E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu


avukat2

Tanıma Tenfiz Davaları

avukat1

Nüfus Davaları

avukat3

Boşanma Davaları

Hukuki sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.

Hukuki sorularınız için :

Soyadı Değiştirme

Title: Soyadı Değiştirme
Reviewed by Av. Kemal Şener on Aug 18
Rating: 5.0
Summary: Soyadı Değiştirme

Soyadı Değiştirme : Soyadı herkesin öz adı ile birlikte kullandığı aile adıdır. Her Türk öz adı ile birlikte Soyadı da kullanmak zorundadır. Çocuk , Ana Baba evli ise ailenin soyadını, ana bana evli değilse ana’nın soyadını taşır. Anne önceki evliliği dolayısı ile çifte soyadı taşıyor ise çocuk annenin bekarlık soyadını taşır. Bulunmuş olan çocuk, kanunlara göre yasak olmayan ve o soyadı bölgesinde bulunmayan, Nüfus Müdürlüğü tarafından seçilecek soyadını taşır. Evlatlık küçük ise, evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen kişi dilerse çocuğa yeni bir isim koyabilir. Ergin olan evlatlık, evlat edinme esnasında isterse evlat edinenin soyadını alabilir.

Kadın evlenme ile kocasının soyadını alır , fakat evlendirme memuruna veya sonradan Nüfus idaresine yazılı başvuru yaparak , kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabilir. Kadın daha önce iki soyadı kullanıyor ise , sadece 1 soyadını kullanabilir. Kocası ölen kadın , kocasının soyadını kullanmaya devam edebilir. Kocasının soyadını taşımasına itiraz edilirse, kadın Medeni Kanunun 26/1 maddesine göre açacağı Tespit Davası ile bu soyadını taşımaya hakkı olduğuna karar verilmesini isteyebilir.

Soyadı aileyi betimler ve bir aileye mensup bireyler tarafından kullanılarak bu bireyleri diğer ailelerden gelen bireylerden ayırır. 2525 sayılı Soyadı Yasası 1.maddesi her Türk’ün bir soyadı alma zorunluluğunu ve her doğan çocuğun babasının ( ailenin ) soyadını alacağını belirtir. Türk Medeni Kanunu haklı nedenin bulunması durumunda soyadının değiştirilmesine olanak sağlar. Adın değiştirilmesi için geçerli olan haklı nedenler soyadı için de geçerlidir.

Ergin olan bir kişi haklı nedenlerin bulunması koşulu ile soyadını değiştirme davası açabilir. Adın değiştirilmesinde de geçerli olan ortak hükümlerin yanında sadece soyadının değiştirilmesine dair Türk Hukukunda sınırlayıcı bazı kısıtlamalar mevcuttur . Mevzuatımızda soyadı değişikliğinin yapılabilmesine dair değişik yasaklar bulunmaktadır ( 4721 sayılı Türk Medeni Yasası ilgili maddeleri, 2525 sayılı Soyadı Yasası ve Tüzüğü , TMK hükümleri, Türk Vatandaşlığı Yasası ) .

Uygulamada verilebilecek birkaç örnek ; Perişan’ın Çağlayan ; Ayakyay’ın Boran; Kalpan’ın Kaplan olarak değiştirilmesini sayabiliriz.

Soyadının Kazanılması

Soyadı , Soyadı Yasası’nın çıkmış olduğu 1934 yılından itibaren başta doğum olmak üzere kendiliğinden kazanılır fakat bunun yanında soyadının otomatik olarak kazanıldığı başka durumlar da mevcuttur :

Doğum İle Soyadı Kazanılması

TMK’un 321. Maddesine göre resmi bir evlilik birliği içerisinde doğmuş olan çocuk ailenin (babanın) soyadını alır. TMK 285 maddesi ide evliliğin bitmesini takip eden 300 gün içerisinde doğan çocuğun da ailenin (babanın) soyadını alacağını belirtir.

TMK 321. Maddeye göre eğer çocuk evlilik birliği dışında doğmuş ise annenin soyadını taşıyor idi. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin 2009 tarihli kararı ile evlilik içinde ve dışında doğan çocuklar için farklı hukuksal statüler tanınmasının Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu kabul edilmiş ve TMK’da geçen bu ibare iptal edilmiştir. Bu iptal kararını takiben evlilik dışında doğan çocuk , baba ile arasında tanıma gerçekleşmiş ya da babalık davası ile soybağı kurulmuş ise babasının soyadını taşıma imkanı kazanır. Eğer babanın tespit edilememesi durumu söz konusu ise çocuğun yine annenin soyadını kazanması durumu geçerlidir.

Evlenme İle Soyadı Kazanılması

Evlenme ile soyadının kazanılması hukukumuz uyarınca sadece kadınlar için geçerlidir. TMK 187.maddeye göre kadın evlenerek kocasının soyadını almaktadır. Buna göre , erkeğin evlenme yolu ile eşinin soyadını kazanması durumu bulunmamaktadır.

Evlat Edinme İle Soyadı Kazanılması

Yasal olarak geçerli olan soyadının kazanılması yollarından birisi de kişinin evlat edinilmesi ile soyadını kazanmasıdır. TMK 324/3. Fıkrası uyarınca , evlat edinilen kişi eğer ergin değil ise , evlat edinenin soyadını alması zorunluluğu mevcuttur.

Seçme Yolu İle Soyadı Kazanılması

Soyadı Yasası 1934 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile herkesin soyadı taşıması zorunluluğu doğmuştur. Yasada belirtilen 2 yıllık geçiş süresini bitmesini takiben artık seçme yolu ile soyadı alınması dönemi sona ermiştir.

İdari Yoldan Soyadı Kazanılması

Nüfus Yasası uyarınca , anne ve babası bilinmeyen kimsesiz çocuklar ya da yine aynı şekilde anne babası bilinmeyen zihinsel engelliler için yetkili idare tarafından ad ve soyadının verileceğine dair madde düzenlenmiştir.

Yasak Olan Soyadlar

2525 sayılı Soyadı Yasası’na göre ‘rütbe ve memuriyet , aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları” nın kullanılması yasak olarak belirtilmiştir. Buna ilave olarak Soyadı Tüzüğü yeni alınacak soyadların Türk dilinden alınması gerektiğini belirtir.

Ayrıca Atatürk Yasası olarak bilinen 2587 sayılı yasaya göre de Atatürk soyadı yalnız bir şahsa mahsustur , kimse tarafından öz ve soy adı olarak alınıp , kullanılamaz. Ayrıca Atatürk adının başı veya sonuna ekleme yapılarak da bu söz öz ve soyadı olarak alınıp kullanılamaz. Fakat örnek olarak Soyadı Türk olan birinin Ata adını almasında , iki isim ad ve soyadı olarak ayrı ayrı bulunduğundan dolayı bir sakınca bulunmamaktadır .

Kanun Nedeniyle Soyadı Değiştirme

 • Evlenme neticesi soyadının değişmesi,
 • Boşanma neticesi soyadının değişmesi,
 • Evliliğin iptali neticesinde kadının soyadının değişmesi,
 • Evlatlık sözleşmesi yapılması neticesinde evlatlığın soyadının değişmesi,
 • Evlatlık ilişkisinin ortadan kalkması neticesinde, evlatlık tarafından evlat edinen kişinin soyadını kullanma hakkının kaybedilmesi neticesinde eski soyadını kullanmaya başlaması.
Mahkeme Kararı İle Soyadının Değiştirilmesi 

Medeni Kanunun 27. maddesine göre ad ve soyadın değiştirilebilmesi için haklı sebeplerin olması ve bu sebepler neticesinde hakimde ad ve soyad değiştirmenin gerekli olduğuna dair kanaat oluşması gereklidir.

Soyad Değiştirme Davası Kimler Tarafından Açılabilir

 • Ad ve soyad değiştirme kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için,
  Tam ehliyetliler ve sınırlı ehliyetliler bu davayı sadece kendileri (avukat vasıtası ile) açabilirler.
 • Sınırlı ehliyetsizler, bu davayı yasal temsilcilerinin rızalarıyla (avukat vasıtası ile)açabilirler.
 • Tam ehliyetsizler ise bu davayı bizzat ya da yasal temsilcileri vasıtasıyla açamaz. Ancak çok önemli bir sebebin varlığı halinde yasal temsilcinin bu davayı açabileceği kabul edilmektedir.
Hangi Nedenler Soyad Değişikliği İçin Haklı Sebep Kabul Edilir

Kanuna göre hangi durumların haklı sebep olacağına hakim karar verecektir. Hakim soyad değişikliğine ilişkin karar verirken, soyadını değiştirmek isteyen kişinin, ekonomik sosyal ve ailevi menfaatlerini göz önünde bulundurur. Örnek vermek gerekirse ;

 • Gülünç ve çirkin anlamlar içeren,
 • Telaffuzu ve yazımı zor olan,
 • Din değişikliği sonrası değiştirilmek istenen,
 • Soyadını kullananın bulunduğu yörede veya ülkede kötü şöhretle tanınmış bir aile üyesi olduğu imajını doğuran,
 • Kişinin yabancı olduğu izlenimini uyandıran, Soyadların değiştirilmesinin talep edilmesi haklı sebep olarak kabul edilecektir.
Soyadın Değiştirilmesi İle İlgili Dava Hangi Mahkemede Açılır?

Görevli ve yetkili mahkeme davayı açacak olan kişinin yerleşim yerinin bulunduğu Asliye  Hukuk Mahkemesi’dir. Bu dava herhangi bir süreye tabii değildir. Her zaman açılabilir.Ayrıca dava yalnızca bir kere açılabilir.

Soyadın Değiştirilmesi Ve Düzeltilmesi Aynı Mıdır?

Soyadın değiştirilmesi ve düzeltilmesi davarlı birbirinden farklı niteliktedir. Düzeltme davalarında soyadı nüfus kütüğüne yanlış (harf hatası vb..) yazılmıştır. Dava düzeltilmek istenen soyadın mutad kullanıma uygun hale getirilmesi için açılır. Soyadın değiştirilmesi davası ise, yukarıda belirtilen şekilde, gülünç , telaffuzu zor vb.. şekildeki soyadın tamamen başka bir soyadı ile değiştirilmesi talepli olacaktır.

Soyadı Değiştirme Davası Görülürken :

 • Nüfus Kayıtları getirtilir.
 • Şahitler dinlenir.
 • Nüfus Müdürü ve Cumhuriyet Başsavcısı Soyadı Değiştirme davasında hazır bulunur.
 • Mahkemenin verdiği kararın Hüküm bölümü mahalli bir gazetede ilan edilir.
 • Davacı kişi evli erkek ise ; karısının ve velayeti altındaki çocukların da soyadları değişir. Davacının 18 yaşını bitirmiş olan çocuğu varsa, çocuğun ayrıca dava açması gerekir.
Soyadı Değiştirme İle İlgili Yargıtay Kararları

Davacılar dava dilekçesinde; nüfus kayıtlarında soyadlarının Horuz olarak geçtiğini, bu nedenle çevrelerinde kendileriyle alay edildiğini ileri sürerek, Ho­ruz soyadının Ağaoğlu olarak değiştirilmesini istemiş, mahkemece davacıların soyadlarını değiştirmede haklı nedenlerinin bulunmadığı, Ağaoğlu soyadının bir zümre ismini ifade ettiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Dosya içerisindeki bilgi ve belgeler ile duruşmada dinlenen tanık Mahmut K.’ın beya­nından; davacıların horoz soyadı ile ilgili genelde sorun yaşadıkları ve bu soyad­ları üzerinden kendileriyle alay edildiği anlaşılmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27.maddesine göre, haklı nedenlerin varlığı halinde kişi adının ve dolayısıyla soyadının değiştirilmesini hakimden isteyebilir. Davacıların mevcut soyadlarının, kendileriyle bu soyad üzerinden alay edilmesini sağlayabileceği gibi çevrelerindeki insanların da kendileriyle alay ettikleri gerek davacıların, gerekse dinlenen tanığın samimi beyanlarıyla kanıtlanmış bulunmaktadır. Mah­kemece, tüm bu hususlar dikkate alınıp davacıların rahatsızlık ve huzursuzluk duydukları bir soyadını değiştirmek istemelerinin yasal ve doğal hakları bulun­duğu gözönünde tutularak, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, huku­ki ve yerinde bulunmayan gerekçelerle reddi yolunda karar verilmesi doğru görülmemiştir, 18. HD. 22.04.2012, 2012/1978-4269.

———————————————————————————————————-

Davacılar dava dilekçesinde, nüfus kayıtlarında “Kahruman” olan soyadla­rının ‘Kahraman’ olarak değiştirilmesini istemişler, mahkemece davanın kabu­lüne karar verilmiştir. Dosya içindeki bilgi ve belgeler, nüfus kayıtları ve C.Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.12.1967 tarih 1967/878 Esas-780 Karar sayılı ilamı içeriğinden, davacılardan H. Kahruman’ın bekarken “Haykır” olan soyadını “Kahruman” olarak değiştirdiği, bu değişiklikten sonra 10.10.1973′de davacı­lardan Lütfiye ile evlendiği, diğer davacıların da bu evlilik içinde doğdukları anlaşılmaktadır. Buna göre .., davacılardan Lütfiye Kahruman’ın isteminin 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187. maddesi gereğince kadın evlenmekle koca­sının soyadını alacağı ve evlilik birliği sürdüğü ve kocanın soyadı değişmediği sürece bu soyadını taşımak zorunda olduğu ve bu soyadını tek başına değiştir­me hakkı bulunmadığı gerekçesiyle; davacılardan Özgen Kahruman (K.), Asiye Kahruman (U.), Fatma Kahruman (A.) ve Aynur Kahruman (K.)’ın ise 5490 sayılı Yasanın 14. maddesine göre nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlat edinilme, soybağının düzeltil­mesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hükmü karşısında bu davacıların evlenmekle nüfus kayıtlarının kapalı hale gel­diği, bu nedenle nüfus kayıtları üzerinde herhangi bir işlem yapılmayacağı göze­tilmeksizin davacıların bekarlık hanesindeki soyadlarının değiştirilmesine ilişkin istemlerin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle bu istemlerin kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir, 18. HD. 22.03.2012, 2011/12470-2012/3091.

———————————————————————————————————

4721 sayılı Türk Medeni Yasasının 27.maddesine göre haklı nedenlerin var­lığı halinde kişi adının bu bağlamda soyadının değiştirilmesini hakimden isteye­bilir. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, özellikle tanık beyanı içeriğinden da­vacının amcası M.Yılmaz’ın daha önce mahkeme kararı ile soyadının “Melikoğlu” olarak değiştirildiği, tanık beyanları ile de davacının sülalesinin “Melikoğlu” olarak tanındığı kanıtlandığından davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru görül­memiştir, 18. HD. 28.01.2010, 2009/10968-2010/978.

———————————————————————————————————-

Davacı dava dilekçesinde; Tokgöz soyadına ikinci bir soyad olarak Sauerbrey soyadının ilave edilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ve hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.27.12.1934 tarihli soyadı nizamnamesinin 6. maddesinde “soyadı ya yalnız olarak veyahut (oğlu) ile birlikte kullanılır.”, 16. maddesinde ise “evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir. Evlatlık ilişkisinin kaldırılması durumunda evlatlık, evlat edi­nilmeden önceki soyadını alır.” hükümleri yer almaktadır. Soyadı Nizamname­sinin 6. ve 16. maddesi hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, erkek bir şahsın soyadının yanına bir başka soyad eklenemeyeceği gözönünde bulundurularak, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Bu itibarla yukarıda açıkla­nan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA, 18. HD. 15.09.2011, 2011/7038-8854.

——————————————————————————————————–

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının, Japon vatandaşı iken Türk va­tandaşlığıma geçmek için ad ve soyadının da değiştirilmesi gerektiği zannı ile Ryotaro Funo olan ad ve soyadının Ali Yıldız olarak idari yolla değiştirip nüfusa tescil edildiğini, Japon vatandaşlığını da koruduğunu, buna göre çifte vatandaş­lığa sahip olduğunu, 52 yaşında olan davacının gerek iş çevresinde gerekse sosyal yaşamında hala kendi adını ve soyadını kullandığını belirterek ad ve so­yadının “Ryotaro Funo” olarak değiştirilmesini istemiş, mahkemece adın değiş­tirilmesine karar verilmiş, soyadın değiştirilmesi istemi ise reddedilmiştir. Dava­cının almak istediği soyadının Soyadı Kanununun 3 ve Soyadı Tüzüğünün 7 ve 5.maddeleri gereğince “Funo” olarak değiştirilmesi mümkün olmadığı gerekçesi ile isteminin reddine karar verilmiş ise de aynı zamanda Japon vatandaşı da olan davacının önceki soyadı olan “Funo”yu tekrar soyad olarak almasına engel bir durum bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemece soyadı değişikliğine iliş­kin davanın Türk Medeni Kanununun 27.maddesi kapsamında incelenerek olu­şacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğinin dikkate alınmaması doğru görülmemiştir,18. HD. 19.11.2009, 2009/5982 E.-10492 K.

———————————————————————————————————

Nüfus kaydına da “Budist” olarak işlettiğini belirterek, “Haluk Aslaniskender” olan ad ve soyadının dini inancına uygun düşen “Padmapani Paramabindu” olarak değiştirilmesini istemiş; mahkemece, davanın kabulü ile davacının ad ve soyadının -istem gibi- değiştirilmesine karar verilmiştir. Dos­yada toplanan biigi ve belgelere, gerektirici yasal nedenlere ve özellikle 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 27. ve Nüfus Yasasının 46/3. maddeleri çerçe­vesinde kanıtların değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının öz adının değiştirilmesine ilişkin karar bakımından ileri sürülen tem­yiz itirazları yerinde değildir. Ancak; 2525 Sayılı Soyadı Yasasının 3. ve Soyadı Tüzüğü’nün 7.maddelerinde “yabancı ırk ve ulus adları soyadı olarak kullanı­lamaz”, yine Tüzüğün 5.maddesinde “yeni takılan soyadları Türk dilinden alı­nır” hükümlerine yer verilmiş olup, davacının almak istediği soyadının anılan Yasa ve tüzüğün sözü edilen hükümlerine aykırı olduğu gözetilmeden, Aslaniskender olan soyadının “Paramabindu” olarak değiştirilmesine karar verilmiş bulunması usul ve yasaya aykırıdır.18. HD. 2005/791-738.

———————————————————————————————————-

Dava, kişiye bağlı haklardan olan soyadın değiştirilmesi istemine ilişkin­dir. Bakanlar Kurulunun 24.12.1934 tarih 2/1739 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Soyadı Tüzüğünün 5.maddesi soyadının Türk dilinden alınacağı hükmü­ne amir olduğu ve “Schmid” kelimesinin de Türkçe olmadığı, Türk Dil Kuru­mundan gelen cevabi yazı ile bildirildiği halde davanın reddine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle kabulü doğru görülmemiştir. 18. HD. 2004/4924-6783.

Av.Kemal ŞENER

Benzer İçerikler:

144 comments

 • Eşimle evlendikten sonra eşim nüfus cüzdanını değiştirirken kendi kızlık soyadı ve ardından benim soyadım şeklinde kullanacağını belirtmiş ve nüfus cüzdanına bu şekilde yazılmış. Şimdi iki soyadı çok uzun olduğu için tek soyisim ( benim soyadım) kalmasını istiyor bu durumda neler yapabiliriz. Nüfus memurluğuna sorduğumuzda kendilerinin değişme yapamayacaklarını, mahkemeye başvurmamız gerektiğini söyledirler. Bu konuda araştırma yaptığımda bayanların evlilik sonrası bile nüfus müdürlüğüne gidip kızlık soyadını kimliğe ekletebileceğini öğrendim, fakat eklenmiş soyadının nasıl çıkarılacağına dair bir kanun maddesi yok. Bunun tek yolu dava açılması mı?

  • Sayın Kerem Yüksel,
   Bahsettiğiniz gibi evlenen bayan eğer kızlık soyadını kullanmaya devam etmek istiyorsa nüfus müdürlüğüne yapacağı başvuru ile bunu sağlayabiliyor. Kızlık soyadı nüfus kağıdına eklendikten sonra ileride pişman olup bunu çıkartmak istediği takdirde, nüfus müdürlüğü mahkeme kararı olmadan bir işlem yapamıyor.
   Bu durumda izleyeceğiniz yol, eklenmiş olan soyadının çıkarılması için dava açmak olacaktır.
   Bir Avukat’tan yardım almanızı öneririz.
   Saygılarımızla

 • av. sayın kemal şener
  ben bir evlilik yapma aşamasındayım. bu evleneceğim kadının önceden olan üç çocuğu bulunmakta bu çocuklardan en büyük olan ablanın soyadı annenin soyadı ile aynı diğer iki çocuğun yaşı 10 ve 7 olan biri erkek biri kız çocukların soyadları babalarının soyadı ile aynı. şimdi biz evlendiğimizde çocuğumuz olursa bu benim soyadımı taşıyacak evlendiğim kadın da öyle en büyük ablaları annelerinin kızlık soyadını taşıyacak diğer iki çocuk babalarının soyadını taşıyacak yani bir ailede 3 adet farklı soyadı olacak. bu sosyal çevrede okulda mahallede her nerede olursa olsun büyük sorun teşkil edecektir. bu olursa bir çocuğumuz buna bu durumu açıklamak çok zor olacaktır. keza bu çocukların okul pasolarını bile almaya gittiğimizde annesi olduğunu ispat etmesi neredeyse bir hafta sürüyor. bu konuda bir dava açılsa bu geçerli bir sebep olup soyadları annelerinin kızlık soyadı ile değiştirilebilir mi? şimdiden cevabınız için teşekkürler.

  • Ahmet Bey,
   Bahsettiğiniz konuda çocukların anne kızlık soyadını almaları mümkün olabilir.
   Fakat;
   Anne daha sonra sizinle evlendiğinde yine soyadı değişecek ve aynı sorunlar tekrarlananacak gibi görünüyor.
   Saygılar

 • Ben soyadımı değiştirmek istiyorum. Soyadımız yazılırken aslında Türkyılmaz olması gerekirken nüfus memurluğunda Türkyilmaz olarak geçmiş. bugüne kadar da kimse dava açarak bu soyadını değiştirmemiş. Bu durum öğrencilik hayatım boyunca sorun oldu. Yanlış yazılmalar ile karşılaştım. Bu nedenle soyadımda bir harfi değiştirmek istiyorum . Belirttiğim sebep haklı bir sebep midir. Soyadım değişir mi.

  • Salih Bey,
   Soyadınızdaki Turkyılmaz içerisinde (ı) harfi yerine (i) harfi kullanılmış olması, anlam bozukluğu yaratabileceğinden soyadı değiştirilmesi için haklı neden sayılacaktır.
   Davanız ile ilgili bir Avukat’tan destek almanızı öneririz.
   Saygılarımızla

 • Soyadı Değiştirme

  Merhaba
  Ben EMER soy adımı hem babamla yasamıs oldugumuz sorunlar hemde cok fazla alay konusu oldugundan dolayı annemın soy adını kullanmak ıstıyorum sızce bu sebeblerden dolayı bu kabul edılırmı
  Şimdiden cevabınız ıcın tesekkurler

  • Merhabalar,
   Emer olan soyadınızı, komik veya kötü anlama gelmesi nedeniyle değştirebilirsiniz. babanız ile yaşadığınız sorunların dile getirilmesine gerek kalmadan soyadı değişimi olacaktır.
   Bu konuda bir Avukat’tan hukuki yardım almanızı öneririz.
   Saygılar

 • Sayın yetkili Kereste olan Soyadımın komik olması nedeniyle utanıyorum. (çok sık olarak bu problemler oluyor)soyadımı değiştirmek için dava açmak istiyorum.
  Ne kadar masrafı vardır acaba.mahkeme ve vekalet ücreti olarak ve ne kadar zamanda neticelenir acaba.

 • sayın avukat bey benım 11 yasında nıhahsız bırıyle olmus bı kızım var dogduqundan berı benım soyısmımı tasıdı ve benım hukumum atındaydı babası kendı nufusuna almak ıstıyo ben vermek ıstemıyorum cocugumu benden almaya calısıyo sızce bole bır dava acıp cocuqumu alabılır mı yapabılır mı cevaplarınızı beklıyorum sımdıden tesekkurler …

 • birol kildiş

  slm ben soyadımı butun kanunı ve yaptıgım banka ıslemlerınde telafusu for oldugu ıcın hep yanlış yazılıyor art cocuklugumdan baba anemın cetin demesıyle herkes cetin olarak tanıyor ben bu yuzden ismimi birol cetin olarak deyiştirmek istiyorum bu mumkunmudur ve haklı neden sayılırmı

  • Birol Bey,
   Soyadınız telaffuzu zor bir soyadı olduğundan değiştirme yapaılabilir. Açılacak dava için bir Avukat’tan yardım almanızı öneririz.
   Saygılarımızla

 • Eşimin soyadı olan ÖKSÜZ’ü kullanmak İSTEMİYORUM.Böyle bir hakkım var mı?Ne yapmalıyım

 • soyadım gülünç olduğu için mahkemeye soyadı değişikliği için başvuruda bulundum.şahit olarak babamı ve bir tanıdığımızı yazdırdık fakat tanıdığımız polis meslek yo kazandığı için dava günü il sınırlarında olmayacağı için şahit değişikliği yapabilir miyiz ve yapılabilirse nasıl yapılır? şimdiden teşekkür ederim.

 • Merhaba Kemal Şener bey ,
  türan olan soyadımı turan olarak değiştirilmesi talebinde baş vuru yapsam sizce olumlu cevap alabilirmiyim. ilginiz için tesekkür ederim.

  • Merhabalar,
   Soyadınızda mevcut yazım hatası nedeniyle açılacak nüfus davasının başarılı olma ihtimali yüksektir. Bu konuda bir Avukat’tan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.
   Saygılarımızla

 • Merhaba ben soy adımı degıstırmek istiyorum nasıl yapcam

 • Boşanmıs aile de soy adı değişikliği

  İyi günler Av. Kemal Şener Bey
  Bosanmıs bir ailenin cocuguyum.18 yasımı doldurdum. Annem ile birlikte yasadıgım için soy adlarımızın farklı olması sosyal yasamımda bazı sıkıntılar ortaya cıkarıyor Bu gerekceyle soy adımı değistirmek için dava acarsam olumlu bir sonuc alabilir miyim Şimdiden tesekkür ederim

 • Merhaba kemal bey soyadımı değiştirmek veye düzeltmek istiyorum.Nüfus cüzdanımda soyadım ”tembel” diye geçiyor.Köyde olsun iş çevremde olsun herkes soyadımı ”temel” olarak biliyor…Ne yapmam lazım?Mahkemeye değiştirmek mi yoksa düzeltmek mi diye başvuruda bulunayım?Varsa bir dilekçe örneği e-maille gönderebilir misiniz?

 • İyi günler Kemal Bey, Annem ile babam 20 yıl önce boşandılar. Evliyim ve bir çocuğum var. Şimdi ben de babam ile tehditlere varan sorunlar yaşıyorum. Soyadımı değiştirmek için dava açabilir miyim. Eğer bu mümkün ise annemin ilk soyadını mı verirler yoksa yeni bir soyadı seçebilir miyim. Saygılarımla.

  • Tuncay yılmaz

   Merhaba kemal bey soyadımı 32 yaşındayım değiştirmek aile zorunlarıml nedeninle miras almak istemiyorum ama soy adımı nesin olarak degiştirmek istiyorum Soyadımı değiştirmek için dava açabilir miyim Varsa bir dilekçe göndeye bilirmisiniz ne yapabilirim saygılarımla iyi akşamlar

 • Hüseyin Keten

  Kemal Bey iyi günler.

  Benim sorum dava dilekçesi ile ilgili. Soyadı tashihi dilekçesi verirken, dilekçeye tanıkların adlarını yazmam gerekiyor mu? Yoksa bu daha sonraki bir aşamada mı oluyor?

 • merhaba, ben soydımı değiştirmek istiyorum . sezgin emlak firmasının sahibiyim ve soyadımı sezgin olmasını istiyorum. iş hayatında herkez sezgin olarak biliyor ve bu şekilde işlerimde aksamalar oluyor sesci olan soyadımı sezgin yapabilirmiyim. hangi mahkemeye başvuracağız. mahmeke masrafları ne kadar tutar. avukatsız mahkeme açabilirmiyim. yardımcı olursanız sevinirim.

 • Merhaba;
  Eşini ölen bir kadın kocasının soyadını taşımak istemediğinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne mi dava açmalıdır. örnek bir dilekçe lütfedebilir misiniz?
  saygılarımla

 • Hamit kılıç

  Merhaba.
  Ben adımı soyadımı değiştirmek istiyorum ama yabancı isim ve annemin yabancı soyismini almak istiyorum bu mümkün mü ? şimdiden teşekkürler

 • merhaba;
  Benim 1 kızım var 2008 doğumlu 2009 da boşanma davası açtım 2011 mayıs ayı gibi resmen boşandım.Fakat ben kızımın doğumundan itibaren eşimle tüm bağlatılarımı kestim hiçbir şekilde kızını aramaz görmez sormaz nafakasınıda ödemez velayeti bende ve kızım okula başlayacak artık soyadını kendi soyadım yapmak istiyorum bu mümkün müü??ve bunu çok istiyorumm

  • ruhan coştur

   melek hanım merhabalar benimde 1 oğlum var 2007 doğumlu 2009 da boşandım ve oğlumun soyadını değiştirmek için dava açtım yerel mahkemede davayı kazandım hakim beni haklı buldu (durumumuz aynı)fakat nüfus müdürlüğü itiraz etti ve yargıtayda kararı bozdu hakimde yargıtay kararına uydu dava bitti kaybettim ama pes etmiycem anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapıcam oda olmazasa meclisin önünde çadır kurmayı planlıyorum :))

 • Merhabalar, acilen yardımınıza ihtiyacım var. Kızlık soyadımı sildirmek için dilekçemi yazdırmış olduğum dilekçecinin isteği üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe verdim.Ancak bugün bir mesaj geldi. Görevsizlik verilmiş.. Ne yapmam gerekiyor? Şimdiden teşekkürler…

 • Zeynep Hanım merhabalar, ben de sizinle aynı durumu yaşıyorum şu anda.Tekrar bir dilekçe verip, davanın Asliye Hukuk Mahkemesi’ne taşınmasını istedim. Siz sorununuzu halledebildiniz mi, nasıl bir süreç acaba? Teşekkürler…

 • ezgi kardaş

  merhaba benim annemle babam ayrılar ben annemin soyadını almak istiyorum. böyle bir hakkım var mı yardımcı olursanız sevinirim.

 • RAMAZAN DELİASLAN

  DELİASLAN SOYADIMDAN AYNI İSİMDE AYNISOYATTA KİŞİLER OLDUĞUNDAN DOLAYI ÖDEMEDİKLERİ BORÇDAN VEYAHUT İŞLEDİKLERİ SUÇTAN DOLAYI ZORDURUMDA KALDIM BUNU ÇOK RASLADIM ONUN İÇİN SOYADIMI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM NE YAPMAM GEREK

 • ELİF DEMİREL

  MERHABA
  SOYADIMI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM.ANNE BABA AYRILINCA BABAYLA BÜTÜN İLGİ ALAKA KESİLDİ.KENSİNİN SOYADINI TAŞIMAK İSTEMİYORUM.BUNUNLA UĞRAŞMAK ZORMUDUR BİR SONUÇ ELDE EDEBİLİRMİYİM…

  • Aynı durum bende de var. Ama henüz bir aďım atabilmis degilim, baba tarafinin koymus olduğu adimi ve soyadimi degistirmek istiyorum. Maddi ve manevi desteğini esirgemeyen kol kanat geren buyuten dedemun soyismini tasimak istiyorum ve onun onerecegi adı..

 • Sayın avukat Kemal ŞENER, 5 yıl önce eşimden boşandım,5,5 yaşında boşandığımızdan bu yana çocuğunu bir kere bile görmeye gelmedi,çocuğu için maddi ve manevi bir teşebbüste bulunmadı,zaten nafaka da almıyorum, kızımın soyadını değiştirebilir miyim,ne kadar avukat ücreti öderim, dava açılırsa ne kadar sürer? Teşekkür ederim.

 • merhaba
  soyadimi degistirmek istiyorum ailevi problemlerden dolayi bu sayadimi andikca duydukca piskolocim bozuldu ve akraba olan kisilerle ayni soy ismi tasimak istemiyorum acaba mahkeme beni hakli bulurmu,ben turt disinda yasadigim icin sorun olurmu baska islemler konurmu
  saygilar

 • hatice derin

  merhaba
  ben 2. evliliğimi yaptım 1 tane kızım var ilk evliliğimden.kızımı 2. evli olduğum eşimin soyadını almasını istiyorum kendi babası da seve seve kabul ediyor.hukuki süreci nasıl olacak acaba yardımcı olursanız sevinirim.

 • Eşim evlendikten sonra kendi soyadını aldı fakat şimdi sadece benim soyadımı taşımak istiyor mümkün mü, mahkeme için geçerli bir sebep mi yoksa haklı bir boşanma sebebi olacak, aydınlatırsanız mutlu olurum.

 • serhat taşın

  annem ve babam annem hamile iken ayrılmışlar ben doğduktan sonra annem bir başkasıyla evlenmiş ve beni 2. eşinin üstüne kayıt ettirmiş öz babamı buldum fakat ömrü yetmedi ve vefat etti ben hala 2 eşinin soy ismini taşıyorum kendi soy adıma nasıl gecebilirim ?

 • cemal parmaksız

  isim ve soyadımı degiştirmek istiyorum iş hayatımda başarsız olacağım soy adım ile dalga geçiyorlar parmağın nerede parmaksız soyadım oldu için iş hayatımda başarsız olmak istemem yardımcı olurmusunuz mesajınız bekliyorum..

 • Sadece soyadı değiştirmek için ne kadar masraf oluyor?

 • Soy adımızla bu zaman a kadar çok dalga geçildi. bir de bu soyadıunı daha fazla taşıyamıyorum. hem gülünç hem de ttaşımak istemiyorum ilkokulda az dalga geçinilmedi bu benim hakkım olduğunu düşünüyorum

 • Gizli Misafir

  Merhaba sayın Avukat.Babam bizim soyismimizi değiştirecek.Ben lise eğitimi görüyorum.10. sınıfım.Acaba benim kayıt işlemlerinde notlarımda vs. sorunlar çıkar mı?Cevaplarınızı bekliyorum.

 • MERHABA BABAM KARDEŞİMLE OLAN BAZI SORUNLARDAN DOLAYI KARDEŞİMİN KENDİ SOYADINI KULLANMASINI İSTEMİYOR BUNUNLA İLGİLİ BİRŞEY YAPILABİLİR Mİ?

 • Merhaba 06.2010 yılında eşimden ayrıldım ve ayrıldıktan 2 ay içinde nüfus cüzdanımı değiştirerek kızlık soyadımı geri aldım.2014 yılında bir olaydan dolayı başka bir kişiden davacı oldum ve adliyeden gelen kağıtta evli olduğum soyisim geçiyordu ve ben şuan bekarım soyismimi değiştirdiğim halde neden hale o soy ismim silinmemiş.. Nüfüs müd ve muhtarlıktan da bilgilerimi güncelledim.. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

 • Merhaba ben annemin kızlık soyadını almak istiyorum. Soyadımın siyasi bir çağrışım yaptığını öne sürmek geçerli bir neden olarak düşünüle bilir mi? Bu tarz davalar için avukata desteğine ihtiyaç var mıdır? Varsa bu tarz bir davanın avukatlık maliyeti nedir? Sizden cevap bekliyorum. Teşekkür ederim.

 • Sadece soyadı değiştirmek için ne kadar masraf olur?

 • Benim bosanma davasi 2012 acildi 2013 oglum dunyaya geldi ama yeni es adayindan onun soy adini tasiyor fakat bana konsoloslukdan passaport cikaramasin cocuk eski kocanin soyadini tasiyacak dedi ne yapmam gerekir cocugumu nasil yurt disina cikaricam gitmem gerekir

 • Bosanmam 2014 karari ile elime gecti cok uzun surdu lutven yardimci olursaniz sevinirim

 • Soyadımı deyiştirmiş olsam eşim ve çocuğumun adlarıda aynı şekilde başka bir işlem süreci yaşamadan deyişirmi

 • Ve avukat ne kadar bir mebla karşılığında bu davaya bakar

 • Erdogan Görgülü

  soyadı değiştirmek için ne kadar masraf olur ?

  ayrica Babam yasiyor, miras yinede gecerlimi ?

  ben Almanya yasiyorum.

  bir an önce bu isi haledelim Avkat Bey

 • Gülsen Yildiz

  Merhaba, eski eşiden olan oglum şu an 20 yaşında. Yeni eşimden de 2 kardeşi var, aileden farklı bir soyismi olduğu için çok rahatsız ve psikolojik bunalım yaşıyor, imzasını bile sadece ismiyle atıyor. Babasıyla hiç bağları yok, babası yurtdışında, adresini bilmiyoruz. Acaba oğlum psikolojik sebepleri göstererek ve aileyle yaşadığı halde aileye dahil olmadınından zarar gördüğünü ve kardeşleri annesi ile beraber yaşadığı aileyle aynı soyismi taşımak istediğini söyleyerek soyismini değiştirebilir mi? Yoksa yeni hayat arkadaşım, kardeşlerinin babası acaba onu evlat edinebilirmi? Şartları neler? Hangi yol daha iyi bir çözüm olur? Başka bir öneriniz varmıdır? Teşekkürler

 • muhammed duran

  ben babamdan nefret ediyorum ve bu lanet soy adını kullanmak ve taşımak istemiyorum.Acaba mahkemeye başvursam soyadım bozkurt olarak değiştirilebilir mi?Ayrıca avukat tutmak gerekli mi?Cevabınızı bekliyorum yazarsanız sevinirim.

 • metin kurtoğlu

  merhaba ben soyısmımı degıstırmek ıstıyorumda sebep olarak da aılemden ayrıyım ve bu sebep gecerlı bı sebep olurmu bı de malıyetı ne olur

 • GökhanYIKICI

  Merhabalar; YIKICI olan soyadımı değiştirmek istiyorum. Başvuru yapsam olumlu sonuç alabilirmiyim? Teşekkürler…

 • İlayda Nazlı Sap

  Merhaba soyadımı değiştirmek istiyorum nolur yardım edin napmam lazım herkes dalga geçiyor :(

  • öncelikle 18 yaş altındaysanız velayetiniz babadaysa,baba değiştirmesi gerekecek.eğer ki değiştirmeme gibi bir yaklaşımda bulunmazsa 18 yaşını bekleyip soy adı kanunlarının vermiş olduğu hak ile kendiniz soy adınızı dava açarak değiştirebilirsiniz.

   • Merhaba ailem soyadını değiştirdi ve ben 18yaş ustu olduğum için ayrı mahkeme gerekiyormuş ben eski soyadımda kaldım. Sunu öğrenmek istiyorum babamın haklarından yararlanabilirmiyim evli değilim sonuçta soyadı değişikliği buna engel mi yararlanabilirmiyim herşeyden

 • Merhaba,

  Ben 35 günlükken halam ve enişteme evlatlık verilmişim fakat soyadımı vermemişler şimdi dava açmak ve bu yaşıma kadar anne baba dediğim insanların nüfusuna geçmek istiyorum. Yazacağım dilekçe nasıl olmalıdır? Yardımlarınızı rica ederim.

  Saygılarımla,

  • böyle bir hakka sahipsiniz eğer ki 18 yaşından büyükseniz dava açabilirsiniz,eğerki küçükseniz ailenizin ifadesi doğrultusunda (yani gerçek annem ve baba olmak üzere halanız ve eniştenizin ifade ) vererek bu hakka sahip olursunuz..

 • meraba kısa bir sorum olucaktı acaba baba soy ismini deyiştirirse diğer aile bireylerininde soy ismi değişirmi tşkkrler

  • öncelikle ozan kardeşim 18 yaşından küçüksen ve babandaysa velayetin baban bunu değiştirebilir,yani nüfusuna alır seni.eğer ki 18 yaşından büyüksen dava açıp babanın soy ismini alabilirsin bu hakka sahipsin.

 • nagehan özdemir

  8 yıllık evliyim ve bir oğlum var. eşimin soy adını kullanıyorum.fakat boşanmadan da önceki soyadımı kullanabilir miyim?yani önceki soyadım AYDIN,eşim ile boşanma gibi bir düşüncemiz yok buna rağmen ÖZDEMİR soyadını kullanmayı bırakıp AYDIN soyadımı kullanma gibi bir hakkım var mı?olabiliyor mu böyle bir şey?eğer mümkünse nereye nasıl başvuru yapmalıyım.beni bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim. teşekkürler…

  • malesef bu hak kocaya verilmiştir.1934 yılında verilen bir haktır ve dolayısıyla böyle bir hakkınız yoktur.ama çift soy isim kullanabilirsiniz.

 • Cemile Osmanova

  Merhaba. Yakın arada eşimden ayrıldım ve bu sebeple kızlık soy ismim geri dönmüş oldu.
  Kimliğimi değiştirmem gerekiyor fakat…
  – Telaffuzu ve yazımı zor olan
  – Kişinin yabancı olduğu izlenimini uyandıran, Soyadların değiştirilmesinin talep edilmesi haklı sebep olarak kabul edilecektir.
  Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı kızlık soyadımı değiştirmek istiyorum.
  Ve babamın ismini soy isim olarak kullanmak istiyorum.
  Mümkün müdür? Hangi evraklar talep edilecektir? Şimdiden teşekkür ederim.

  • cemile hanım babanızın ismini soy isim olarak kullanabilirsiniz,böyle bir hakka sahipsiniz.dilekçe vermeniz yeterli olacaktır.

 • Eşinden ayrıldım çocukların velayeti bende çocuklarımın benim soyadını taşımasını istiyorum babayla herhangi bir ilişkileri yok. Ne yapabilirim.

  • sayın kardeşim dava açmanız yeterli,velayetide sizdeymiş zaten..herhangi bir sıkıntı olmayacaktır.

 • Merhaba, benim evlenmeden onceki soyadim turk .Agustosta hollanda’geldim burada oturumumu aldim oturumdaki soy ismim turk ama nufusta kece olarak geciyo . ilgililer bu soy isim cakismalarindan dolayi turliyey donus yapamayacagimi soylediler . bunun icin ne yapmaliyim ya da dilekce yazsam ve bu durumu belirtsem yardimci olunabilir mi bi bilgisi olan varsa yardimci olabilir mi?

  • öncelikle sayın dostum türkiyeye neden dönemeyeceğinizi söylediler ? hukuken eğer ki böyleyse sorun olmaz..dava açmanız yeterli olacaktır..

 • Gülümser Kaya

  Merhabalar eski eşimle 2009 yılında boşandım.2010 yılından betide velayeti bende olan kızımızı hiç bir şekilde görmüyor boşanma aşamasında nafaka talebimde olmamıştı. Dolayısıyla hiç bir şekilde maddi olarakta yardımda bulunmuyor. ayrıca soyadıda yabancı uyruklu bir soyadı. Bu nedenlerle kızımın soyadını kendi soyadım olan Kaya olarak değiştirmek istiyorum. Bu mümkün olabilir mi? Ne yapmam nereye başvurmam gerekiyor? Bilgilendirirseniz sevinirim. İlginiz için şimdiden tesekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  • eğerki 18 yaşından küçükse ve sizdeyse velayeti dilekçe verip kendi soy adınızı verebilirsiniz bu mümkündür.

 • dogukan yıldız

  Ben 12 yaşımdayım. Annem ve babam ben 6 yaşındayken ayrıldılar
  Ben babamın soyadı olan yıldız i kullanıyorum ancak bunu kullanmak istemiyorum
  Annemin soyadı olan Meşekoparan i kullanmak istiyorum. Bana bu konuda ne yapabileceğimi söyleyebilirmisiniz. Annemin mail adresi ni yazdım bana oradan bilgi verirmisiniz teşekkür ederim. Doğukan yıldız

  • öncelikle dogukan kardeşim sevgiler,saygılar.böyle bir hakka sahipsin eğer ki 18 yaşından büyüksen sen dava açıp mahkemede annende mahkemede olmak suretiyle soy isminiz onanır.eğer ki 18 yaşından küçükseniz ve annenizdeyse veleyatiniz anneniz dava açar ve sizi soyuna alır.

 • Merhabalar benim erkek kardeşimin evlilik dışı bir kızı oldu şu an bir yaşında. Çocugun kimliğini annesi kendi üzerine kaydettirmiş ve şu an annesinin soyadını taşıyor. Kardeşimin çocuğu üzerine alması için ne yapması gerekiyor.Bilgi verirmisiniz lütfen. Şimdiden tşkk.

 • Merhaba ;TOĞA olan soyismimi degiştirmek istiyorum.Başvuru yapsam olumlu sonuç alabilirmiyim?Teşekkürler

 • beyza çakıcı

  18 yaşından büyüğüm, annemle babam ayrı ve ben babamın soyadını kullanıyorum. isteğim annemin soyadını kullanmak, böyle bir şey mümkün mü ne yapmam gerek? teşekkürler..

 • abdullah durput

  Benim soy adim durput ben bu soy isimimi degistirmek istiyorum beni çok rencide ediyor dini olarak hemde arkadaslarim içinde rencide oluyorum bu soy ismim degisirmi bana yardimci olun

 • Erkin Nuri Erim

  babamın resmi nikahsız olan eşinden kardeşim annesinin soyadını taşıyor. nüfuz cüzdanı cıkarmadan babam vefat etti. Kardeşim babalık davası açmadan bizim soyadımızı alabilir mi

 • Adam yabancı, kadın ise Türk, bir çocukları var ve çocuk 9 yaşında ayrıca babasının soyadını taşıyor , bu çocuğun velayeti de babasında ve annesi çocuğun soyadını değiştirmek istiyor hukuki mahiyeti ne olur?

 • merhaba hem ad hem soyad değiştirmek mümkün müdür ?

 • erkek kardesım aılecek ıstenmeyen bırıyle nıkah kıydı.babamın soy ısmının devam ettırmesını ıstemıyorum napabılırm.lutfen cevap yazarmısınız.

 • süleyman erik

  soyadım erik iki kızım var kızlarımın okuduğu okulda soy ismi ile hep dalga geçiyorlar.ayrıca benim ve eşiminde iş yerinde bazen alay konusu oluyor.mahkemeler çoğu kez bu tur davalarda red vermişler örnek yazılarınızı okudum.ben başvuru yaptığım zaman soy adımı değiştirebilir miyim.bir kere dava açıldığını biliyorum.

 • merhaba. 2009 yılında boşandım kızım şuan 11 yaşında. nafaka ödüyorum. annesi evlendi ve kocası kızıma kendi soyadını vermek istiyor. benim rızam yok.velayet annede diye bunu yapabilirler mi?

 • şehri türkmen

  Merhaba. anlaşmalı boşandık ve çocukların vesayeti bende olduğu için onlarla aynı soyadımı yine evlilikteki gibi olmasını istiyorum. eski eşin itirazı yok. nasıl bir prasedür gerekli.

 • yasin öznalçın

  efendim bende soyadımı değiştirmek istiyorum fakat ailem buna pek sıcak bakmıyor ben tek başıma soy adımı değiştirebilirmiyim?

 • yasin öznalçın

  bu arada yaşım 28

 • Benim annemle babam ayrı değiller fakat ben annemin soyismini kullanmak istiyorum bu mümkün müdür acaba

 • Merhaba soyadı değiştirirmeyi istiyorum.
  1.Değişim yaparken soyadını kendimiz mi seciyoruz ?
  2.Eşiminde kimlikte adı başka herkesin dilindeki adı başka. Kullanılan adınıda kimliğe aynı zamanda eklettirebilir miyim?
  3. Dava acmalı mıyım yoksa nüfus müdürlüğüne dilekçe vermem yeterli mi?

 • selaam; Biz ailece soyadımızı değiştirmek istiyoruz. değiştirmek için ne yapmamız gerekiyor, soyadımızı değiştirdikten sonra resmi evraklarımızda çok sıkıntı çekecek miyiz? örneğin osym gibi ehliyet gibi yada tapu da bunlar için ne tür işlemler yapılıyor? Teşekkür ederim, iyi günler

 • Tuba Gümüşmut

  Merhabalar 22yasindayim.babamla annem ben iki yasindayken bosanmis ve sonrasinda babamla 11yil hic gorusmedim daha sonra benim cabalarimla gorusmeye basladik o gun bugundur keske gorusmeseydim onu bulmasaydim dedigim olaylar psikolojik travmalar yasatti bana.bu sure zarfinda kafasina gore takilip nafakami yatirdigi ya da yatirmadigi aylar oldu ben onu baba olarak gormuyorum ve onun soyadini tasimaktan nefret ediyorum boyle bir durumda soyadi degisikligi davasi acabilir miyim?

 • Merhaba

  1976da isvicrede dogdum ve isvicrede yasiyorum (TR Vatandasiyim, cifte Vatandasligim yok). subat ayinda evlendim ve burda esimin soyadini aldim. Türkiyede soyismim degisemezmis dediler(Konsoloslugu aramistim). Ben esimin soyismini istiyorum, bu ülkede benim icin daha yararli. hersey yolunda giderse nisanda bi kizim olacak ve onunda soyisminin esiminki olmasini istiyorum. sahiden bu imkanim yokmu?

 • Sezai KABADAYI

  Değerli arkadaşım, hem ailemle aramdaki problemler nedeniyle hem de kaba bir anlam çağrıştırdığı için soyadımı değiştirmem gerekiyor. Ne yapmalıyım?
  MAHKEME ÜCRETİ NE KADARDIR?
  Avukat ücreti ne kadardır?

 • Evet adimi ve soyadimi degistirmek istiyorum nasil yapacagim bilmiyorum bu konuda birkac kisiye sordum babami mahkemeye vermem gerektigini soylediler bilen birisi bana yardim edw biliemi acaba simdiden teskkrler

 • Derya özturan

  Merhaba, 19 yaşındayım. Ben ve iki kardeşim soyadımızı(özturan) telaffuzu zor olması (neredeyse her yerde soyisim istendiğinde hep yanlış yazılıyor: öztuna, öztura, osturan ve hatta gerçekten osuran)ve turancılığın sembolü olduğu gerekçesiyle değştirmek istiyoruz, avukat öncülüğünde bu davayı gerçekleştirirken soyadımızın özturan yerine engin olmasının ne derece mümkün olabileceğini öğrenmek istiyorum. Ayrıca bunun için açılacak dava 3 kişilik mi olacak, yoksa bireysel davalar mı olacak? saygılar

 • Ercan Karpuz

  Ben bir öğretmenim meslek hayatımda karpuz soyadımdan birçok sıkıntılar çektim mümkünse bu soyadımı değiştirebilir miyim bunun için ne yapmam gerekli bide benim nufusta kayıt olduğum yer sivas ama ben siirt te görev yapıyorum ikametgahım da siirt te davayı netden açabiliyorum

 • peki hocam karpuz soyismi değiştirilmesi için gerekli koşulları taşıyor mu? meslek hayatımda çok rencide oluyorum bari çocuklarımız bu sıkıntıyı yaşamasın şimdiden teşekkürler.

 • merhaba bende çift soyadı kullanıyorum eşimin soyadını geri almak kızlık soyadımı nüfustan sildirmek istiyorum bunun için illaki bir avukatmı tutulması lazım kendimiz aile mahkemesine başvuru yapıp dava açamıyormuyuz kolay gelsin ayrıca bunun bir ücreti oluyormu

 • Mrb ben soyadimi deistirmek istiyorum cok uzun ve telaffuzu zor oldugu icin ve anlami yok timagur soyadim sizce hakli sebepmi

 • Merhabalar. Soy adım Kayar ve ben bu durumdan çok rahatsız oluyorum bir ortamda soy adımı söylerken bazı insanların gülmesi ve alay etmesi zoruma gidiyor, Kayar soy adımı Harris olarak değiştirmek istiyorum cevremdeki insanlar da harris olarak tanimladilar sosyal medya üzerinden kayar soy adımı açamadim yillardir harris olarak takma soy ay kullanıyorum.
  bu kararımın büyük sebebi ise babam öldükten sonra amcalarimin bizlere yasattiklari midemi bulandirdi. Aramiz kötü ve kayar soy adından tamamen soğudum ailem soy adından rahatsız değil fakat ben soy adımı harris olarak değistirebilirmiyim.? ailemin nüfusun dan çıkmıs olurmuyum.? Gerçekten kimligimde dogdugum yeri dahi degistirmek istiyorum ama soy adim harris olarak degisirse dünyalar benim o olur. Baba tarafi ne de anne tarafindan birsey istemiyorum :(

 • nagiha denk

  Merhaba iki gun once nikah gunu aldik ve cift soyadi tasima dilekcesi verdim ancak su an cok uzun olacagini düşünüyorum ve bu kararimdan vazgectim. Nikaha daha 1ay var ben bu surecteyken henuz dilekcemi cekebilir miyim?

 • Mrb kemal bey 2014 yılında eşinden ayrıldım . 1 oğlum var velayeti bende oğlum 2009 doğumlu benim size sorum tekrar evlenmek istiyorum fakat evleneceği kişinin 2 çocuğu var o kişi kendi soyadını oğluma vermek istiyor çocuklar arasında öz üvey farkı olmasın okulda sorunlar yaşamasın diye bu mümkün mü verebilir mi bunun için nasıl bir yol izlemeliyim bana bu konuda yardımcı olur musunuz tsk ederim ..

 • Mrb lar avukat bey bizim soyadimiz carcapik size sorum. Su annemin soyadi altun annem babamla evlenmedi ve vefat etti..bende. Babamin soyadini almak istemiyorum.zaten talavuzu zor..bu konuda bana yardimci olursaniz sevinirim tskr ederim

 • Hocam biz şimdi soyismi değiştirme mahkemesine başvurduk 3 gün önce soyisimimizin değiştirlmesine karar verdi mahkem bundan sonraki süreç nasıl olacak gazete ilan vs. işler ne kadar zaman alacak?

 • Bende yabancı bi bayanla evleneceğim yakında bu evlilikte eşim kendi soyadını taşınmasını istiyor bunun için ne yapmalıyız ? eğer daha sonra benim soyismimi almak ister ne yapmalıyız şimdiden teşekkür ederim.

 • Sadullah Sümengen

  Merhabalar Kemalbey… Ben yabancı bir bayanla evliyim eşimin oğlu var velayeti eşimde soyadımı verebilirmiyim acaba… şimdiden teşekkür ederim

 • devran aslan

  Merhaba kemal abi,akın olan soyadımı değiştirmek için mahkemeye başvurdum,hakim kabul görmedi,avukata dilekçe yazdırıp,temhize gönderdim,5,6 ay oldu henüz bir haber yok,sonuç neolur,fikrinizi almak istiyorum,saygılar…?

 • Yabancı uyruklu eşimin benim soyadımla birlikte kızlık soyadını da kullanmak istediğini evlendirme dairesine sözlü olarak, başvuru esnasında bildirdik. Fakat bize, bunun için eşimin dilekçe yazması gerektiğini, Türkçe bilme zorunluluğu olduğunu, fakat Türkçe bilmiyorsa dilekçe yazamayacağını, dolayısıyla kızlık soyadını kullanamayacağını söylediler. Aynı bilgi nüfus müdürlüğü tarafından da söylendi. Bununla ilgili yasal bir dayanak var mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim.

 • Nurcan Kültür

  merhabalar benim de problemim iki cocugum var ikisinin soyadi ayni ama benim eski esimin soyadini tasiyolar cocuklarin babasi aslinda baskasi ben hollandada yasiyorum burda 2006 bosandim turkiyede de aynen ama sist we me gecirmemislerdi neyse 2014 ortasinda konsolosluk kayitlarimi almaya gittigimde ogrendim 2006 ordada bosanmisim ama cocuklarima kendi soyadimi vermek istiyorum cunki kendi babalari haber alamiyorum olurmu nasil olur bu 8ci senem turkiyeye gidemiyorum zor durumdayim devletten yarfimla yasiyorum burda yardimci olun lutfen simdiden tesekkurler cevabiniz icin

 • Merhaba Kemal Bey soyadım Çilgasit kelimesi olduğu için günlük hayatımda çok zorlanıyorum.Soyadımın hiçbir anlamı yok ve telaffuzu çok zor devamlı olarak kodlamak zorunda kalıyorum ve karşı taraf için devamlı olarak alay konusu olmaktadır.Çilgasit olan soyadımı Özdemir olarak değiştirmek istiyorum.Mahkeme bunu haklı neden olarak görebilirmi

 • Soy adı taşınılan ailenin geçmişinin parlak olmadığı savunularak seçmece bir soy adı alışına olağan sağlayacak mıdır?

 • Merhaba, benim soyadım karagöl, babamın, benim ve kardeşimin arkadaşları başta olmak üzere genellikle sondaki l harfini t harfi ile değiştirerek hitap ediyorlar.Böyle hitap etmekeri ben başta olmak üzere aileminde canını sıkıyor.Ve ben bu soyadındaki göl’ün kaldırılıp sadece kara olmasını istiyorum.Bu nedenden dolayı soyisim değişikliği için başvuru hakkımız oluyor mu?

 • merhaba kemal bey benim soyadımın hiçbir arlamı olmadığından dava açmak istiyorum soyadım BENK sizce dava için yeterli bir sebep mi ??

 • Merhabalar.Babamla yaşadığım bazı sorunlardan ötürü soyadımı değiştirmek istiyorum.Annem ve babam ayrılar.Ama annemin soyadını almak yerine başka bir soyad seçme imkanım var mı?Bu ne kadar haklı bir gerekçe??

 • Merhaba kemal bey 2.5 yasinda bir kizim var esimle 1.5 yil once resmi olarak bosandik.cocugum babasını hic görmedi babasıda onu gormuyor cocugumun henuz yeni konusmaya baslamasi ve kendi soyismini söylerken benim soyismimi kullanmasi aklima bu dusunceyi getirdi hicbir hakki olmayan sadece cocugun olusumunda bulunan bu kisinin soy ismini cocugumun tasimasini istemiyorum bunun icin izlemem gereken yolu benimle paylasirsaniz cok sevinirim

 • Merhaba
  Ben dış devletden geldim burda iki senedir evliyim ama kocamin soy ismini alamiyom Ne yapmam gerek yardimci olurmusnz

 • Mrb kemal by
  size soracağım konu biraz değişiktir
  evliyim ve eşim başka bir byn beraber olmuş ve
  ortada bir bebek var daha 1 ay var doğuma ve bu bebegi annesi istemiyor babasina vermek istiyor yani eşime bende kabul ediyorum ama sorun şu bebegin anne adı ve soyadı yani evlilik soyadım benim olması mümkünmü olabilirmi ? Biolojik annesi hiç bir iz veya bir not olmasını istemiyor nüfus kayıtlarında bana bilgi verirmisiniz şimdiden teşekkürler.

 • Merhaba kemal bey ben ailemle ciddi sorunlar yasiyorum yasadigim bu sorunlardan dolayi adimi ve soyadimi degistirmek istiyorum en dogrusu kutugumu ailemin ustunden dusurmek istiyorum sizce mahkemeye gitsem kutugumu ailemin ustunden dusurup adimi ve soyadimi degistirmem mumkun mu

 • Merhaba Kemal bey…Çok küçük yasta çocuk yuvasına verilen ve ailesinin istemediği birisi olarak soyadımı değiştirebilir miyim?

 • Merhaba kemal Bey üç yıl önce eşimden ayrıldım,evliliğimden bir kızım oldu şu an 10 yaşında babası geçen üç yıl zarfında maddi yada manevi herhangi bir yardımda bulunmadı ve çocuğunu görmedi, üstüne ilk ayrıldığımız dönemde rahatsız etiği için uzaklaştırma kararı verdi mahkeme, kızım soyadından çok rahatsız soyadı(esgici) arkadaşları okulda alay ettiği için okula gitmek istemiyor nüfus Müdürlüğüne soyadını degistirmek istediğimi söyledim bunun mümkün olmadığını dava açsam bile sonuç alamayacağımı söylediler ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 • Merhabalar avukat bey,
  4 yıldır evliyim. Eşimin soyadını kullanıyorum. Fakat babamın soyadını da almak istiyorum. Ikisini birarada kullanmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

 • kemal bey

  ablam eşinden ayrıldı ve 12 yaşındaki kızı babanın isteğiyle annede kaldı. şimdi kızın soyadı babanın olduğu için bize heryerde sorun çıkartıyor ve çocuğun psikolojisini bozuyor. ablam şimdi bizim soy adımızı alması için dava açmaya hazırlanacak bununla alakalı babanın rızasının olması gerekmektemidir ? bu sebepten dolayı mahkeme annenin soyadını alması için olumlu karar verebilir mi ? bilgi verebilirseniz seviniriz.

  iyi çalışmalar

 • merhaba kemal bey ben 2013 de evlendim 2014 de bosandim 3 aylik hamileyken annemin evine geldim cocugum bosanmadan 2 ay once dunyaya geldi . su an 1 bucuk yasinda eski esim kesinlikle bir kez dahi olsa nafaka da yatirmadi cocugumuda gormek icin caba gostermedi .ben cocugumun soyadini degistirmek istiyorum kendi soyadimi vermek icin ne davasi acmaliyim nereye basvurmaliyim bilgi verirmisiniz lutfen . hakimin buna onay verecegine eminim cunku uzerinde hic bir hakki olmayan bi adamin soyadini tasimak ancak manevi zarar getirir diye dusunuyorum lutfen yardimci olur musunuz iyi gunler

 • Merhaba benim soyadım şıvka telaffuzu zor ve her yere yanlış yazılıyor anlamı da yok mahkemeye basvuru yapsam değişir mi sizce şimdiden teşekkürler

 • Soyadımı beğenmiyorum ve istediğim bir soyadını nasıl alabilirim???

 • Merhaba
  Sayın hocam ben yabancı uyrukluyum ve türk vatandaşı ile evlendim. soyadım uzun ve bazı harflar kullandığından dolayı eşim çok rahatsız oluyor ve bankalarda ve okulda Vs de soyadını kodlayamıyor. kendi memleketimde soyadımdan yeni kimliğimde soyadımın bir kelmesini nufus dairesinde değiştirmiş bulundum. türkiye nufus dairesinde malesef değiştirmeye pek sıcak bakmadılar. ben yurt dışından aldığım kimlikle nasıl eşimin soyadını değiştirebilirim. lütfen bana yardımcı olunuz.

 • Eski eşim oğlumun soyadını kendi üzerine alacağını dava açacağını söyledi
  10 yaşında oğlum ve velayeti annesinde
  Benim rızam yok ama yinede açabilir mi ve kazanma ihtimali nedir acaba

 • Merhaba,

  Çok yaygın bir soyadım var. Değiştirmek istiyorum. Memleketimde ailemizin bir adı var. Ailemin bilinen lakabı ile soyadımı değiştirmek istemem geçerli bir sebep olarak değerlendirilebilir mi?

  Teşekkürler.

 • Bizim soyadimiz yanlis yazilmis 1 harf eksik bu yuzden yabanci bir sozcuk gibi telaffuz ediliyor..sulalemizde diger kisilerin soyadi dogru yazilmis.. duzeltilmesi icin illa ki mahkemeye mi basvurmak lazim yoksa bununla ilgili bir duzenleme soz konusumudur…

 • Evlendikten sonra kizlik soyadim ve esimin soyadinin yazilmasini istedim. Ama suan sadece esimin soyadini kullanmak istiyorum mahkemeye basvurucam ama herhangi bir ucret odemem gerekli mi . gerekiyorsa ortalama ne kadar bir ucret oderim. Tesekkurler

 • Merhaba benim iki sorum var
  1. ) 26 yasindayim kimlikte yazan ismimi bu yaşıma kadar kullanmadım tüm çevrem beni damla olarak bilir kimlikte yazan ismimi değiştirmek için ne yapmalıyım?

  2) babam 2000 de öldu annem ise ben çok küçükken beni bırakıp baska biri ile evlenmiş bana bi annelik yapmadı üvey annem büyüttü babam ölene kadar sonrada bi aile dostumuzun yanında kaldım ve şimdi yaşlandı ben ona bakıyorum beni nufusuna almak istiyor bu mümkünmüş, bunun için ne yapmaliyim?

 • Merhabalar. Ben 45 yaşındayım. Bir süre önce ailemin öz olmadığını öğrendim. Gerçek ailem benimle irtibata geçtikten sonra
  Uzun süre düşünüp şimdi karar verdim. Gerçek ailemin soyadını almak ve kütüğüne geçmek istiyorum.özellikle kütüğe geçmek benim için çok önemli. Eski kütükten çıkmam gerekiyor. Ne yapmalıyım. Haklarım nelerdir. Teşekkürler.

 • memduha demirel

  merhaba kenan bey benim 7 yaşında bir oğlum var nikah dışı dünyaya geldi ama babasının adı ve soy adını yazdırdım kimliğe kendisi bir başkasıyla halen evli ve şuan yeni bir evlilik daha yapıcakmış ben bu kişinin hem adını hem soyadını oğlumun kimliğinden sildirmek istiyorum zaten hiç bir şekilde çocuğuna faydası olmadı bugüne kadar ne yapabilirim şimdiden çok tşkr ederim lütfen yardımcı olunuz

 • Merhaba,
  Türkiye’de Amerikan vatandaşı ile evleneceğim. Sadece kendi soyadımı kullanmak için ne yapmam gerekiyor?

 • 22 yaşındayım babam bizden habersiz soyismini değişmiş. Annemle evliler halen, bize sorulmadan bizimkinide değişebilirlermi? Biz aynı kalmasını istiyoruz çünkü.

 • Merhabalar ben 18 yaşından küçüğüm ve annemle babam boşandı.Acaba annemin soyadını alabilir miyim

 • Merhaba esimi ogluma hamile iken kaybettim oglum 3,5 yasindayken evlendim simdiki esim ile 6 yildir evliyim esim oglumuzu kendi soyadina almak istiyor ne yapmamiz gerekiyor yardimcinolursaniz cok sevinirim

 • Merhaba kemal bey benim sorum ben yaklasik 3ay önce yabanci uyruklu bir bayanla iliskim başladı ve bu bayanin onceki kocasindan iki tane çocuğu var ve bunlar Türkiye de yasamaya basladilar ben küçük kız çocuğuna annesinin rızasıyla birlikte kıza soyadımi vernek istiyorum böyle bir sey mümkün müdür bilgilendirirseniz sevinirm

 • Öncelikle merhabalar ben küçükken 1990 yılında doğan olan soyadımızı peder saral olarak değiştirmiş yıl 2017 ben doğan soyadımı nasıl alabilirim yorumlarda hiç bilgi bulamıyorum

 • Merhaba benim 3 yaşında bir kızım var benim soyadimi taşıyor ben evlendim bir kızım daha oldu o babasının soyadını taşıyor eşim kızımı nüfusuna almak istiyor soyadı farklı olmasın diye ne yapmamız gerekiyor

Lütfen Yorum Yazın.

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır
Top