendisi vekalet vermek istemiyor, ayrıca Türkiye’ye de gelmek istemiyor. Bu durumda dava yine de açılabilir mi?

  6. Yurtdışında boşandığım İngiliz esime tebligat gonderilmesi gerekiyor mu ? Eğer öyle ise tebligat ne kadar zamanda gider ve gelir?

  7. Türkiye’de mahkeme sonuçlandıktan sonra benim bayan olarak 300 gun beklemem mi gerekiyor? Bu konuda rapor alıp mahkemeye sunsam süre kalkar mı?

  Yardımınızı rica eder iyi çalışmalar dilerim.

  • Sayın Selda Güner,
   a. İngiltereden almış olduğunuz boşanma kararı için Apostille gereklidir.
   b. Alınan Apostille belgesinin Türk konsolosluğu tarafından tekrar tasdik edilmesine gerek yoktur. Fakat Apostille belgesi ve diğer belgeler Türkçe’ye tercüme edildikten sonra bu tercümelerin tasdik edilmesi gereklidir.
   c. İngiltere’den alacağınız belgelerin (Boşanma kararı, kesinleşme şerhi, Apostille) tercümesini dilerseniz yurtdışında yaptırıp konsolosluğa onaylatabilirsiniz. Dilerseniz bu belgelerin tercümesini Türkiye’de yaptırıp notere onaylatabilirsiniz.
   d. Boşanma Tanıma Tenfiz Davasını sizin yerinize Türkiye’den vekalet vereceğiniz bir Avukat açabilir. Sizin bir şey imzalamanız gerekmiyor. Vekalet vermeniz yeterlidir.
   e. İngiltere’deki eski eşiniz vekalet vermek istemiyo ve aynı zamanda Türkiye’ye de gelmek istemiyorsa, yine de tanıma tenfiz davası açılabilir. Eski eşinize yurtdışına tebligat yapılacaktır. Bu durum davanızın uzamasına sebebiyet verecektir.
   f. Eski eşinize en az 2 sefer tebligat gönderilmesi gereklidir. Her bir tebligatın gidip gelmesi yaklaşık 5 ay sürmektedir.
   g. Türkiye’de boşanma tanıma tenfiz davası kesinleştikten sonra, iddet süresinin kaldırılması için bir dava açıp hamile olmadığınıza dair raporu sunduğunuzda 300 gün beklemenize gerek yoktur.
   Saygılarımızla

 • Merhaba, Ekim 15, 21013 ylinda amerikada yabanci uyruklu esimleresmi olarak ayrildim. Turkiye’de de hala evli gozuktugumden dolayi tanima-tenfiz davasi actim ancak karsi tarafa ulasilamiyor ve bende yeni adresini bulamiyorum. Ilk durusmada 3 ay sonrasina ertelendi. Benim sorum: eger kendisine hic bir sekilde ulasilamadi taktirde dava ne sekilde sonuclanir? Simdiden yardimlariniz icin tesekkur eder, iyi calismalar dilerim.

  • Hilmiye Kropfgans

   Merhaba, size bir konu hakinda danismak istiyorum bana yardimci olursaniz cok sevinirim. 1995 almanlan evlendim ve 2000 de bosandim. kendim cift vatandasim. Türkiyede bosanmak icin hangi evraklar lazim. En cok merak ettigim bosandim
   esimden ne istemem lazim. Onu aramam lazim. Onsuz olmazmi.Simdiden bilgilerinize
   tesekür ediyorum.

 • Ali ibrahim Çabukçu

  Taşrada kucuk bir sehirde Tanıma tenfiz davası açtım fakat hakim değişikliği ve izin nedeniyle bir türlü davam sonuçlanmıyor. Sürekli hatalar yapılıyor. Ben bu davayı iptal edip başka bir şehirde dava açmak istiyorum. Evraklarımı geri almak istiyorum ama verilmiyor. Bu durumda ne yapmalıyım.

 • 7 yil önce Isvec de ayrilmis ve isvec vatandasi olan kisiler, arti karsi taraf vekaletname vermek istemiyorsa,yani zorluk cikariyorsa bosanma davasi acilabilirmi,nasil ve ne tur evraklar gereklidir

  umarim yakin zamanda sorularima yanit alabilirim. simdiden tesekkur ederim,

  • Sevgi Hanım,
   Yurtdışında boşanmış olduğunuz eski eşiniz Türkiye’de açılacak tanıma tenfiz davası için vekalet vermek istemiyorsa, yine de dava açılabilir. Açılacak tanıma tenfiz davası yurtdışına yapılması gereken tebligatlar nedeniyle uzayacaktır.
   Bu dava için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.

   a. Yabancı Mahkeme tarafından verilen boşanma kararının aslı veya tasdikli sureti,
   b. Boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh. Örnek : Taraflar bu mahkeme kararına …… gün içerisinde itiraz etmediği için boşanma kararı ………….. tarihinde kesinleşmiştir. Şeklinde (kesinleşme şerhi karar aslı üzerinde yer alabilir veya ayrı bir evrak olarak düzenlenmiş olabilir.) Yurtdışında verilmiş olan boşanma kararına itiraz edilmişse, temyiz vb. üst mahkeme tarafından inceleniyorsa karar kesinleşmemiş olduğundan tanıma mümkün olmaz.
   c. Boşanma kararının aslı üzerine alınacak APOSTİL şerhi (genelde mahkeme kararının arka sayfasına yapılır.) Normal şartlarda kesinleşme şerhi mahkeme kararının üzerine bir damga şeklinde vurulduğundan, alınacak apostil hem boşanma kararını hem de kesinleşme şerhini kapsar. Fakat kesinleşme şerhi ayrı bir belge olarak verilmiş ise bu belgenin arkasına da Apostil şerhi alınması gereklidir.
   d. Boşanma kararının, kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin(Y.K.), yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş olması,
   e. Türkçe’ye tercüme yapıldıktan sonra resmi kurumlar (Noter veya Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş olması,
   f. Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi,
   g. Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi (Yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz ibaresi mutlaka vekaletnamede bulunmalıdır.)

 • Ben Türkiye’de evlendim ve Almanyada boşandım.Boşanma kararının tanınması için başvuru yapılmış.Ancak benim soru veya sorunum çocuğumun durumu ile ilgili.Almanyada boşanma ve çocukla ilgili kararlar farklı zaman ve mahkemelerde verildi.O zaman oğlumun annesiyle kalmasının uygun olacağını belirtmiştim ve mahkeme bu doğrultuda karar vermişti.Ama ilerleyen zaman içinde ayrıldığım kişi çocukla irtibatımı kesme yollarına başvurmaya başladı.Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye’deyim.Oğlumla ilgili Türkiyede tekrar dava açmam söz konusu olabilir mi?Şu anda Almanyada annesinin yanında.Bildiğim kadarıyla Türkiyede boşanma ve çocukla ilgili kararlar aynı mahkemede karara bağlanıyor.Ama Almanyada bu şekilde uygulanmadı.Ne yapmam gerektiği konusunda bilgi verirseniz çok memnun olacağım.
  Saygılarımla.

 • rıdvan kömür

  size bir konu hakinda danismak istiyorum bana yardimci olursaniz cok sevinirim ..ben istanbul turkiyede evlendim ve uzun zamandir usa yasiyorum burada esimle bosanma karari aldik ve islemleri baslattik ..fakat bize turkiyede de bosanmamiz gerektigini soylediller bunu nasil yapabilirim turkiye ye gelmeden buradaki turk konsoloslugundan da yapabilirmiyiz bana geri mesaj gonderirseniz cok memnun olurum cok tsekkurller

 • boşanma tenfiz

  Merhaba ben ve esim türkiyede turk vatandasiyken evlendik daha sonra almanyada alman vatandasligina ikimizde gecdik türk vatandasliginda cikdik,mavi kartimiz var, bosanmamiz söz konusu biz almanyada bosanirsak türkiyede bosamamiz gerekirmi türk vatandasliginda cikmis bulunuyoruz bizim türkiyede evlilik cuzdanimiz var nasil yapmaliyiz hem türkiyede hem almanyada bosanmamiz en kisa ve sorunsuz nerde bosanmamiz lazim tesekür ederim.

 • Remziye Sevindik

  2000 yilinda ankarada evlendim ve 2006 yilinda isvecte ayrildim 5 ve 10 yaslarinda iki oglum var benimle yasiyorlar bu durumda isvecte ki ayrilma mahkeme kararim sizinde bildiginiz gibi turkiyede taninmiyor ,turkiyedede ayrilmis görunmem icin ne yapmamgerekiyor beni bu konuda yönlendirir aydinlatirsaniz sevinirim.

 • Hülya Duraksız

  Benim bir sorum olacak.
  Tanıma tenfiz davası açmak için bir zaman aşımı süresi var mıdır ?
  Benim boşanmamın üzerinden 12 yıl geçti ve şu anda halen Türkiye’de evli görünüyorum. Boşanmamın üzerinden çok uzun yıl geçtiği için tanıma davası açmama engel bir durum var mıdır ?
  Saygılar
  Hülya Duraksız

 • İstanbul Çağlayan Adliyesinde tanıma ve tenfiz davası açtık. Yurtdışında alınan boşanma kararının Türkçe’ye tercümesini Hollanda’da yeminli tercümana yaptırmıştım. Ayrıca bu tercümeyi konsolosluktan da onaylattım. Şimdi mahkeme tensip zaptı adı altında bir belge gönderdi. Karşı taraf Türk vatandaşı olmasına rağmen 184 form diye bir belge hazırlanması gerektiği, bunun için bilirkişi ve tercüman masrafı yazılmış Bu durum anlamadım. 184 form nedir. Karşı taraf Türk olmasına rağmen neden belgeler yabancı dile çevriliyor.

 • ayşe sarıçayırlı

  şimdi her ıkı tarafda boşanmış amam turkıyede evlı gözüküyom temmiz davası acmak için yabancı olan eşim yanı boşandığım eşimde turkıyeye gelse burda ıkımızde dava acsak olurmu genede uzun sürermı benı bılgilendirrisenız cok sevınırım

  • Sayın Ayşe Sarıçayırlı,
   Boşanma tanıma tenfiz davasını hızlıca sonuçlandırmak için önünüzde 2 seçenek mevcuttur. Bunlardan ilki her iki tarafın da Türkiye’ye gelmesi burada davayı açması ve duruşma gününe kadar Türkiye’de kalarak davayı sonuçlandırmalarıdır. Duruşma bittikten sonra da yaklaşık 1 ay kadar daha kalmaları gerekecektir. (Kararın kesinleşmesi için tebligat alınması gerekir) Bu izah ettiğimiz yol, tarafların yaklaşık 2-3 ay Türkiye’de kalmalarını gerektireceği, veya birkaç sefer gidip gelmeleri gerekeceği için biraz masraflı ve zahmetli bir yoldur.
   Diğer seçenek ise, her iki tarafın Türkiye’den birer Avukata vekalet vererek Türkiye’ye hiç gelmeden konunun Avukatlar tarafından sonuçlandırılmasıdır. Bu iki çözümden birisini seçebilirsiniz.
   Saygılarımızla

 • meraba benim adim fethiye ben almaniyada bosandim ve turkiyed tanima yaptim fakat benim bur de cocun su 14 yasinda ben ona paspor cikarimiyorum.turkide sorun taniman cicide burdakim makeme cocuk benim uzerimde ,turkiye tanimad cocu adin yazmadi icin ban lutven ban ne pasportun alamiyorum ,,lutv

 • Selma Dinçer

  Merhaba ben bundan 8 ay önce avusturya devletinde esimle bosandim fakat turkiyede hala evli olarak gorunuyormusum ve bunu nasil tanimlandirabilirim? Tanıma ve tenfiz davası açılması gerekiyormuş bu konuda bilgilendirilmek ve yapmam gereken seyleri söylermisiniz ? maddi olarakta bilgilendirilmek istiyorum tesekkur ederim iyi gunler cevabiniz dogrultusunda sizi arayabilirim

  • Sayın Selma Dinçer,
   Avusturya mahkemesinde almış olduğunuz boşanma kararının Türkiye’de tanıma tenfiz davası yolu ile kabul edilmesi için öncelikle bazı evrakları tamamlamanız gerekiyor. Bu evraklar yukarıdaki yorumlarda ve yazı içeriğinde sayılmıştır. Avusturya için tek fark sayılan belgeler için Apostil şerhi gerekmez. Türkiye ile Avusturya arasında ikili anlaşma mevcut olduğundan Apostil şerhi talep edilmemektedir. evraklarınızı tamamladığınızda bizile iletişime geçebilirsiniz.
   Saygılarımızla

 • ben 2008 yilinda alman mahkemesinde karariylan bosandim esimden. Simdi yeniden bir evlilik yapmak istiyorum, ve türkiyede bosanma kararinin türkiyede tanindigina dair bir belge gerekli.
  Bosandigim esim türkiyede bosanma kararini kendi nüfusuna kayit islenmis ve yeniden bir evlilik yapmis.
  Ama ben Alman vatandasi oldugum icin benim türkiyede nüfusuma kayit gecmemis , ve türkiyeden bir avukat araciligiylan Türkiye’de yapılmış olan tanıma tenfiz davasının davasının kararını aldırmam gerekiyor. Bir de Karari Apostille yapdirmam gerekliymis.
  – bu bilgiyi bana burdaki konsolosluk verdi.
  Benim simdi türkiyede ne yapmam gerekiyor? Nereye basvurmaliyim ve ne kadar bir zaman alir?

  Simdiden vereceginiz bilgiler icin sizlere cok tessekür ediyorum.

  Saygilarla,

 • Dilek Kahraman

  Merhaba ben bundan 8 ay once bosandim.tc vatandasiyla bir evlilik yapmistim ama kimnik alamadim .oturma iznim var ama Turkiyede hala evli gozukuyorum .Cocugum var 10 yasinda tc vatandasi .maddi olarak bi bilgi verirseniz sevinirim :) iyi gunler

 • Merhaba,
  size Bosanma Tanima ve Tenfiz Davasi icin Ocak ayinda Istanbula gelip basvuru yapicam.
  Yalniz ben 2005 yilinda Türk vatandasiyken Irak vatandasiyla Danimarkada bir evlilik yaptim.
  Sonra 2008 yilinda Alman vatandasi oldum, evlilik yaptigim irak vatandasida Alman vatandasi oldu.
  Danimarkada gerceklesen bu evlilik Alman kanunlarina göre Alman mahkemesince 21.11.2012 tarihinde bitti ve bosanma gerceklesti.
  Simdi size sorum Türkiyede acilacak Tanima ve Tenfiz davasinda karsi tarafin bu davaya ne kadar dahil olup olmayacagi ve onsuzda bu davanin acilip karara baglanip tanima isleminin gerceklesip gerceklesemeyecegi.
  Bu davalarin ne kadar sürdügü hakkinda ve gerekli evraklar konusunda en hizli sekilde sonuca ulasmam icin beni aydinlatirsaniz cok sevinirim. Türkiyeye geldigimde buna göre mahkeme sürecini baslatiriz. konuyla ilgili bilgilendirmenizi rica ederim.

 • Norveç ten aldığım boşanma idari kararını tenfiz yoluyla Türkiyede tanıtmak istiyorum. Boşandığım eşim Norveç vatandaşı kendim T.C. vatandaşıyım.Bu konuda nasıl hareket etmeliyim. Norveç’ten hangi belgeleri toplamalıyım

 • sayin yetkili, tanima ve tenfiz davasi ucretleri ve tek kisi vekalet verdiginde ne kadar zaman surer bu konular hakkinda bilgi almak istiyorum.
  saygilarimla

 • slm öncelikle şimdiden yardımcı olduğunuz için tşk ederim.benim sorunum şu yurt dışında boşanmam gerçekleşti mahkeme kararıyla kesin karar elimde fakat türkiyede boşanma gerçekleşmesi gerek fakat ne kadar sürer bilmiyorum ve neler gerekli napmam gerekiyo bi an önce bitmesini istiyorum en acil kısa sürede nasıl sonuçlandıra bilirim bana yardımcı olurmusunuz. saygılar.

 • mrb ben fransiz vatandasiyim ama esim turk vatandasi, fransada bosandik ve simdi turkiyede tanima tenfiz davasi acmak istiyorum, ne kadar surede biter?

 • Meral Sensoy

  Isvicrede yasiyorum. Türkiyede evlendim bir yil sonra bosandim. Resmi olarak bosanali 10 yil oldu. Isvicre de lazim degildir diye bosandigimizi bildirmemistim. pasaportumu (TR) degistirdim kizlik soyadimi aldim. isvicre oturum sürem 10 yil oldugu icin uzatmaya gittigimde pasaportla kimlikteki soyisimler farkli oldugundan, türkiyedeki bosanma evraklarini istiyorlar. lazim olmaz diye evraklari saklamamistim. Oturum kagidimi uzatmam lazim ama bu belgeler olmadan uzatamayacagimi söylediler. Ne yapmaliyim.? yardimci olursaniz sevinirim.

 • ben Almanya\’da alman esimden bosandim, karar kesinlesti ve simdi bu kararin Türkiye\’de taninmasini istiyoruz. Yeniden evlenmek istedigim icin biraz acelem var bu konuda. Eski esimin vekaletname vermesi problem degildir. Avukatlar ayni bürodan olabilirmi, yoksa baska büro olmasi gerekiyormu?

  Benim nüfusa kayit oldugum sehir Adana, siz yinede benim dava ile ilgilenebilirmisiniz? Ve bir sorum daha vardir, toplam islemler ne kadar sürebilir ve ne kadar tutar?

  Saygilar

 • Haziran ayinda isvicrede bosandim ve türkiyede taninmasi gerekiyor bu bosanmanin. Böyle bi islem nekadar sürer ve ücreti nedir? Mahkeme kararinin apostilini aldim ve yeminli bir tercumanda türkceye cevrildi. Benim su an yapmam gereken, türk konsolosluguna gidip cevirmeye onaylatmak ve vekaletname vermek. Ilginiz icin tesekkürler.

  Saygilar

 • Ahmet Arifoğlu

  1995 senesinde Fransa’da türk olarak evlendik ve 2008 yilinda fransiz olarak bosandik.
  Fransa’da oturuyoruz Bu kararin Tûrkiye’de taninmasini istiyoruz. Yardim edebilirmisiniz
  Iyi çalismalar

 • Süleyman Koca

  2008 yilinda Avusturya’da resmi olarak bosandim, bosandigim esimde ben de Türkiye’de tanima/tenfiz yoluyla resmi olarak bosanmak istiyoruz. Bunun ikimize toplam maliyeti (Mahkeme masrafi, Avukatlarin vekalet ücretleri gibi)hakkinda bilgilendirirseniz cok sevinirim. Saygilarimla

 • Ben yurt dışında boşandım , eşimde bende hem belçika vatandaşı hemde türk vatandaşıyız
  2010 yılında boşandık. eski eşim türkiye ye gelecek yazın. türkiyede davanın tanınması için avukat tutmadan dilekçe vererek dava açabilir miyiz yoksa avukat tutmak mecbur mu? dava ne kadar sürer ?

 • iyi günler ben seyma . 2011 yılında türkiyede alman birisi ile evlendim ve beraber hollandaya taşındık. evliliğimizin 7. ayında bana şiddet uyguladı. hollanda da polise şikayet ettim. kendisi bunun üzerine kaçtı . ben şimdi boşanma davası açacağım ama hangisi doğru . burada mı açsam davayı türkiye de mi . türkiye de boşanma davasının sonuçlanması mı daha kolay tanıma davasının mı ? şimdiden ilginize teşekkür ederim

 • İsmet İsmet

  Benim evliligim 2 yıl once İngiltere’de bitti. Bu sayfada belirtilen evraklara baktim. Bunlar bende var ama kopya olan bu evraklar orijinal diye tasdik edilmiş . Aslı gibidir tarzı bir damga . bu sorun olmaz değil mi ? bir de tüm dokümanlar İngilizce . Türkçe’ye kim çevirtiyor ya da çevirmeden yapmak mmkün mü ? Eski eşimin adresini de bilmiyorum. ortak tanıdıklarımız var ama ulaşmam zor olur gibi . ondan vekalet alamazsak ne kadar sürer bu dava ? teşekkürler

 • İyi günler .almanyada yaşayan ablam 2008 yılında Türkiye’de evlendi. 2012 yılında Almanya’da boşandı. Türkiye’de boşanması için bizim ne yapmamız gerekiyor. Yazınızı okudum. davayı anladım ama netleştirmek için sormam gereken soru şu. ablamın buraya gelmesine gerek var mı? eski eşinin gelmesine gerek var mı ? evrakları ve vekaletleri her ikisi de hemen postaya verebiliriz diyorlar . ama gelmeleri gerekiyorsa daha sonra yapılması gerekecek. yardımlarınız için teşekkürler

  • tr den birer avukat tutuyorsunuz sicil numaralarini isim soy isimlerini aliyorsun bagli bulundugun konsolusluga gidiyorsun vekaleti o avukatlara veriyorsun sonra istersen posta istersen elden vekaletleri ulastiriyon posta en az bi ay surer tavsiye etmem aceleniz varsa

 • Merhaba, ben esimle Turkiye’de ikimiz de turk vatandasiyken evlendik daha sonra almanya’da alman vatandasligina gectik. Şimdi burada boşanma davamız var. boşanıyoruz . öğrenmek istediğim türk vatandasligindan cikmis olduğumuz için türkiye’de boşanmamızın gerekip gerekmediği. türkiyeden alınmış evlilik cuzdanimiz var , ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz.

 • Ben belcika’da yasiyorum ve Turk vatandasiyim. esim ise belcika vatandasi. anlasmali bosnmamiz gerceklesecek haftaya esimle. benim turkiye’de bosanmis gorunmem icin tanima tenfiz davasi acmam gerektigini anladim. benim korkum eger esim vekalet vermeyi kabul etmez ise surec nasil isler ne yapabilirim ? iyi calismalar dilerim.

 • Merhaba avukat bey , ben ingilterede yaşıyorum, ikametim orada ama türk vatandaşıyım. şu anda ağrıdayım. ingilterede birisi ile evlenip boşandım. şimdi turkiyede bu boşanma kararının tanıtılmasını istiyorum , ailem burada diye burada sordum ama burada ağrı da pek tanıma tenfiz davası konusunda detaylı bilgi alamadım. davanın istanbulda açılması mümkün mü yoksa ağrı doğumlu olduğum için burada mı açmam gerek . teşekkür ederim.

 • merhaba avukat bey, ben almanya’da çalışıyorum ve burada evlenmek istiyorum ama köln konsoloslugundan evlenme belgesi alamadık . çünlü kız arkadaşım daha önce almanyada evlenmis ve bosanmis ve bu boşanma türkiyeye bildirilmemis . türkiye de evli görünüyor halen, bu sebepten bizim evlilik talebimizi geri cevirdiler . bu konuyu en kısa sürede nasıl çözebilirz, yardımcı olur musunuz?

 • Ben Türk vatandaşıyım. eşim Norveçli . boşandık ve elimde norveçten aldığım idari boşanma kararı var. bunu Türkiyede tanıtmak istiyorum. herhangi başka bir özel belge gerekli mi

 • ben turkiyede 2004 yilinda evlendim. Bu evlilik sebebi ile Belcikada yasamaya basladim , esim belcikali. 2013 yilinda bosandik. davanin turkiyede taninmasi icin gereken evraklari ve bunların turkce tercumelerini ve noter tasdikli halini tamamladim. ama eski esim turkiyede bosanmak icin vekalet vermek istemiyor . bu durumda dava ne kadar surer turkiyede ? ortalama en erken ve en gec ne kadar surer diye bir bilgi verebilir misiniz . eski esimle halen konusuyoruz ama bu davaya guvenmediginden vekalet vermem diyor. tesekkur.

 • meraba benim adim Aslihan ve 1 cocuk annesiyim. 2002 yilinda Antalya’da evlendim ve 2013 yilinda Isvecte ayrildim . 5 yasinda bir oglum var. Burada bosanma sonucu oglumun velayeti bana verildi. nafaka aliyorum. Turkiye’de hala evli gorunuyorum. bu bosanmami tanitmak istiyorum ama bu arada burada kazanmis oldugum velayet ve nafaka ayni sekilde korunsun istiyorum. tanima davasi acilinca bu konularda bir sorun olmaz degil mi. simdiden tesekkurler

 • Fransa’da bosandim , davam sonuçlandı. Bu kesinlesmis kararin türkiye’de tanınmasını ve tenfizini ve nüfus idaresine yeni medeni halimin islenmesini istiyorum. tüm bu işlemler tek bir vekalet ile yapilir mi ? Karşılasabilecegim hukuki sorunlar neler olabilir

 • benim sorum her ikimizin de evlendigimiz dönem türk vatandasi olmamiz ve ayrildigimizda her ikimizde alman vatandasiyiz
  bizim her ikimizinde almanvatandasi olmamizdan dolayi türkiye de taninmasi ve tenfizi gerekiyormu sayet gerekiyorsa nasil yapmaliyiz

  simididen tesekkür ediyorum

 • merhaba ben fransada yasiyor cifte vatandasim esimle 2010 da evlendik 2011 yilinda turkiyeye dondu bosanma karari aldigimiz icin .ben 2013 temmuz aynda fransada bosanma davasi actim bunun uzerine esimde kasim 2013 de turkiyede dava acmis fransadaki dava suruyor sonuclanma asamasinda kendisi burdaki mahkemenin tebligatina cevapta vermedi turkiyedeki mahkemedende bana tebligat yeni geldi bu durumda ne tavsiye edersiniz burdaki dava sonuclanirsa turkiyede taninma asamasinda bir sorun olabilirmi
  anlasmamizi tavsiye ederseniz kendisi kabul edilemeyecek taleplerde bulunuyo
  simdiden vereceginiz bilgilere tesekkur eder saygilarimi sunuyorum.

 • Ben Kanada da yasıyorum. 8 sene once Kanadada ayrıldım. Bu bosanma kararının Turkıyede gecerlı olması ıcın Ankarada kendım nereye basvurmalıyım. Butun gereklı belgeler hazır. Cok teseekur ederım. Saygılarımla

 • güllü doğan akpınar

  meraba.ben 2005 yılında evlendimç7 yaşında bir kızım var.eşim türk ama avusturya vatandaşı.eşim ne boşanma davası açıyor nede bizimle olmak istiyor.ben türkiyede ikamet ediyorum o avusturyada ikamet ediyor.her iki ülkedede nikahımız var.çocuğum oranın nüfusuna kayıtlı olup olmadığınıda bilmiyorum.avusturyada dava açmak istiyorum.bunun için ne yapmam gerekiyor.avuturyaya gitmeden açabiliyormuyum.avusturyada kalacak yerim olmadığından dolyı bu işlemler için türk konsolosluğu yardımcı olurmu.almancada bilmiyorum.maddi imkansızlıklardan dolayı avukat tutma olasılığımda yok.ne yapabilirim.türkiyeden ne gibi evraklarla gitmem gerekiyor.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.not:çocuğumun hakları nedir

 • erkek arkadaşım almanya da boşanmış türkiyede dava devam ediyor. orada boşanmış olmasının almanya da evlenmemiz için hiçbir kanuni hukmu yokmu. illa ki burada da bitmesi mi gerekli

 • Ben almanyada yasiyorum 5 yildir Bir kizim var 3 yasinda bende türk vatandasiyim esimde esimin süresiz oturumu var. Almanyada Biz türkiyede nikah olduk ve suan ben türkiyeye dönmek istiyorum temelli kizimida aliip esimden de bosanmak istiyorum kizim. Almanyada dogdu alman passaportu var ve türk kimligide var bosandigim zaman kizimin velayetini alabilirmiyim

 • Cemal Aktürk

  Merhaba Avukat Bey,
  benim almanya da boşanma davam sonuçlandı, ben kendim istanbul da ikamet ediyorum.
  Gereken evraklar yakında gelecek.
  Ben kendim Tanıma Tenfiz davası açabilirmiyim ve Eski eşim bu durumda ne yapsa tenfiz davası çabuk sonuçlanır?
  Teşekkür ederim

 • Yurtdisinda evlendik. (1994 te)Evlendigimiz donemde yabanci uyruklu pozisyonundaydik.Daha sonra ben TC vatndasi oldum(1997) esim 1999 da vatandas oldu. 2 cocugum var (14 yasinda erkek ve 9 yasinda kiz) Suanda 6 aylik ayrilma basvurusu yapmak istiyorum. 2 cocuguma bakabilir durumdayim. Ne yapmam gerekir

 • Mrb. Avukat bey eşim 2007 rus bi bayanla evlilik yapmis bi cocugu var bosanmak istiyor ve adrese ulasamiyormus ben adresine ulastim ve bu kadin 2010 dan beri turkiyeye gelmemis esim cezaevinde vasisi benim ben nasil bir yol izleyerek bosanma davasi acabilir en kisa sürede sonuclanmasini saglayabilirim teşekkür ederim

 • cevdet suyabatmaz

  dayımız 2000 yılında öldü,1971 yılında alman kadın ile evlenmiş,alman mahkemelerinde boşanmış kadında 2009 da ölmüş alman mahkemesinden boşanma ilamını bulduk türkiyede boşanmanın tanınmasını yapabilirmiyiz

 • Merve karakaş

  Selam ben almayada konsolusluk uzerinden evllilik yaptım 8yıldır boşandım 2cocuğum var valiyetleri ikimizşn uzerindedir her iki tarafta madi manavi hic birsey istemiyoruz turkiyede tanıma tenfiz icin her ikimizde tek avukata vekalet versek olurmu anlaşmalı boşandık kac ay surer lütfen acil cevap tşkler

 • nurullah şengönül

  1998 yılında alman bir kadınla ankara da evlilik yaptım.o tarihte kadın tekrar yurtdışında gitti o tarihten beri kadına hiçbir şekilde ulaşamıyorum.Kadından boşanmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekir.ne kadar sürede boşanma sonuçlanır.

 • sinan orduhan

  01.2013 te ayrildim mahkemenin verdigi ayrilma kagidi hollandaca hollanda dilini Turkiye”de ( Kirsehirde ) tercume etme imkanim varmi yanliz apostil kagidini ingilizceye mahkemeden alirken cevirttirdim . ayrildigim bayan vekalet vermiyor benim turkiyeden avukat tutup bosanma suresi ne kadar olur ?

 • Merhaba benim birkaç sorum olacaktı
  Yaklaşık 2,5 sene önce almanyada annem babama boşanma davası açtı karşı tarafta mahkeme sonuçlanmadan ocak 2014 de turkiyeye kaçtı tüm borçları anneme bırakıp ve 16 yaşındaki kardeşime nafaka ödememek için şu an annem mahkemenin sonuçlanmasını bekliyor ama karşı taraf artık orada yaşamadığı için her seferinde mahkeme ileri bir tarihe alınıyor ve annem çalışmadığı için maddi sıkıntı çekiyorlar babam kardeşime de hiç bir şekilde maddi manevi destek olmuyor babamın maddi duruma turkiyede gayet iyi kendi evi var kira alıyor ve emekliye bağlandı.

  1 sorum: annem almanyadan bosanma davasi sonuçlanmadan turkiyede nafaka davası acabilirmi?

  2 sorum: turkiyede evleri var mal paylaşımı için ne yapabilir kirayı kendisi alıyor anneme vermiyor

  3 sorum kardeşime bakmadığı için ne yapabiliriz?

  Şimdiden çok teşekkürler

 • Ben Almanyada boşandım.Eşim Alman ve Türk konsolosluğuna gidip vekaletname çıkartmayacağını söyledi .Almanyada herhangi bir noterden vekaletname çıkartıp apostill tasdiki yaptırtıp kullanabilir miyiz ?
  Başka bir sorunda Fotoğraf vekaletnamenin neresine yapıştırılacak.Almanyada noterlerde fotoğraflı vekaletname olmadığı söylendi
  Bu konuda yardımcı olabilir misiniz
  İyi çalışmalar

 • Herkeze merhaba ben ayha belarusta evliyim ve bir cocugum var ben bosanirsam esim benden cocuk nafakasi alirmi belarusla nafaka verme anlasmamis varmi sartmi cvp tesekurler

 • Belarus turkiye arasi cocuk nafaka verme anlasmasi varmi lutfen cevp

 • Merhaba. 7 ay once Amerikada amerikalı biriyle evlendim. Bir kac ay sonra Türkiyeye dondum . O da 1-2 aya gelicekti ve gelmedi. Bu arada ben evliliği türkiyeye bildirmedim. Green carda başvurmadım. Ve suan ogrendimki eski kız arkadasıyla birlikte. Ben suanda nasıl yapmalıyım? Amerikaya gidip orda bosansam yada evrakları ordan getirtsem ve bosansam orda yeterli olucak mı ?

 • boşanma kararı belçika’da verildi ve kesinleşti. türkiye’de de dava açmak için bu kararı apostil yapmaya yetkili merci belçika’nın türk konsolosluğu mu? yoksa belçika yetkili idari birimleri mi? şimdiden tşk ederim.

 • almanyada boşandım 2 ay sonra türkiyede boşanma kararının tanıtılması için dava açtım avukatımla. 1 sene içinde ilk tebligat geldi. tam herşey bitti derken ikinci tebligat gerekli dendi. 3 ay oldu göndereli hala geri bir haber gelmedi. Ne kadar sürer bu ikinci tebligatın gelmesi ve kararın kesinleşmesi? ve ayrıca benim tekrar evlenebilmem için daha ne kadar beklemem gerekiyor? evleneceğim kişi almanyada ben türkiyedeyim ve hala bekliyoruz. 4 aydır birbirimizden ayrıyız umarım cevap verirsiniz. saygılar

 • Merhaba,eşim ingiliz ve halen evliyiz ıkı çocuğumuz var 5 aylık ve 4 yaşında. Eşim iznimle çocuklarıda alıp ingiltereye gitti, gittikten sonra benim istemediği halde kendi kendine karar değiştirdi ve türkiyeye dönmemeye karar verdi bende vize alamıyorum alsam dahi orda yerleşmek için kriterlerim uymuyor. İşim türkiyede gideli 2,5 ay oldu ikna edemedim. İngilterede devlet yardımına başvurduğunu öğrendim. Çocukları da göndermiyor ki yaşları küçük. Ve ayrılalım diyor ben istemiyorum ve çocuklarımdan ayrıda yaşamak istemiyorum. Lütfen bilgilendirirmisiniz Saygılarımla.

 • Merhaba, ben avusturyada resmi olarak mart ayinda bosandim. Eski esimle görüsmedigim icin türkiyedeki tenfiz ve tanima davasini tek tarafli acmis bulunmaktayim. Apostil davanin sürecini hizlandiririmi veya en hizli sekilde nasil bosanabilirim bir yil beklemeden…

  Saygilar…

 • merhaba,,,

  03/2012 almanya aile mah bosandik eski esimle… türkiyedeki dava tanima ve tenfiz tarih 05/2013… benim sorum size,,, eski esim halen mal varligi dolayisiyla benim pesimde…. emeklilik ve nafaka ödedim ve sonuclandi almanyada… tanima ve tenfiz kararina karsi, bir dava daha aca bilirmi Türkiyede??

  saygilarimla

 • Merhaba bi sorum olacak ben 2009 da boşandım almanyadan eski eskim birine vekalet verse o kağıtla hemen boşana bilirmiyim

Lütfen Yorum Yazın.

İsmet İsmet için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır
Top