E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu


avukat2

Tanıma Tenfiz Davaları

avukat1

Nüfus Davaları

avukat3

Boşanma Davaları

Hukuki sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.

Hukuki sorularınız için :

Anlaşmalı Boşanma Davası İle İlgili Bilgiler

Title: Anlaşmalı Boşanma Davası İle İlgili Bilgiler
Reviewed by Av. Kemal Şener on Aug 17
Rating: 5.0
Summary: Anlaşmalı Boşanma Davası İle İlgili Bilgiler

Anlaşmalı Boşanma Davası İle İlgili Bilgiler

Anlaşmalı Boşanma Davası İle İlgili Bilgiler : Medeni Kanunda Anlaşmalı Boşanma şu şekilde düzenlemiştir: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini  göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Medeni Kanunda yer alan düzenlemeden anlaşılan odur ki bu kanun koyucu, Anlaşmalı Boşanma davasında da evlilik birliğinin temelden sarsılması ilkesinden ayrılmamıştır. Fakat diğer boşanma davalarında (şiddetli geçimsizlik vb..) Hakim evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını araştırmak ve buna kanaat getirmek zorunda olmasına rağmen, Anlaşmalı Boşanma davasında, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kesin bir karine olarak kabul edilmiş, dolayısıyla hakime aksinin geçerli olup olmadığını araştırma yetkisi verilmemiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır. ( 1 yıllık süre evlenme akdinin yapıldığı tarihten itibaren  başlayacaktır) Analaşmalı Boşanma Davası  için eşler birlikte başvurmalı, veya bir eş diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir. Anlaşmalı Boşanma Davası’nda hakim karar vermek için boşanma davasının taraflarını bizzat dinlemek mecburiyetindedir. Bunun nedeni , tarafların Anlaşmalı Boşanma’ya ilişkin kararlarını serbestçe verip vermediklerinin tespiti, tehdit aldatma vb.. şekilde kişinin iradesini sakatlayan bir durum olup olmadığının anlaşılmasıdır. Bu durum Anlaşmalı Boşanma Davası’nı diğer boşanma davalarından ayıran önemli bir ayrıntıdır. Diğer boşanma davalarında taraflar kendilerini vekil ile temsil ettiriyor ise, duruşmaya gelme zorunluluğu yoktur. Anlaşmalı Boşanma’da ise, tarafların vekilleri olsa dahi duruşmada hazır bulunmaları gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası’nın tarafları, boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hakkında anlaşmış olmalı (bu konuda uygulamada taraflar veya vekilleri Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlayıp Mahkemeye sunarlar) ve hakim bu düzenlemeyi uygun bulmalıdır.( Hakim boşanma talebi ile birlikte verilen anlaşmayı uygun bulmazsa, boşanmaya karar vermez. Hakim tarafların hazırladıkları anlaşmada bazı değişiklikler öngörür ve bu değişiklikler taraflarca kabul edilirse, hakim  boşanmaya karar verir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası İle İlgili Bilgiler: Tüm Boşanma Davalarında görevli mahkeme “ Aile Mahkemesi ” dir. Aile Mahkemesi’nin  bulunmadığı adliyelerde “ Asliye Hukuk Mahkemeleri ” Aile Mahkemesi sıfatıyla Boşanma Davalarına  bakmaktadır. Boşanma ve ayrılık davasında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin davadan önce son altı aydan beri oturdukları yerdeki Asliye ( Aile ) Hukuk Mahkemesidir. Anlaşmalı Boşanma Davası’nda yetki kesin yetki niteliğinde değildir. Anlaşmalı Boşanma Davası’nın tarafları , halihazırda boşanma hususunda anlaşmış oldukları ve davayı kabul ettikleri için yetki itirazında bulunmazlar. Bu nedenle Anlaşmalı Boşanma Davası tarafların dilediği her adliyede açılabilir. Örnek vermek gerekirse İstanbul’da ikamet eden taraflar Anlaşmalı Boşanma Davası’nı İstanbul’da veya Ankara’da açabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süresi

Açılan Boşanma davasının ne kadar süreceği davanın açıldığı adliyedeki iş yoğunluğuna ve boşanma davasının türüne bağlıdır. Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar arasında bir husumet olmadığından hakim için (Protokol şartları da uygun ise) araştırılacak bir husus olmadığından, Anlaşmalı boşanma davasının tarafları usuli işlemleri yerine getirdiği takdirde, duruşma için genellikle dava açıldıktan 1 – 3 ay sonrasına gün verilir. Kanunen bir eksiklik olmadığı takdirde ve her şey doğru yapılmışsa ilk celsede dosya karara çıkar. Mahkeme tarafından Boşanmaya dair Gerekçeli Karar yaklaşık 30 gün içerisinde yazılır. Gerekçeli karar yazıldıktan taraflara tebliğ edilir ve 15 günlük temyiz süresi başlar. Tebligatı alan taraflar Gerekçeli Kararın yazılmasını takiben temyizden feragat edebilirler. Bu durumda 15 günlük temyiz süresini beklemeye gerek kalmayacaktır. Boşanma kararı kesinleştikten sonra kararı veren mahkemenin yazı işleri müdürü, bu kararı Mahkemenin bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne gönderir. Boşanma kararı Nüfus Müdürlüğü’ne ulaştıktan yaklaşık 3-5 gün sonra nüfus kayıtlarına işlenir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır

Anlaşmalı Boşanma Davasının en önemli unsuru Anlaşmalı Boşanma Protokolü’dür. Taraflar boşanmanın maddi, manevi sonuçları ile çocukların durumu ile ilgili tam bir mutabakat sağlamalı, ve yapılan bu anlaşmayı bir protokol metninde Mahkemeye ibraz etmiş olmalıdır. Anlaşmalı Boşanma Protokolü genelde basit bir anlaşma metni olarak görünse de, boşanmaya ilişkin sonuçlar belirlenirken,

 • Boşanan tarafların bazı haklarından feragat etmesi,
 • Taraflar ile çocukların kişisel ilişkisi,
 • Tazminat, nafaka mal varlığının tasfiyesi gibi ciddi hükümler içermektedir.
 • Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi, taraflar kendilerini velik ile temsil ettiriyor olsa da, duruşmada kendilerinin de bizzat bulunarak, Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nü kabul ettikleri beyan etmeleri gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlarken Nelere Dikkat Edilir

Anlaşmalı Boşanma Davasında taraflar, boşanmanın maddi, manevi sonuçları ile çocukların durumu ile ilgili  protokol hazırlayıp mahkemeye sunsa da, Hakim Protokolü denetleyerek, gerekli gördüğü takdirde protokolde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Boşanma Davası’nın Tarafları, Hakim tarafından istenen değişikliği yaptığı takdirde dava prosedürleri devam eder, değişikliği kabul etmemeleri halinde, Anlaşmalı Boşanma Davası , Çekişmeli Boşanma Davası’na dönerek bu şekilde devam eder. Genelde Hakimler protokole müdahele etmezler fakat, kabul edilemez maddeler içeren, tarafların veya müşterek çocukların aleyhine olacak maddeler içeren bir protokol söz konusu olduğunda Hakim müdahalesi yerinde olacaktır. Kanun koyucu Hakim’e , dava taraflarının ve müşterek çocukların aleyhine olan hususları denetleme ve özellikle çocukları koruma görevi yüklemiştir. Bu nedenle hazırlanan protokolde, boşanmanın maddi, manevi sonuçları ile çocukların durumu ile ilgili olarak netlik içermeyen veya tarafların aleyhine sonuçlar doğuracak söylemlere yer verilmemelidir.

 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanırken, tarafların açık kimlik bilgileri, evlilik tarihleri (Anlaşmalı Boşanma Davası için evliliğin en az 1 yıldır sürüyor olduğunun anlaşılması için) ve tarafların boşanmaya dair iradelerinin yer alması gerekir.
 • Tarafların müşterek çocuklarının bulunması durumunda, boşanma halinde, bu çocukların velayetinin hangi eşe verileceği konusu protokolde yer almalıdır. Anlaşmalı Boşanma Davası’nda en sık rastlanan sorun velayetin hangi tarafta kalacağıdır. Bazen boşanma davası neticesinde velayet kendisine bırakılan taraf yerine diğer taraf çocuklara bakmakta olup, bu durumda, velayeti alan kişi çocuklara bakmamakta, velayet kendisinde olmadığı halde çocuklara bakan kişi ise, kanunen hakkı olmadığından çocuklar için nafaka talep edememektedir. Bu nedenle velayetin kime bırakılacağı düzenlenirken tüm koşullar göz önüne alınmalıdır.
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nde, çocukların velayeti kendisine bırakılmayan tarafın çocuklar ile şahsi münasebeti (görüşme zamanları) açık bir şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Velayet verilmeyen taraf ile çocukların görüşmesi düzenlenirken öncelikle, çocuğun ihtiyaçları, eğitim durumu göz önünde bulundurulmalı, eğitimi aksatacak şekilde bir görüşme günü ayarlanmamalıdır. Çocukların yaşına ve tarafların kendi arasında yaptıkları protokol şarlarına göre farklılık göstermesine rağmen uygulamada genelde, görüş günleri hafta sonları bir ya da iki gün şeklinde ve birinci sömestri ile yaz tatilinde belirlenecek bir süre şeklinde, ayrıca dini bayramlarda bir veya iki gün olmak üzere diğer tarafın çocukla birlikte olmasına dikkat edilmelidir.
 • İştirak Nafakası, protokolde belirtilmelidir. Müşterek çocukların Velayeti kendisine verilmeyen tarafın çocuklar için iştirak nafakası ödeyip ödemeyeceği ve iştirak nafakasının miktarı protokolde belirtilmelidir. Müşterek çocuklar için İştirak nafakası belirlenirken nafakanın miktarı, ödeme şekli senelik artış oranları tespit edilmelidir. Müşterek çocukların çocukların eğitim giderleri belli ise iştirak nafakasından ayrı bir başlık halinde (çocukların eğitim giderleri) düzenlenebilir. Aksi takdirde eğitimi giderleri de iştirak nafakasına dahil edilmelidir. İştirak nafakası düzenlenirken ileride oluşacak koşullar da göz önüne alınmalı, çocukların mağduriyetine neden olunmamalıdır.
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolünde, tarafların birbirinden yoksulluk nafakası talep edip etmediği, yoksulluk nafakası talep edilmesi durumunda, nafakanın miktarı, ödeme şekli ve nafaka artış oranları protokolde yer almalıdır .
 • Protokolde tarafların birbirlerinden Maddi-Manevi Tazminat taleplerinin bulunup bulunmadığı, tazminat talebi olması halinde, miktarı ve ödeme şekli belirtilmelidir. Protokolde Maddi ve Manevi tazminat talebinin olmaması ileride hak kayıplarına (tekrardan talep edememe) yol açabilecektir.
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü düzenlenirken Mal Paylaşımına ilişkin hükümlere yer verilmelidir. Boşanma davasının tarafları, birbirinden mal paylaşımına dair talepleri olup olmadığını, eğer var ise, malvarlığının paylaşımının nasıl yapılacağı protokolde açıkça belirtilmelidir. Taraflar birbirinden talepte bulunmadığını belirtirlerse, haklarından vazgeçmiş olacaklardır. Mal paylaşımı konusunda, paylaşılacak mal gayrimenkul ise tapu bilgileri ve gayrimenkul üzerinde bulunan takyidatlar mahkemeye bildirilmeli, otomobil ise, araç ruhsatı mahkemeye sunulmalı, menkul malların paylaşımında ise, hangi malın nasıl paylaşılacağı net olarak protokolde yer almalıdır. Mal paylaşımına ilişkin hususlar Anlaşmalı Boşanma Protokolünde belirlenmemişse, kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, açılacak bir dava ile malvarlığının tasfiyesi istenebilir.
 • Tarafların birbirlerinde yargılama gideri talep edip etmeyecekleri ve Avukat ile temsil ediliyor iseler Vekâlet Ücreti isteyip istemedikleri, tarafların sayılanlardan başka birbirlerinden hiçbir talebi olmadığı  açık bir şekilde protokolde belirtilmelidir.
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü bitirilirken, protokolün kaç maddeden oluştuğu , imza tarihi ve tarafların hür iradeleri ile Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nü kabul ve imza ettiği yazılarak, taraflarca imzalanır.

Anlaşmalı Boşanma İle İlgili Yargıtay Kararları

Anlaşmalı boşanma koşullarının yerine getirilip getirilemeyeceğini hakim denetlemek zorundadır. ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 09.03.1994 gün E.2-894, K. 125 sayılı ilamı )

————————————————————————

Taraflar bizzat dinlenmeden anlaşmalı boşanma kararı verilemez. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 11.05.1998 gün ve E. 4765, K. 5681 sayılı ilamı )

————————————————————————

Anlaşmalı boşanma koşulları yoksa MK. 134/1 koşulları kendiliğinden araştırılır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 10.12.1997 gün ve E. 12360, K. 13465 sayılı ilamı )

————————————————————————

Anlaşmalı boşanma kararı ile eşler arasında karı kocaya ilişkin parasal sonuçlar ( tazminat nafaka ) yönünden kesin hüküm oluşturur. (Yargıtay 2.  Hukuk Dairesi 07.03.1997 gün ve E. 1032, K. 2584 sayılı ilamı )

————————————————————————

Anne bakım şefkatine muhtaç çocuğun anneden  yoksun bırakılmasına ilişkin anlaşmanın kabulü olası değildir. Boşanma temyiz edilmese bile velayet kararı bozma nedeni değildir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 11.05.1998 gün ve E. 4785, K. 5678 sayılı ilamı )

————————————————————————

Davacı asil dinlenmemişse anlaşmalı boşanma kararı  verilemez. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 21.01.1998 gün ve E. 13746, K. 616 sayılı ilamı )

————————————————————————

Anlaşmalı boşanma kararı verildikten sonra da davadan feragat edilebilir. ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 16.10.1991 gün E.2-465, K. 493 sayılı ilamı )

————————————————————————

Tek bir konuda bile anlaşma gerçekleşmemişse artık anlaşmalı boşanmaya dayalı olarak boşanma kararı verilemez. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 26.01.1999 gün ve E. 12775, K. 114 sayılı ilamı )

————————————————————————

Anlaşmalı boşanma uyarınca davalının duruşma tutanağına geçirilen beyanı kendisine imzalatılmalıdır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 14.12.1998 gün ve E. 12095, K. 13582 sayılı ilamı )

————————————————————————

Anlaşmalı boşanma davasında iştirak nafakası  istenilmemesi çocuğun hakkının ortadan kalkmış olduğu anlamına gelmez. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 14.10.1998 gün ve E. 10493, K. 10861 sayılı ilamı )

————————————————————————

Evlilik bir yıldan az sürmüş ise davalının kabulü anlaşmalı boşanma için yeterli değildir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 28.11.1997 gün ve E. 11547, K.  12959 sayılı ilamı )

Av.Kemal ŞENERGoogle+’da bizi ziyaret edin

Benzer İçerikler:

ANLAŞMALI BOŞANMA

Title: ANLAŞMALI BOŞANMAReviewed by Av. Kemal Şener on Feb 17Rating: 5.0Summary: Anlaşmalı BoşanmaAnlaşmalı boşanma...

65 comments

 • Merhabalar
  Eşim ile boşanma kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşanacağız. 4 yaşında bir oğlumuz var ve çocuğun bende kalacağı konusunda da anlaşmış durumdayız. Eşim nafaka vermek istemiyor ve ben de süreç uzamasın ve anlaşmalı olarak boşanabilelim diye , nafaka konusunda ısrarcı olmuyorum. Fakat merak ettiğim bir konuyu sormak istedim ; ben talep etmesem bile baba olarak karşı tarafın çocuğu için nafaka ödeme mecburiyeti var mıdır ?

  • Merhabalar,
   Bu konuda uygulumada taraflar çocuk için nafaka talep etmeseler de hakim bir iştirak nafakasına hükmedebiliyor. Eğer nafakaya hükmedilmeden dava neticelenirse, bu durum ileride çocuk için iştirak nafakası talep etmenize engel değildir.
   Boşanma davasına ilişkin protokolünüzün bir Avukat tarafından incelenmesini tavsiye ederiz.
   Saygılar

 • Eşimle tartışmalar yaşadığımız bir dönemde ne yazık ki çok hızlı bir şekilde boşanma kararı aldık . Anlaşmalı boşanma protokolünü avukatımız aracılığı ile hazırlattık ve duruşma günü de hakim boşanmamızı onayladı. Henüz resmi mahkeme sonucunu almış değiliz. Fakat bu süreçte henüz eşim ile evlerimizi ayırmamış idik ve aramız tekrar düzeldi . 2 çocuğumuz var ve şu an vermiş olduğumuz karardan pişmanlık duyuyoruz. Bu anlaşmalı boşanma kararından ve mahkeme sonucundan geri adım atmak mümkün müdür ?
  Teşekkürler

  • Merhabalar,
   Bahsettiğiniz konuda yapılacak en doğru yol mahkeme kararını tebliğ almamak, ve karşı tarafa tebliğe çıkarmamak olacaktır. Bu durumda mahkeme kararı kesinleşmeyecektir.
   Taraflar başvuru yapmadan mahkeme bu kararı kendiliğinden tebliğe çıkarmaz.
   Saygılar

 • Merhabalar, çok acil olarak ve her konuda anlaşarak boşanmak istiyoruz . Merak ettiğimiz konu adli tatilde anlaşmalı boşanma davası hızlı bir şekilde açılıp sonlandırılabilir mi , bunun için nöbetçi mahkemeler var mı yoksa bu boşanma için adli tatil sonrasını mı beklememiz gerekiyor ?
  Yardımlarınız için teşekkürler

  • Adli tatilde boşanma davasını açabilirsiniz fakat anlaşmalı boşanma davası adli tatilde görülebilecek davalardan değildir. Bu nedenle sadece dava açılabilir , duruşma günü adli tatil sonrası olacaktır.
   Saygılar

 • Eşimin zorlaması ile anlaşmalı olarak boşanma davası açtık. Ben istemediğim halde biraz da zorlama ile Anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamak zorunda kaldım. Şimdi duruşma günü geldi, ama ben duruşmaya gitmek istemiyorum. Ben duruşmaya gitmesem de eşim mahkemede benden boşanabilir mi?

  • Sayın Derya Şimşek,
   Anlaşmalı Boşanma Davasında davaya katılmaz iseniz hakim boşanma kararı vermeyecektir.
   Karşı taraf davaya devam etmek istediği takdirde, boşanma davanız çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.
   Anlaşmalı boşanma davasının şartları
   a. Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması
   b. Tarafların her ikisinin de duruşmada hazır bulunarak, protokolü ve boşanma isteklerini doğrulamasıdır.
   Saygılarımızla

 • Benim sorum, Anlaşmalı Boşanma Davasında anlayamadığım bir husus ile ilgilidir. Ben eşime karşı Türkiye’den Avukat tutarak anlaşmalı boşanma davası açtım. Öünümzdeki eylül ayına duruşma günü geldi. Fakat benim Avukatım bu boşanma davası için Türkiye’ye gelmem gerektiğini belirtti. Bu durumu anlamadım. Avukata vekalet verdiğim halde boşanma davası için neden duruşmaya gelmem gerekiyor. Ben Türkiye’de değilim benim için gidip gelmek ayrı bir masraf. Bir çözümü yok mu

  • Sayın Taha Türker,
   Avukatınızın sizi yönlendirmesi tamamen doğru ve kanunlara uygun olmuş. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların duruşma günü mahkemede hazır bulunması kanuni bir şart.

 • Merhabalar,
  Sitenizi inceledim. Öncelikle yararlı bilgiler bulduğumu söylemeliyim. Fakat benim merak ettiğim daha doğrusu yaşadığım sorunla ilgili olarak bir açıklama bulamadım.
  Biz eşimle yurtdışında ikamet ediyoruz. Her ikimiz de Türk Vatandaşıyız. Anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdik, her konuda fikir birliğine vardık. Ortak çocuğumuz yok. Fakat sorunumuz şudur ki işlerimiz nedeniyle ikimizin birlikte Türkiye’ye gelip duruşmaya girme zamanımız olmuyor. Her konuda anlaşmamıza rağmen , duruşmaya gelemediğimiz için anlaşmalı boşanma yapamıyor muyuz?
  İyi çalışmalar dileriz.

  • Selda Hanım,
   Anlaşmalı Boşanma Davasının iki önemli şartı vardır. Bunlardan ilki evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, diğeri ise Anlaşmalı Boşanma Davasında her iki tarafın da duruşmaya gelerek, boşanma iradelerini hakim önünde açıklaması, anlaşmalı boşanmaya dair protokolü kabul ettiklerini belirtmeleridir.
   Eğer taraflar Türkiye’de yapılacak olan boşanma davasında hazır bulunamayacak ise, Anlaşmalı Boşanma yapılamaz. Bu durumda tercih edilebilecek yol, her iki tarafın Türkiye’de birer Avukata vekalet vererek çekişmeli boşanma davası açmasıdır. Taraflar arasında bir anlaşmazlık olmadığından çekişmeli boşanma davası da kısa sürede sonuçlanacaktır.

 • selamlar eşimle 14 yıllık evliyiz ve boşanmaya karar verdik avukat nezdinde sağlam bir protokol hazırladık mal paylaşımını yaptık nafaka konusunda anlaştık velahiyet konusunda anlaştık hiç bir problemimiz kalmadı birlikte ortak avukata gittik vekalet çıkardık birlikte ikimiz avukatla birlikte üçümüz dava açtık çocukları eşim velahiyetini bana verdi anlaştık sonra mahkeme 1 ay süre verdi
  eşim tekrar mahkemeye gelmedi başka bir avukat gönderdi anlaşmayı tehdit ile imzalattığımı söyle
  oysa tehdit filan yok benim durumum ne olcak boşanabilirmiyim daha fazla mal koparmaya çalışıyorlar

 • biz esimle anlasmali bosanmaya karar aldik , fakat esimin mahkemeye ciktiginda karar degistirmesinden korkuyorum simdi tmm dedi ama ne yapabilirim

 • Necdet Tarhan

  Hocam merhaba , eşim ile anlaşmalı boşanma protokolü hazırlattık eşim benden fazladan mal istedi tamam dedim SSK istedi onada tamam dedim altına araba onada tamam davadan önce evi ve parayı almak istiyor üstüne yapmamı istiyor ne yapmam gerekir?

 • bedriye sıhhat

  ıyı aksamlar bız esımle anlasmalı boşandık çocukların velayetını bana verdı 6 ay oldu boşanalı ama ben pişmanım eşimi seviyorum 2 çocugumuz var eşime dönmek için ne yapmam gerek ve nafaka ödemıyor hıc verıldgı halde şuan baska bı kadınla imam nikahıyla yaşiyo bana yardım edin

 • 2006 yılında anlaşmalı olarak boşandık. ozaman ayrıldıgım eşimin maaşı 1500 TL idi çocuk iştirak nafakası olarak 400 TL belirlendi. hakim kararda nafaka artış onanını belirlemedi aradan sekiz yıl geçtimesne ramen hala aynı oranda nafaka ödeniyor. çocuğum 13 yaşında okul ve dersane masraflarını ödeyemiyorum. nafaka artış davası açmak istiyorum dava açarsam nafaka artışı ne kadar olur ve dava açmak için nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim.

 • Acil Lutfen
  .Biz esimle anlasmali ayrildik hakim onunde ..dava kesinlesmeden itiraz edebilirmiyiz..saygilarimla

 • Merhaba eşimle 4 yıllık bir evlilik sonrası ayrıldık ve anlaşmalı boşanma davası açtım her iki tarafta kabul etti 15 gün sonra temyize gitmesin diyerek imza attım ama eşim atmadı imzayi gerekçeli karar elimde ve eşimle çocuk nedeniyle yeniden birleştik şimdi boşanma işlemini nasıl durdurabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 • anlaşmalı boşanma davasında davayı ben açtım.1 kızım var .hazırladığı protokolü ben kabul ettim.Hakim bazı değişikliklerle boşanma kararı verdi.davalı temyize gönderdi.Şimdi temyizden geldi.hakim davalı tarafın görüşünde karar vermiş.Yeni mahkeme tarihini bekliyoruz.Ancak şimdi yeni şartları olacağını söylüyor.diğer davalarda erkek zorluk çıkarsa da 3 yıl sonra boşanılıyor diyorlar.Bu tip davalarda da 3 yıl içinde zaten boşanırsın diyorlar doğru mu?teşekkürler

 • Anlatsam da kimsenin anlamayacağı bir durumdayım.23 mayıs günü resmi olarak evlendik,nüfus müdürlüğüne bildirim yapılmadı henüz.Açıklayamayacağım sebeplerden dolayı trajikomik ama 2 gün sonra ayrılmak istiyorum.Nikahın yapıldığı evlendirme dairesine dilekçe vermek,yada farklı bir yöntemle 1 yıl dolmadan anlaşmalı ayrılık mümkünmüdür?
  Teşekkür ederim

 • Esimle anlasmali bosandik cocuk yok davayi kendisi acti calisiyo ssk iste kendisi 2yil ayda 200tl para talep etti ben istanbuldaydim bosaninca ailemin yanina yerlestim ve issiz kaldim bankayada borcum var ewe icra kagidida geldi neyapmam gerekir avukatbey yardimci olursaniz sevinirim

 • merhaba,eşimle 2011 yılının 4. ay(nisan) boşandık mahkeme oldu fakat ben karar yazısını 15 gün sonra almadım 3 yıl oldu biz boşandıkmı? yoksa boşanmadıkmı? nüfus cüzdanını değiştireceğim ondan soruyorum

  teşekkürler

 • Ben anlaşmalı boşanma için adliyeye 3 hafta önce müracat ettim.henüz gün belli olmadı.benim öğrenmek istediğim protokoldeki kararlaştırılmış nafaka müracat gününden itibarenmi işler.

 • Merheba : ben 4 yil önce İstanbul’da evlendim şimdi eşimle boşanmaya karar verdik ben İran’lı yım eşim Moldovalı ikametimiz İNGİLTERE de yasıyoruz çocuğumuz yok. Nâsı ve ne yapmam gerekir . Bu arada ben İngiliz vatendasiyim ama eşim Moldova .

 • Biz evleneli bir ay oldu esimle anlasmali bosanmak istiyoruz anlasamadik anlasmali bosanma olur mu ?

 • Ben 75 gün önce boşandım, şuanda 300 gün bekleme süreci var normalde ama ben tekrar evlenmek istiyorum. benim 2 bucuk yaşında bir kızım var. bu süreç nasıl kalkar ve bu süreç içinde eğer nişanlım ile aynı evde kalırsak çocuğun velayetini benden alma hakkı varmıdır ?

 • Merhaba cocugumun velayeti babasında fakat 15 tatil görüş süresi ne kadardır ??? bilgilendirirseniz sevinirim :)

 • ilker furtana

  13/01/2015 de anlaşmalı boşandım ve kararı elden ben tebliğ aldım.karşı tarafa tebliğ kaç günde gider ve kendisi adresde bulunmassa tebliği almassa ne olur. birde temmiz süresi tebliği imzaladıktan sonramı işliyor.bu arada ben sevgilimle kalıyorum kanuni olarak bir sorun olurmu.herhangi bir durumda karım sorun yaratmak adına temmize giderse ne olur.

 • ben biryıl önce eşimden anlaşmalı boşanma davası ile ayrıldım ayrılma sebebimde bir takım mesajlar yakaladım ardından boşandım bana ben yuz kızartıcı bişey yapmadım sadece bir hata yaptım dedi ama sonuç itibari ile ayrıldım şimdi benim ona verdiyim evliyken kullandıgı numarayı tekrar kullanmaya başladım kullanırken bir takım msj almaya başladım bende onun adına mesajlaşmayı devam ettim ve msj acıkça gürülüyorki benim işte oldugum her gece evime erkek aldıgı .ben bir adet resim yollamasını isteyecem ve dava açmak istiyorum bu konu hakında detaylı bilgi verirsenin memnun olurum sonuç ne olur

 • eşimle hayata bakışımızın aynı olmamasından dolayı mutsuzum ve iyi şartlarda boşanmayı arzu ediyorum. Ancak, bir kaç konu var net olmadığından boşanma konusunu dile getirmiyorum.
  1-eşim ve ben 2008 yılında evlenmeden önce mal ayrılığı sözleşmesi yaptık. Mal ayrılığı sözleşmesi \”evlenmeden önceki mal varlığımız için yapıldı\”. Evlendikten sonraki elde edilen mal varlıkları için bir sözleşme yapmadık.
  2-Evlendikten sonra eşim, emekli olduktan sonra bir ev aldı ve kendi üzerine yaptırdı. Ancak, az miktarda olsa da ortak hesabımızdan bana ait parayı ev alırken kendisine verdim. Bu durumda benim bu evde hakkım nedir? Ne yapmam gerekir.
  2-evlemeden öncesi yaptığımız mal ayrımındaki bir evimi satıp, evlendikten sonra satıp yeni bir daire aldım. Bu daire de eşimin hiç bir katkısı yok. Ev için kendi adıma bir miktar kredi çekmiştim (hala ödemekteyim. Ev şu anda banka tarafından ipotekli. eşim boşanma da bu evi benden alabilirmi ve onun bu ev üzerindeki yasal hakları nelerdir.
  3-eşim ve ben emekliyiz, aynı zamanda ben çalışıyorum ve mal ayrılığı yaptığım bir evimden de kira alıyorum. Kısacası benim gelirim (kira, emeklilik ve aylık maaş). eşimin ise sadece emeklisi var. Bu durumda eşim benden nafaka isteyebilirmi?
  4- Eşimden çocuğum yok ancak, eşimin ilk evliliğinden iki çocuğu var. Kızı evli, oğlu 21 yaşında üniversitede öğrenci, eşim bu durumda benden nafaka alabilirmi?
  Benim planım anlaşmalı boşanma davası fakat onun boşanmak istiyorum dediğimde nasıl bir düşüncesi olacak bilmiyorum fakat oldukça para göz birisi. Ben eşimle evin tüm masrafların %50 paylaışıyorum ve kendime ait tüm masraflarımı kendim karşılıyorum (hastane, kıyafet, ilaç, tatil) gibi. Ancak, eşim benim kazancımın daha fazla olmasından dolayı kendisine ait yaşadığımız ev için benden para istiyor \”senin evin kirada benim evimde oturuyoruz, sen kendi evinin kirasını alıyorsun bense hiç bir kira gelirim yok diyor\”

  Size vermiş olduğum bu bilgiler ışığında ona ve kendime hiç bir şekilde zarar vermeden ve kendimi koruyarak anlaşmalı boşanma davası işlemini nasıl gerçekleştirebilirim.

 • Eşimle yaklaşık 10 yıllık evliyiz evlendikten 2 yıl sonra ağırlıklı babasının katkısı ve birazda bizim takılar ve birikintilerle bir daire alındı ve babası eşimin üzerine kaydettirdi. Şu anda anlaşmazlık var illa boşanalım diye tutturuyor.Ne kavga ne şiddet. Seninle anlaşamıyorum diyor çocukda var. Anlaşmalı boşanma davası ile ayrılalım diyor. Nafaka ve tazminat talep edecem diyor ve bana birşey vermek istemiyor. ben de 1000 tl maaş la çalışıyorum. Sizden isteğim benim on yıllık emeğim var. Bundan sonra tekrar hayat kurmam zor ve zaman alır. Edinilen mallar yarıyarıya ortak diyorlar. eşim üzerinde tapu var . Tapu da ailekonutşehr koyulmamış. Tapu müdürlüğü evi satabilir devredebilir dedi. Ancak mahkeme kararıyla ailekonutşehr koyulabilir dedi.Bu daireden hak talep edebilirmiyim. evi başkasına devrede bilirmi. Devretse dahi bundan benim hakkım olurmu…?

 • Ahmet Civreş

  meraba ben eşiöle bırlikte 4 yıl once evlendık lakın 2 yıldır 3 yıldır ayrıyız yurt dişinda oldugumuz için zaman bulup buraya gelemedık su an ıtıbarıyle ben turkıyede bulunuyorum eşim orda anlaşmalı boşanma davası açmak istiyoruz eşim buraya gelmeden boşanabılırmıyız bende 2 ay sonra donecegım bu konuda bana yardımcı olabılırmısınız ve ne kadara mal olur?

  • Sayın Ahmet Civreş ;
   Anlaşmalı Boşanma davasının 2 şartı mevcuttur. Bunlardan ilki evliliğin en az 1 yıldır devam ediyor olması, diğeri ise tarafların duruşmada hazır bulunmasıdır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davası için eşinizin de duruşmaya katılması gerekmektedir.

   • Mrb anlasmali boşanmak için eşimin avukati ile protokol duzenlendk herşeyden vazgectigime dair imza attim duruşma günü mahkemeye katilmadim attigim imza geçerli midir ? Hakimin onaylamasi mi gerekiyor ? Cvp bekliyrum

 • Merhabalar Kemal bey ben 13 yil once bir evlilik yaptim ailemin zoru ile esim benden 8 yas buyuktu aklida fazla calismiyordu ailesine cok ezdirdi siddet eziyet gordum ac kaldim.10ay zor dayandim hamileydim intahara kadar gidince ailem gelip aldi.3 gunluk cocugumla ayaklarimin uzerinde durdum yillarca.8 avustosta yeni bir evlilik yaptim cocuguma bakma vaadiyle kandirdi beni 10 yas buyuktu oda.Kizi 18 yasindaydi annesiyle kaliyordu güya.evlendigiz hafta geldi uzerime saldirdi gece sokakta kaldim.cocugumu istemediler.Ailesine kole etti ben bu adama ve ailesine bir ay zor dayandim 1 yil beklemek istemiyorum avukat tutacak maddi gucumde yok lutfen yardimci olurmusunuz.

 • yasemin ozgır

  MERHABA AHMET BEY BEN 3O EYLUL 2014 DE BOSANDIM BIR KIZIM VAR ELLERINIZDEN OPER VELAYETI BABAYA VERDIK HER AY SONU GORMEK HAKKIM KIZIM SAMSUNDA BEN ISTANBULDA YIM TEMMUZ AYINDA KIZIM 1 AY BENDE KALACAK MAHKEMEE OYLE KARAR VERDI BILIYORUM KI AİLE KIZIM MI BANA GOSTERMEYECEK NE YAPMAYALIYIM KIZIMI ALA BILMEM BIRDE MAHKEME BANA KAGIT VERMISTI BEN KAYBETTIM SORIN OLURMU BILMIYORUM CEVAP VERIRSENIZ COK SEVINIRIM RAHAYSIZ ETTIGIM ICIN COK PZUR DILIYORUM SIZDEN CEVAPINIZI BEKLIYORUM

 • Merhabalar 1 yillik evliyim ve bosanmak istiyorum.suanda 3 aylik hamileyim.esimle isimi bırakarak ve is akdimi bu nedenle feshederek isimden ayrildim. Simdi esimden ayrilmak istedigimde hem net maasimi hem ssk tutarini qlabilir miyim. Bu arada ailem istege bagli olarak bagkurdan benim ssk odememi yapti.birde babamin evlenmeden 4 yil once bana almis oldugu arabam var bunda hak idda edebilir mi ruhsat benim ustume kayitli.ve ayrilirsam eskiden çalıştığım maas tutarim kadar bir rakam aylik nafaka alabilir miyim cunku suanda is bulamiyorum. Isimden ve kariyerimden oldum. Birde ailesiyle aramizda ciddi hakaret dolu yazismalar oldu bunun dava surecine etkisi nafakaya etkisi ne olur birde dugunde takilan altinlarin durumu ne olur.

 • İi günler boşanma davası bitti 1ay sonra imza için çağrıldık bana tebliğ edildi imzaladım aldım ama diğer taraf gelmedi imzaladı temiz süresi 15 gün imzalamasa bile bn kimliğimi değiştirebilirmiyim yolsa o imzaya gitmedi için ne oolur imzaya gitmemiş bide başka bi başvurusu fln yk die biliyorum

 • Merhaba.Eşimden anlaşmalı boşanmam gerçekleşti.Avukatım boşanma kararini aldi.Avukatım benden itiraz suresi içerisinde kararları kabul ettiğimi belirten dilekçe istiyor.Davayı kapatmak için bu dilekçeyi alması gerektiğini söyledi. Böyle bir dilekçeye ihtiyaç var mı?

  • Yahya Bey,
   Avukatınız söylediği doğrudur. Temyizden feragat dilekçesi talep etmiştir.

 • cemal çelik

  merheba ben 16 yıldır evliyim çocuğum yok çocuk olmadığı için eşim sürekli sorun çıkartıyordu ve büyü muska yapıyordu tabiki geçimsizlik oldu ve ayrıldık eşim eşyalarını toplayıp babasının evine yerleşti ve dini nikahı imam ve şaahit aracılığıyla düşürduk ben boşanma dilekçesi verecem peki çocuk olmadığı için nafaka ödemem gerekirmi

 • anlasmalı bosanma yaptım.evlılık bırlıgının temelden sarsılması.fakat esım daha sonra ben baskı altında sıddet altında ımzaladım protokolu dıye dılekce verıyor dava yargıtaya tasındı sonuc ne olur

 • iyi günler,ben fatma,sizden bi konuda bilgi almak istiyorum,
  ben bulgaristanlıyım,2012 yılında türk vatandaşı ile evlendim,anlaşamadık ve şuan boşnma davası açmak için hazırlanıyoruz.

  benim merak ettiğim boşandıktan sonra beni sınır dışı edebilirler mi mahkemeden…
  teşekkür ederim

 • Merhaba biz eşimle dokuz yıllık evliyiz 12 mart günü fevri bir hareketle anlaşmalı olarak boşanma davası açtık fakat ben çok pişmanım eşimi çok seviyorum mahkeme de hakime pişmanlığımı dile getirsem faydası olur mu ya hakim bana söz hakkı verir mi? Yoksa hiç mahkemeye gitmesem mi? Lütfen beni bu konuda bilgilendirir misiniz?şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım.

 • Mrblr bende eşime boşanma davasi actm ama ceza evinde tebliqat kartni imzalms ilk celsede bosanrmym.ve ondan 1 kiz cocuqum var velayetini babasina verir mi hakim bundan çok korkyrm bakacak durumlari yok ailesinin ki kendi cezaevindedir zaten.cvpnzi beklyrm tskler

 • benimde evlilik canıma yetmeye başladı sadece merak ettiğim konu avukat ücretini kim nasıl ödüyor herkes kendi avukatının ücretinimi bilgilendirirseniz çok memnun olurum saygılarımla

 • Merhaba,
  Eşim ile anlaşmalı boşanmaya karar verdik ancak sadece iştirak nafakası hususunda anlaşamıyoruz. Sözleşmeye “iştirak nafakasını mahkemeniz takdirine bırakıyoruz” şeklinde eklesek hakim kabul edip karar verir mi? Bir de nafaka belirlemede, nafaka ödeyecek kişinin borç durumu etkili olur mu? Teşekkür ederim.

 • Merhaba ‚ben uç ay önce düzenli nafaka verilecegine ve aldigimiz evin benim üzerime verileceği sartiyla anlasmalu bosanmaya mecbur biraktilar…yanliz ortada ne nafaka odeniyo ve de bulunduğum cicugumla birlikte kaldigim evi garanti altina alamadim .evden ayri zamanda yaptigi harcamalar karsiliginda haciz konulmuş ve şuan üzerime alamiyorum evi.. Nolur yardim edin..eğer ev giderse kalacak yerim yok napmaliyim….

 • Avukat bey Merhaba, sizden acil yardım istiyorum lütfen.
  Eşimle anlaşmalı boşanma kararı verdik ve şu anda “gerekçeli karar” bana tebliğ edildi. Protokole tazminat ,nafakave mal paylaşım talebimiz olmayacak diye yazıldı ama ben aldığımız ev vardı ve bir miktar değer artırıcı onarım için kredi çektim ve ödemeye devam ediyorum. bu nedenle temyiz etsem benim için yararı olurmu. nasıl bir sonuç çıkar . ACİL-ACİL TEŞEKKÜRLER

 • merhabalar biz eşimle anlaşamadığımız için anlaşmalı boşanmaya karar verdik ama ne tür bir dilekce yazılıp ve aile mahkemesine vereceğimizi bilmiyorum bir dilekce örneği köstermeniz yada e-posta olarak atmanız mümkün mü şimdiden tşkler

 • Merhaba ben yabancıyim turk vatandaşıyle evliyim 1 çocuğumuz var eşim ısrarla boşanmak istiyor ailesi sebep. Anlaşmalı boşanma yaparsak kendime ve çocuğuma nafaka isteyebilirmiyim benim hiç gelirim yok eşim sağlıyor geçimi eşimin dukkani falan var ama kendi üzerine değil bu sebeple az miktarda çocuk için nafaka ödeyeceğini söylüyor ne yapabilirim yardım edin lütfen

 • Merhaba benim sorum.Eşimden anlaşmalı boşanmayı düşünüyorum. Yani evlenirken almış olduğumuz evi ve eşyaları istemiyorum. Sunu sunmak istiyorum ya evi satıp ev kredisi ve ihtiyaç kredisini kapatıp kalan paranın ikiye bölünmesini istiyorum. 3 yıllık evliyiz ve çocuk yok. Yada şu şekilde yaparmıyız evi kendisi alıp benim payımı vermesi örneğin 50 bin isteyıp anlaşmalı Şekilde bitirmek olurmu anlaşmalı boşanmaya girermi. TSK ederim

 • mrb evleneli 15 ay oldu cocugumuz yok anlasmali bosanmak istiyoruz tek celsede bitermi evliligimiz…

 • eşimle anlaşmalı ayrıldık 2014 te 2005 yılında bireysel emeklilik yaptırmıştır eşimin üzerine tamamını ben ödedim kredi kartıyla davada bu yazılması karara bunu çocuğun geleceği için yapmıştık ama eski eşim bunu bozdurmuş ve araba almış bende şimdi bu paradan hak iddia etmek istiyorum ne yapabiliriz

 • Merhaba ben eşimle anlaşmalı bir boşanma kararı aldık fakat hakimin karşısında. Bize imzalatto kağıt dışında 15 gün sonra bidaha gelin biriniz gelip de diğeriniz gelmezsse boşanma ssyılmıyor demişdi bu doğrumu. Bunu tam olarak öprenmek istiyorum. Cünkü bu benim ikinci evliliğim benim 2 yaşında göremediğim oğlumu şuanki eşim istemedi ve eski eşiyle görüşüyordu arabasına binerdi ben cocuklar anneleriyle görüşmesinde sakınca bulmuyorum cocuklarla ilgili tabiki ama onun niyeti farklıydı okadar eşimi uyardım ama beni hiç dinlemedi arada cocuklar var dedi eski hanımını arabasına cocuklarıda aldı denize götürdü. Bu konuda ben haksızmıyım neolursa olsun ve ben onun için işe girdim 8 ay eve para verdim 3 milyar kredi cektik fakat ilkten vazgecti kendi cektiği kredi ve sattı arabayla annesindende ekledi para denkleştirdi benim cekicek olduğumuz kredi. İptal etmiştik daha sonra eşim. Hazır calışıyon birsenekik yaptırırız. Ceksekmi kredi yi arabanın masrafı var borclarıda kapatırız demişdi tamam cektik. Aradan birkaç gün sonra. Oğlumu getirdim istemedi kavga ettik ileri geri konuşunca şartkarı zorlamıcamı söyledi. Neolur diyince ananın evine gidersin dedi cok tartışdımız yaşadığım konularda var. Kısa kesmek istiyorum. Öğrenmek isdedipim. Hakim bizi boşadı ilk imzayı attık ogün hakim 15 gün sonra gelin. Bi imzada atıcaksınız biriniz gelip diyeriniz gelmesse boşanma sayılmaz dedi bu konuda bilgi almak isdedim cünkü. O kredi onun borcu. Okadar aşağladı beni cocuklarına abla oldum. Buna rağmen o benim evladımı istemedi. Cocumun babası zaten bakmıyor güzel nasip. Olursa oğlumu yanıma almak bu ikinci eşimin bana yaptıpı borç nedeniyle zorluyo beni babam vu borçcu kapattı ama babamda onun bu borcu yinede vermesini istiyor. Sonuçta seninde cocuğun var yanına alcaksın o parayıda vericek sana… buyüzden bu boşanma sayılırmı sayılmazmı.Hakim bizi boşadı ilk imzayı attık ogün hakim 15 gün sonra gelin. Bi imzada atıcaksınız biriniz gelip diyeriniz gelmesse boşanma sayılmaz demişdi

 • 15 yıllık evliyiz eşimle anlaşmalı boşanma davası açtık eşim 3 çocugumunda velayetini istedi dilekçede babaya verilmesini talep ettik ve hiçbirşey maddi olarak talep etmedim çünkü eşimin herşeyi annesin üstüne bankadaki nakit hesabı mahkemede maddi olarak birşey talep edebilirmiyim ve her hafta sonu çocuklarımıgörmek istiyorum ne yapabilirim şimdiden teşekkürler

 • Merhabalar, anne ve babam anlaşmalı boşanacaklar babam anneme evi bırakcak fakat ev ipotekli kredi ödüyor babam 5 seneye kadar biter acaba babam boşanma dilekçesine evden feragat edecek borç bitince bu yazılabiliyormu ve böle bişe mümkünmüdür

 • Ilk esimden bir evim var birde oğlum esim evi oğlum için üzerime verdi ve ben şimdi ikinci evliliği yaptim lütfen aydinlatin beni ikinci esim ilk esimden kalan evim için hak iddia edebilirmi bu malda hiç bir haki yoktur parası geçmemiştir benim endisem oglumun olan bir malin ikinci esimin alması lütfen bana yol gosterin

 • Mrb avukat bey öncelikle sormak ıstedgm bi konu var . KIZ kardesmn eşi boşanma davası açtı ve mahkemede bosandi ama henüz kimligini duzeltmedi çünkü sanırım adliyede olur kagidi alması lazım mis o olur kagidini almadan nüfusda kimlk duzelmiyrmus ve kız kardesim olur kagidi almak istemiyr yani kız kardesm bosanmak istemiyrdu onun ailesi bosanmasi için herşey yapti olur kagidi almak istemiyr almadan acaba karşı taraf resmi nikah kiyabilirmi kız kardesm olur kagidi almadan kimligini duzeltmeden hala onun soy ismini tasiyinca karşı taraf evlilik yapabilirmi .. ?? yardım edersenz çok sevinirz smdiden Teşekkürler. .

 • Ben anlaşmali boşanma karari aldim çocuk esimde kalacak dilekçede çocuğa verilecek para elden teslim olarak yazilabilirmi

 • Eşimin ve benim ikinci evliliğimiz ayrılmak istiyorum ancak bir yıl dolmadı,ben Bursa’da yaşıyacağım o ise Hatay’da yaşıyor bu durumda nasıl bir yol izleyebilirim?Davayı benim açmam yada onun açması bişeyi değiştirir mi?Teşekkürler

 • Kardeşim Anlaşmalı boşanmak için bugün hakim karşısına çıktılar boşanma gerçekleşmiş velayet anneye verilmiş erkek kardeşi ede ayda İki gün görüş hakkı verilmiş haftada bir yada iki kez görmek istiyo itiraz edebilirimi napabiir teşekkürler

 • merhaba, eşimle beraber avukat görüşü olmadan, internetten bulduğumuz boşanma dilekçesini ve boşanma protokol örneğini doldurup hazırladık. fakat taraflardan birinin, diğerine, nafaka kapsamına girmeyen bir ödeme yapması söz konusu. örneğin ben x tarihinde y tutarında ki bir parayı eşime ödeyeceğime dair taahhütte bulunmalıyım. bunu protokolde mi belirteceğim yoksa noterde bu içerikte bir sözleşme mi hazırlamalıyız? bir diğer sorum ise hazırladığımız bu dilekçe ve protokolün doğruluğunu mahkemeye sunmadan önce nerede ve nasıl onaylatabiliriz. bu konular hakkında bilgilendirirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler.

Lütfen Yorum Yazın.

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır
Top