E-mail: info@kemalsener.av.tr

Hukuk Bürosu


avukat2

Tanıma Tenfiz Davaları

avukat1

Nüfus Davaları

avukat3

Boşanma Davaları

Hukuki sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.

Hukuki sorularınız için :

Trafik Kazaları ve Tazminat Davası

Title: Trafik Kazaları ve Tazminat Davası
Reviewed by Av. Kemal Şener on Aug 18
Rating: 5.0
Summary: Trafik Kazaları ve Tazminat Davası

Trafik Kazaları ve Tazminat Davası : Ülkemizde, araç kullanan kişilere yeterli eğitim verilmemesi, trafik denetimlerindeki yetersizlikler, yollardan kaynaklanan kusur ve aksaklıklar, alkollü araç kullanımı, trafik kurallarına riayetsizlik gibi nedenlerden her gün yüzlerce maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazası olmaktadır. Trafik kazaları neticesinde, kazaya karışanların canı veya vücut bütünlüğü yanında, maddi olarak da zararlar meydana gelmektedir. Trafik kazaları neticesinde oluşan maddi – manevi zararların nasıl tazmin edileceği aşağıda dile getirilmiştir.

Ülkemizde sıklıkla meydana gelen ölümlü trafik kazaları neticesinde, vefat edenin yakınları için talep edilecek tazminat hakları aşağıda belirtilmiştir.

 • Destekten yoksun kalma tazminatı,
 • Cenaze ve defin giderleri,
 • Vefat edenin, vefatı anına kadar yapılan tedavi giderleri ve diğer masraflar,
 • Kazaya karışan aracın uğradığı hasara ilişkin maddi tazminat,

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden müteveffanın yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalan kişiler için doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler;

 • Müteveffanın ailesi , (Ölenin Eşi, Anne, baba, çocuk ve kardeşler)
 • Ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, ölenden sağlığında destek aldığını ispat etmek suretiyle 3. kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

Vefat Eden Çocuk İse Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası neticesinde, vefat eden çocuk ise, vefat edenin anne ve babası, çocuğun ileriki yaşlarında kendilerine destek olacağı nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebiliriler. Bu tazminat hesaplanırken, vefat eden çocuğun yaşı ile ileride destek olabileceği kişilerin yaşı ve diğer etkenler değerlendirilerek karar verilir.

Vefat Eden Kişinin Hastane Ve Tedavi Giderleri

Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden şahıs, vefatından önce tedavi görmüş veya ölenin yakınları tarafından tedaviye ilişkin başkaca masraflar yapılmışsa, yapılmış olan bu masraflar da maddi tazminat kapsamında, davalı taraftan istenebilir.

Vefat Edenin Cenaze Ve Defin Giderleri

Trafik kazası neticesinde hayatını kaybedenin cenaze ve defin giderleri de maddi tazminat kapsamında davalıdan talep edilecektir. Bu giderler;

 • Defin giderleri,
 • Cenazenin bir yerden bir yere taşınması için gereken zorunlu masraflar,
 • Kefen masrafı,
 • Yemek giderleri vb. giderlerdir.

Genellikle Mahkemelerce yapılan uygulamalarda, yukarıda sayılan giderler için maktu olarak belirlenmiş 1.000 TL – 2.000 TL arası bir rakam takdir edilse de, ölenin yakınları, mahkeme tarafından belirlenen bedelden daha fazla masraf yaptığını ispatladığı takdirde, Mahkemenin ispatlanan bedel oranında karar vermesi gereklidir. Trafik Kazaları ve Tazminat Davası

Ölümlü Trafik Kazası Manevi Tazminat

Ölümlü trafik kazası neticesinde vefat edenin , yakınlarının , ölüm nedeniyle yaşadığı üzüntü ve ıstırabın bir parça da olsa tatmin edilebilmesi amacıyla kanun koyucu tarafından öngörülmüş bir tazminat türüdür. Ölümlü trafik kazası nedeniyle talep edilen manevi tazminata ilişkin takdiri yasa koyucu münhasıran hakime vermiştir. Dosya Hakimi talep konusu maddi tazminata ilişkin karar verirken, dosyaya sunulan raporlar ve diğer maddi deliller doğrultusunda hareket etmek zorunda iken, ölümlü trafik kazası neticesinde manevi tazminat hususunda, hakim karar verme serbestisine sahiptir. Fakat bu serbesti , hakimin keyfi bir şekilde karar verebileceği anlamına da gelmemektedir. Dosya hakimi, davalı ve davacı tarafların sosyo-ekonomik durumları, ölümlü trafik kazasının ve bunun neticesinde gerçekleşen vefatın ilgililer üzerindeki etkisi gibi gerçekleri dikkate alarak hakkaniyete uygun bir tazminata hükmedecektir.

Yaralamalı Trafik Kazaları

Yaralamalı trafik kazalarında, kaza neticesi yaralanan kişinin yaşamı sürdüğü için destekten yoksun kalma tazminatı yoktur. Trafik kazası neticesinde kazadan etkilenen kişi,

 • Kaza dolayısı ile yapılan tedaviye ilişkin giderleri,
 • Kaza dolayısı ile hastanede veya evinde yattığı, tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin tazminini isteyebilir.
 • Kaza nedeniyle yaşadığı elem ve ıstırap için yine manevi tazminat talep edebilecektir.

İş Göremezlik Tazminatı

Trafik kazası neticesinde yaralanan kişide uzuv kaybı, kısmi veya tamamen felç olma durumu veyahut ta meslekte belli oranlarda kazanma gücünü kaybedenler bu nedenlerden dolayı tazminat isteme hakkına sahip olacaktır.

Trafik Kazası Sonrası Araçta Meydana Gelen Maddi Zararlar

Trafik kazası neticesi, kazaya karışan araçtaki maddi zararlar da, trafik kazasında kusurlu olan şahıstan ve kusurlu aracın sigorta şirketinden talep edilebilecektir.


T
rafik Kazası Sonrasında Kime Karşı Maddi Tazminat Davası Açılır

 • Maddi Tazminat davalarında asıl davalı taraf , kusurlu aracın sürücüsüdür. Aracı kullanan şahıs rüşt sahibi değilse – çocuksa, akli melekeleri yerinde değilse vb.- bu şahsa velayeten velisine davanın yöneltilmesi gerekir.
 • Maddi Tazminat davalarında diğer davalı, aracın işleteni olan şahıs veya kurum olacaktır. Trafik kazasını yapan kişi ve aracın ruhsat sahibi farklı kişiler ise, dava hem kazayı yapan şahsa hem ruhsat sahibine karşı açılabilir. Önemle belirtmek gerekir ki, sadece aracın ruhsat sahibi olmak, davalı olmak için yeterli değildir. Kazaya karışan araç eğer gerçekten ruhsat sahibinin fiili tasarrufunda ise dava ruhsat sahibine de açılacaktır. Ancak ruhsat sahibi aracı farklı bir şahsa veya kuruma noter kanalıyla satışını yapmış ancak henüz trafikte devir yapılmamışsa o zaman davanın muhatabı aracı noter kanalıyla satın alan ve fiili tasarrufuna alan şahıs olacaktır.

Trafik Kazalarında Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu

Trafik kazası neticesinde açılacak maddi tazminat davalarında, kusurlu tarafa ait aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamındaki trafik sigortası, kaza neticesinde meydana gelen maddi zararları (kazaya karışan) sigortalı ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemek zorundadır. Sigorta şirketinin sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen rakamla sınırlıdır. Halen Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamındaki poliçe miktarları 100.000 TL ile 175.000 TL arasındadır. Bu nedenle, trafik kazası neticesinde meydana gelen zarar 300.000 TL olsa bile , sigorta şirketi poliçede belirtilen rakamla sorumlu olacaktır. Genellikle sigorta şirketleri meydana gelen trafik kazası dolayısı ile sadece maddi zararlardan sorumlu olup manevi zararlardan bir sorumluluğu söz konusu değildir. Fakat poliçede, sigorta şirketine manevi tazminat için ekstra bir prim ödenmiş ve manevi tazminat da poliçe kapsamına alınmış ise, sigorta şirketi manevi tazminat konusunda da sorumlu olacaktır.

Trafik Kazasına Karışan Kusurlu Araç Sigortasız İse

Kanun gereği, trafiğe çıkan tüm araçların Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası yaptırması şarttır. Bu sigortayı yaptırmayan kişiler için idari para cezası uygulanmaktadır. Fakat buna rağmen, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası yaptırmayan ve kazaya karışan araç ile ilgili nasıl bir işlem yapılacaktır. Bu durumda kanun gereği “Güvence Hesabı” adı verilen fon oluşturulmuştur. Trafik kazası neticesinde maddi zarara uğrayan kişi, bu zararını, kusurlu tarafın sigortacısı olarak Güvence Hesabına dava açmak yolu ile tahsil edecektir. Güvence Hesabı’nın trafik kazası nedeniyle oluşan maddi zararlara ilişkin sorumluluk sınırları kanun ile düzenlenmiştir.

Trafik Kazasında Kusurlu Taraf (Kazaya Neden Olan ve Çarpan Kişi) Belli Olmadığı Takdirde

Çarpanı belli olmayan trafik kazalarında, zarara uğrayan taraf, uğramış olduğu maddi zararların tazmini için yine Güvence Hesabına başvurabilir ve uğramış olduğu zararların tazminini buradan talep edebilir.

Trafik Kazalarında Tazminat Hesabı
Trafik Kazasında Kusur ve Tazminat Hesabı

Trafik kazası nedeniyle hesaplanacak maddi tazminat kusur oranına göre değerlendirilir. Örneğin kaza neticesinde meydana gelen 100.000 TL lik maddi zararda, kazaya karışan araçlardan birisi %70 , diğeri %30 kusurlu ise, %70 kusurlu olan taraf, kusurlu aracı işleteni ve sigortacısı 70.000 TL oranında sorumlu olacaktır.

Tazminat Hesaplamalarında Evlenme İndirimi

Ölümlü trafik kazası neticesinde, eşini kaybetmiş olan tarafın, ileride tekrar evlenebilme ihtimalleri ve tekrar evelnme neticesinde, evlenecekleri kişilerden sağlayacakları desteklerden ötürü, hesaplanacak olan tazminattan belli oranlarda indirim yapılmaktadır. Yapılan hesaplamada Mahkemeler AYİM’nin vermiş olduğu bir kararda uyguladığı kriterleri dikkate alarak buna göre hesaplama yapmaktadır.

AYİM (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi) tablosuna göre; kocası vefat eden bir kadının evlenme şansı

17-20 yaş arası % 52

21-25 yaş arası % 40

26-30 yaş arası % 27

31-35 yaş arası % 17

36-40 yaş arası % 9

41-50 yaş arası % 2

51-55 yaş arası % 1

Yukarıdaki yüzdeler, çocuksuz eşler için olup, AYİM uygulamasında 18 yaşından küçük her çocuk için % 5 indirim yapılmaktadır.

AYİM (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi) tablosuna göre; Karısı vefat eden bir erkeğin evlenme şansı

17-20 yaş arası erkekler % 90

21-25 yaş arası erkekler % 70

26-30 yaş arası erkekler % 48

31-35 yaş arası erkekler % 30

36-40 yaş arası erkekler % 15

41-50 yaş arası erkekler % 4

51-55 yaş arası erkekler % 2

Sermaye Payı İndirimi: Hesap edilen tazminat miktarından SGK tarafından ödenen bir sermaye payı ödencesi var ise bu da tazminattan indirim sebebi sayılmaktadır.

Av.Kemal ŞENER

122 comments

 • Kolay gelsin kemal bey 04/2009 da olan bir kaza ve ölümle sonuçlandı aracı süren şahıs 8/8 hatalı dava görüldü 2008 yılında karar 2009 yılında açıklandı mahkemenin kararı zaman aşımı diye sonuçlandı sormak istediğim bu tür davanın zaman aşımı kaç yıl yani dava süresi kaç yıl birde sigorta şirketi nasıl oluyor da böyle bir davadan haklı olarak çıkıyor..

 • yaptigim bir kazada karsi taraf tamamen kusurlu ve fakat sigortasi yok guvence hesabini aradim maddi hasarin tazmini icin ama sadecebedensel hasaricin talepte bulunulacagini soylediler simdi ne yapmam gerekiyor

 • mehmet kalınsazlıoglu

  kemal bey 2008 de satısı vermeden emanet olarak aracı bı arkadasıma verdım ve 2009 yılında oda ehlıyetsız bırıne aracı verıyo ve oda yaralamalı trafık kazası yapıyor ve sıgorta sırketı dava acıyor kaza yapan kısıden alamıyor parayı ve bana yanı ruhsat sahıbıne yonelıyor kazayı 2009 yapıyor ve ben yenı haber alıyorum ve benım emanet verdım kısı 2010 yılında öluyor trafık kazası gecirıyor baska aracla bende 2011 yılınd aaracı trafıkten cekmıstım ve bu olayla karsılastım ne yapmam gerekıyor sıgorta sırketının bana kaza tarıhınde bılgı vermesı gerekmıyormu ve kaza yapan kısıyı tanımıyorum bıle ama butun suc bana kaldı ne yapmalıyım

  • Kolay gelsin 29.06.2010 tarihinde sahsima ait motoru bi arkadasa verdim arkadas motorla bi cocuk sahsa carpmis verdigim kisinin ehliyeti yokmus bununla alakali trafik ceezai isleem uyguladi cezalari da odedik daha sonra bu cocuk sahsin ailesi tazminat davasi acmis benim bugun haberin oldu ve 21000 tl sigorta sirketi karsi tarafa odeme yapmis ve bana bu miktari odemem icin tebligat yapmis yardiimlarinizi bekliyorum kolay gelsin

 • Hülya Bayır

  tek taraflı kaza sonucu aracı kullanmakta olan kişi vefat etmıstır alkol oranı 40.8 olduğu takdirde tazminat alma hakkı varmıdır Alınan ifadelerın çoğunluğunda şöforun acemı olduğu belırtılmektedır bu konuda yardımcı olabılrımısınız

 • Babam 24.11.2012 tarihinde bir tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.50 yaşında 2 kız 1 erkek çocuk babası ve emekliydi. Babamın kullandığı araçta tır dı ve o tırda şoför olarak çalışıyordu. Kaza raporlarında 8 de 8 suçlu olarak gösterildi.

  Gösterildi diyorum çünkü ön tarafta ilerleyen tır 1″otoyolda hız sınırlarının altında gidiyordu (25 km/h)” 2 ” dorse dediğimiz arka kısımdaki aydınlatma lambalarının hiçbiri çalışmıyordu” 3 ” normalde azami yükleyebileceği yük miktarı maksimum 20 ton olması gerekirken bu tırda tam 57 ton 300 kg demir yüklüydü. 4 ” ve bu demir yükler tırın dorsesinden yaklasık 1 metre 20 santim kadar dışarıya taşmıştı ve hiçbir uyarıcı işaret flama reflektör vs yoktu. Tamam trafik kanunlarına göre arkadan çarpan suçlu ama ortada bu kadar ek faktör varken önde gidenin hiç mi suçu yok. o dışarı taşan demirler normalden fazla yüklüydü. normal şartlarda olsa tırın alt kısımlarına gelip babama zarar vermeyecek olan demirler fazla yüklendiği için olması gereken yüksekliği aştı ve babamın ön camından içeri girdi babam araç içinden çıkarılana kadar batan demirler sebebiyle kan kaybından hayatını kaybetti.

  Gelelim olayın sonraki boyutuna. dava açıldı bilirkişi istendi gelen bilirkişi polis memuru olayı önemsemedi tam kusur yazdı ve geçti. olay tekrar mahkemeye taşındı ve bu kez bilirkişi olarak trafik denetleme şube müdürü geldi ve bu olayın peşini bırakın dedi. 1 yılı aşkın bir süredir dava sürüyor ve hala bir sonuç yok. çünkü bu aşırı yük yükleyen tırın yük yüklediği demir fabrikasından yükü götüreceği demir çelik fabrikasına kadar yol kenarı ağırlık denetimi yok ve bu kurulursa bazı kurum ve kuruluşların işine gelmeyecek. aynı yolda aynı şekilde demirler dışarı taşmış aşırı yüklemiş aydınlatmaları çalışmayan miyadını doldurmuş tırlar görmekteyiz. ve bunu da mahkemeye sunduk.

  mahkemenin davayı sonuçlandırması için artık daha ne yapmam gerekiyor yardımlarınızı bekliyorum. kaza anını gösteren 3 boyutlu hareketli animasyonlu video bile hazırladım kar etmedi. değerli vaktinizi aldığım için özür dilerim yardımlarınızı bekliyorum.

  SAYGILARIMLA

 • babam tek taraflı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti bu durumda kız kardeşim anem için tazminat alabilirmi bu konuda yardımlarınızı bekliyorum olaay olalı 3 yıl oldu bizim ne yapmamız lazım 5325278868

 • İSMAİL OKUR

  İYİ GÜNLER SOL ŞERİTTE DURAN BİR TIRA ARKADAN ÇARPTIM ARAÇ BABAMIN İDİ BİZİM ARAÇTA 2 KİŞİ VARDI.BEN VE ARKADAŞIM YARALANDIK.ÇOK ŞÜKÜR ÖLMEDİK YALNIZ DİĞER ARKADAŞIMDA KALICI Bİ SAKATLIK MEYDANA GELDİ SİGORTA ŞİRKETİNE TAZMİNAT DAVASI AÇTI DAHA SONUÇLANMADI BUNUN SONUCU TAHMİNİ NE OLUR SİGORTADAN PARA ALIRMI ALIRSA TEKRAR SİGORTA ŞİRKETİ BANA DAVA AÇARMI YANİ UCU BİZE DOKUNURMU

 • Hüseyin KARAYEL

  2009 yılında yaralamalı ve maddi hasarlı bir kaza yaptım. 8/8 kırmızı ışık ihlali ile suçlu bulundum. 2013 mayısında mahkeme sonuçlandı.2’si çocuk 4 kişinin olduğu karşı tarafta anne %45 oranında işgöremezlik raporu var.. 2 çocuk için 5’er bin, baba için 7,500 , anne için ise 10.000 TL olmak üzere toplam 27,500 lira manevi tazminat davasına hükmetti. şuan temyizde.. manevi taminatın sigorta ve kosko dışında kaldığı bir poliçede sadece ben bu kısımdan sorumluyum. Davacı taraf ikinci bir manevi tazminat açtılar. böyle bir hakları var mıdır. Bu aşamada ne yapabilirim….. saygılarımla…

 • Merhaba; Servis taşımacılığı yapan aracımızda şoförümüz bir kaza yaptı.69 yaşında bir amcanın araç geri geri gelirken aracın arkasına geçmesi sonucu kaza gerçekleşti. Hastane masrafları sigorta tarafından karşılandı. Bu süre zarfında hasta sürekli ziyaret edildi.Amca hastaneden çıktı yürüyebiliyor fakat bakıma muhtaç durumda.Hafıza sıkıntısı yaşıyormuş.Yakınlarını tanımıyormuş.Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair ifade vermesi gerekiyormuş fakat hafıza sorunu nedeniyle hatırlayamıyormuş. Karşı taraf şimdi tazminat davası açmış.Aracımızın sigorta ve kaskosu var. Kazayı yapan şoförümüz araç sahibi biziz. Karşı tarafın bize maddi tazminat davası açması durumunda nasıl bir yol izleyebiliriz. Sigorta ve Kasko şirketleri böyle durumlarda maddi tazminat tutarını ödemekle yükümlümüdürler.?Saygılar…

 • merhaba .27.03.2014 tarihinde yaralamalı ve maddi hasarlı trfik kazası yaptım.pilakası sigortası olmayan bir motor siklette 3 ehliyetsiz (13.15ve 16 yaşlarında)genç ters şeritten gelemeleri sonucu kaza meydana geldi.trafik raporuna göre karşı taraf asli suclu ben se tali suclu olarak geçmekte.genclerin ölüm tehlikeleri ve kırıklar hariçin de bedenen (sakatlık gibi) bisıkıntıları yok.ben ilk ifademde şikayetci oldum anlaşma şartıda var için de.sigortama baş vurdum.aracımın hasarı için.kendi siğortamın karşılamadıgını karşıtarafı mahkemeye vermem gerektiği söylendi.aracımı kendim yaptırmaya karar verdim servise götürdüm. arac şuan yapılıyor.mahkeme süreci daha başlamadı.ne yapmalıyım.onlardan şikayetci olupta düşman edinmek istemiyorum.ne yap malıyım .aracımı yaptırdıktansonra sata bilirmiyim.?sonrasında ne ler olabilir.avukat tutmalımıyım.kadere bak milyon bi olur oda gelir beni bulur………

 • Merhaba. 15.04.2014 tarihinde Kızım okuldan eve dönerken yayalara yeşil ışık yanarken geçmeye kalkmış, daha ikinci adımı atarken kırmızı ışıkta durmayan bir araç 14 yaşındaki kızıma çarpmış iki bacağından yaralanmasına sebep olmuştur. Kırmızı ışıkta geçtiği görgü tanıklarının trafik ekibine vermiş olduğu bilgilerle ve sürücünün sarı ışıkta geçtiğini beyan etmesi ile de tespit edilmiştir. Hastanede Kızıma yapılan tetkiklerinde kızımda çok şükür kırık ve çıkık olmadığı her iki bacağında dikiş, başında 2 cm uzunluğunda yara olduğu tespit edilmiş,12 saat hastanede gözetim altında tutulmuş ve taburcu olmuştur. Kızım yaklaşık 10 gündür okula gidememektedir. Olayda sorumluluğu olan kişiden kızım ve ben şikayetçi olduk. Şimdi biz bu şahısa ve sigorta şirketine maddi ve manevi tazminat davası açabilir miyiz? Saygılar…

 • annem 48 yaşında 2,5 ay önce karsıda karsıya gecerken araba vuruyor annemi hastaneye götürdük fakat durumu agır oldugu için başka bir hastaneye sevk ettiler.daha sonra kafadan aldıgı darbe sonucu amelitat oldu daha sonra 9 gün yogun bakımda yattıktan sonra annemi kaybettik ama soförün hızı 30veya 40 olması gerekirken 90ile 100 arası……söför kusurlu….haklarımız nelerdir acil cevap bekliyorum

 • annem 48 yaşında 2,5 ay önce karsıda karsıya gecerken araba vuruyor annemi hastaneye götürdük fakat durumu agır oldugu için başka bir hastaneye sevk ettiler.daha sonra kafadan aldıgı darbe sonucu amelitat oldu daha sonra 9 gün yogun bakımda yattıktan sonra annemi kaybettik ama soförün hızı 30veya 40 olması gerekirken 90ile 100 arası……söför kusurlu….haklarımız nelerdir acil cevap bekliyorum

 • iyi günler kemal bey biz bir midibüsle 31 kişiydik, kayseri femaş metal sanayi ltd. işciyiz aracımız 11.04.2014 de kayseri boğaz köprüde kaza yaptık bizi araca bir tır çarptı ama kusur oranlarını bilmiyorum çoğumuz yaralandık benim ayağım kırıldı şuan işede gidemiyorum bizim iş yerine tazminat davası açma hakkımız olmadığını zannediyorum iş yeri ile aramızda rahat 15 km mesafe bulunmakta ancak kimileri iş yerine dava açabilirsiniz diyor ben ise dava açma taraftarı değilim. Birde 45 günlük raporluyum bu rapor sürecinde maaş alabilir miyim işe başladığımızın dördüncü günüydü saygılar….

 • mrb işçi bayramında otobüsün devrilmesi sonucu yaralandım 10 gün raporluyum kaza sonucu böbreklerimde yara ve ciğerlerim su topladı pisikolojimde bozuldu bilgi verirmisiniz

 • mrb işçi bayramında otobüsün devrilmesi sonucu yaralandım 10 gün raporluyum kaza sonucu böbreklerimde yara ve ciğerlerim su topladı haklarım nedir

 • Abim 27 /12/2001 yilinda kirikkalede vatani gorevini ifa esederken yapilan 3km zorunlu tam techizatli kosu denetleme esnasinda solunum yetmezligindan kalp krizi gecirerek sehiy olmustur bizim sigortadan bir tazminat gibi hakkimiz varmidir acaba lutfen beni bilgilerdirin nakdi tazminat deyil sigorta tazminati 05444682170

 • Merhaba biz esnafız ,bundan bırkac yıl önce tanıdığımız bır kısıden rica ettık bır musterımıze malzeme goturmesı ıcın.malzemeyı götürürken adresı bulamaz diye müşterinin küçük yığenini de yanına almış.tam o esnada bır cocuk daha kapıya asılıyor(küçük cocuğun kuzeni) beni de arabaya alın dıye.tanıdıgımız kışı onemsememıs ve arabayı haraket ettırmıs(bu arada cocukta zeka gerılıgı var) ve o anda cocuk düşüp kaldırıma kafasını çarpmış ve olmuş.(cocuk 8 de6 kusurlu bulundu.)sımdı bız sadece arabanın sahıbı oldugumuz için mânevî 50.000 tl ceza aldık.ne yapabılırız?

 • murad yıldıztekın

  02/05/2014 tarıhınde meydana gelen elım bır motosıklet kazasında 18 yaşında canımız cıyerımız olan yıyenımı kaybettım yanlız ehlıyetı olmadıgından acaba tazmınatı engellenebılırmı yada yuzde kac kusurlu olması gerekıyor karşı tarafın

 • güsen bozkurt

  mrb. nişanlım 2011 yılında ehliyetsiz kaza yaptı ve karşı taraftaki bey yaşamını yitirdi.3 ay bi süre ceza evinde yattı ve çıktı mahkeme devam edior hala şuan askerde.yargıtaydan karar dönmüş ve 7 yıl hapis cezası gelmiş şuan av.itiraz edicek am durum değişir mi bilmiyorum .sonuç ne olur sizce yardımcı olursanız sevinirim

 • ben oğlumu 2012 de trafik kazasında kaybettim .Sigorta firmasına dava açtık ve sonunda bana 5 bin tl ödediler.Tekrar dava açtım ama çoçuk 6 yaşında olduğu için anca bu kadar verilir dediler .Tekrar dava açsam sonuç ne olur

 • Murat KARABULUT

  Merhabalar, 12.05.2014 tarihinde Ankara Akyurt – Ostim arasında yolcu taşıyan özel halk otobüsü ile Silobas TIR ın çarpışması sonucunda oluşan kazada 3 ‘ ü ağır 25 kişinin hafif yaralandığı kazada bende sağ kalça asetebulum kemiğim kırıldı. 9 gün hastanede tedavi gördüm.Şuan evde istirahat etmekteyim. Yaklaşık 2-3 ay sağ ayak üzerime basmayacağım. Bu kazada yolcu olduğum için kusurlu olmadığımız söylenmektedir. Bu kazada Tır şoförüne kavşaklarda geçiş önceliğine uymama cezası verilmiş. Özel halk otobüsüne de Kavşaklara gelmeden hızını düşürme cezası verilmiştir.Bu durumda zorunlu trafik sigortasından ne kadar bir tazminat alma hakkım olur. Bana bu konuda bilgi vermede yardımcı olursanız sevinirim.

 • Hüseyin EVLEKSİZ

  MRB. BABAMIZ EMEKLİ TIR ŞOFÖRÜ İDİ. 3 AY ÇALIŞMAYIP, DAHA SONRA 12 YIL ÇALIŞIP EMEKLİ OLDUĞU DOĞALGAZ TAŞIMACILIĞI ŞİRKETİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ. EMEKLİ OLARAK 2 YIL DAHA ÇALIŞTI VE SON SEFERİNDE BAŞKA BİR TIR A ARKADAN ÇARPARAK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ(8 DE 8 HATALI). ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NDAN VEYA DİĞER GÜVENCELERDEN NE TÜR HAKLAR TALEP EDEBİLİRİZ

 • Esim 9 yil once 8/8 alkollu yaya olarak olumlu trafik kazasina ugradi vuran minubun ray sigortasi kaskodan olay sirasinda gecerli oldugu halde tazmibat veya olum parasi alamazsınız dediler olum basina 250.000 tl. Yaziyordu policede esim 52 yasinda idi simdi degisen kanunla nekadar tazminat alirim ve kaza evraklarimla nereye muracat ermeliyim vana cep telefonuyla falanca avuka vekalet ver diyorlar sana 70.000 tlmvercez diyorlar ne yapmaliym

 • trabzondan kırsehire gelmek için yola cıktım çorum toptancılar kavşağında kırmızı ışıkta beklerken ulusoyun otobüsü arkadan çarptı 10 gün yoğun bakımda yattım ve 55 gün işe gidemedim ben dewlet memuruyum bunun sonucu ne olur mahkemeye werdim ama 2 senedir dewam ediyor ceza dawasında 8_8 suçlu çıktı ulusoy firması bu ne olur bilen var mi

  • Mustafa AYSAN

   benzer bir durum da benim başıma geldi. ne yapacağımı bilmiyorum? kırmızı ışıkta beklerken arkadan yüksek hızla çarptı. kızım ve eşim yaralı ikisi de hala yatmakta. şimdi kamu davası açılacak. ardından ben de dava açmak istiyorum. neler yapmalıyım?

 • Ayşe yazıcı

  Mrb kayınvalidem 09/06/2012 yılında bir tır çarpması sonucu vefat etti şirket şoförünün ehliyetsız kullandığı tespit edildi ve dava açıldı kayınvalidem haklı bulundu mahkemede tazminat onaylandı fakat şirket ödene yapmamak için ısrar edıyor ödeme Günü’de gectı ne yapabiliriz bu konuda bılgılendırırsenız çok memnun oluruz şimdiden teşekkürler ıyı calışmalar

 • selam benim basimda su sekil olay ceriyan etti. am sonucu ne olacagi hakkinda bir bilgim yok. adima kayitli arabayi sattim. noterde devir islemi yapmadan araba ile olumlu kaza oldu.arabayi sattigim kisi ve benim adima tazminat davasi acildi. hakime arabayi sattigima dair dilekce verdim sahit olan kisilerin imzasi ile birlikde ama dava hala benim ve olduren kisinin usdune devam ediyor bu konunun sonucu ne olur. bu konuda bilgi verirseniz sevinirim

 • Merhaba ben belcikadan turkiyeye izine geldim ve arkadasima arabami verdim ve kaza yaptik ve aradasim kazada vefat etti ve alkolluyduk ailesi sigortadan para alacagini duydum ve alacaklari parayida sigorta bana odetecekmis boyle bir kanun varmidir yardimci olabilirmisiniz

 • Merhaba ben yakup iren bi araba kazaslnda klzlml kaybettim 6 yaslnda idi arac skortasl anadolu skorta benim ne gibi haklarlm vardlr saygllar 26 binlira yattl hala cekmedim dava actlm kusurda bilirkisi raporu trafik tutana tam suclu soforu gosteryo 4 yıl hapis cezası aldl sikorta dan hala hakkım varmı

 • mrb babam tek taraflı trafık kazasında frenın patlaması sonucu vefat ettı sıgortaya dava actık ama hala bır sonuc cıkmadı arac babamın uzerıne ait kaza sonrası arac da pert oldu tabiki bunun sonucunda sıgortadan ne gıbı haklarımız vardır sızce yardımcı olursanız sevınırım babam vefat ettıkten sonra annem ve kardeslerım gecınmede zorlandılar ve hala zor durumdayız bunada bır faydası olurmu

 • 06.12.2013 Yılında çift taraflı trafik kazasında bacaklarım kırıldı ameliyat 1 hafta içinde ameliyat oldum ve taburcu oldum bu durumda haklarım nelerdir..karşı tarafa maddi dava açsam sonuç ne olur dava açmak için ruhsat sahibine ve şoföre ayrı dava açsam bi sonuç çıkar mı maddi sonuç çıkmasa bile hapis cezası alabilirler mi

 • Babam 08.09.1996 yilinda trafik kazasinda hayatini kaybetti.ben ozaman lar 6 yasindaydim.simdi babamin hakkini aramak istiyorum.sigortadan para alinmamis.ben simdi ne yapabilirim yardimci olurmusunuz.

 • Mrb 31/07/2014 tarihinde babami trafik kazasinda kaybettik karsi taraf kusurlu bu kazada bizim haklarimiz nelerdir babama carpan cocuk su an serbest tutuksuz yargilaniyor karsi tarafa maddi manevi tazminat acmak istiyoruz ve sigortadan destekten yoksun kalma tazminati icin ne yapabiliriz yardimci olursaniz sevinirim simdiden Teşekkürler

 • ben 2012 de kaza gecirdim fermur kırıklarım var bacaklarım kırıldı ve platin takıldım ama doktordan yüzde raporun alamadıgım için sigortaya dava acamıyorum oluru var mı ??? lütfen

 • babami 09.07.1996da trafik kazasinda vefat etti subat ayinda atvde cikan bir hukuk danismani cikacak olan torba yasasindan yararlanabilecegimizi gecmis olan zamanin pesin parasini ve aylik dul yetim maasi alacagimizi söyledi bunun üzerine nisan ayinda sgkya yaptigimiz basvuruda bir ay sonra cikacak olan torba yasasinla maasimizin baglanacagi söylendi fakat suan gittigimizde böyle birseyin mümkün olmadigi söyleniyor bu konu ile ilgili önerilerinizi rica ediyorum.

 • mustafa doğan

  merhaba. size bir soru sormak istiyorum. yardımcı olur fikir verir iseniz çok memnun olurum…
  06.09.2014 tarıhinde Balıkesir merkezde 8 ayılk hamile olan eşim ve 5,5 yaşında kızımın da içinde olduğu aracımla (sadece gidiş ve geliş yönü olan yan yana 2 aracın sığabildiği yolda) saatte yaklaşık 30 km. hız ile evime giderken sol tarafta kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından 6 yaşında bir çocuk aniden yola fırladı ve çocuğa çarptım. peşinden de babası koştu. çocuğa arabanın sol ön köşesi çarptı. (Yada çocuk arabaya çarptı da denebilir) Çocuk, kaldırımda yürürlerken babasının elinden kurtulmuş ve yola fırlamış. Hemen hiç oyalanmadan çocuğu babası ile birlikte aldığım gibi kendi arabamla süratlice ve hatta gerektiğinde ters yönlerden giderek kırmızı ışık ihlali yaparak acile yetiştirdim. sol bacak kemiğinde kırık varmış. çocuk 6.gün ameliyat oldu. platin takıldı. 9.gün taburcu edildi. Çocuğun babası SSK lı işçi. tüm giderleri sgk karşıladı. Tabi bu süreç boyunca karşı tarafla hiç ilgimi alakamı eksik etmedim. 4-5 kez ziyaretine gittim. Her gidişimde çocuğa ufak tefek hediyeler aldım. Babasını sürekli telefonla aradım. Taburcu olduktan sonraki gün de ailemle evlerine geçmiş olsun ziyaretine gittim. Lâkin tüm bunlara rağmen çocuğun babası benden şikayetçi. Ben çocuğun canı yandı ailesi üzüldü diyerek insanlık gereği şikayetçi olmadım. 8 aylık hamile olan eşimin riske girmesi, çocuğumun korkması, psikolojik etkilenmesi, kendi üzüntüm, aracımın hasar görmesi vs. söylemiyorum bile. Şu halde iken ne yapmalıyım. Mahkemeden ne sonuç çıkar?

 • MERHABA. YARALAMALI Bİ KAZA GEÇİRDİK ARAÇTA BEN EŞİM VE ÇOCOĞUM VARDI ARACIMIZ PERT OLDU KAZADA KUSUR TAMAMEN KARŞIYA VERİLDİ ŞERİT İHLALİNDEN DOLAYI TRAFİK SİGORTAS ARACIMIN DEGERİNİ BANA ÖDEDİ ANCAK KAZADA HEM FİZİKSEL HEMDE RUHSAL ANLAMDA COK ETKİLENDİK EŞİM AYAĞINDAN YARALANDI KAZADAN 1 AY GEÇTİ HALN İLK GÜNKİ DURUMUNDA DÜZELMEDİ EZİK VARMIŞ ÇOCUGUM DAHA 9 AYLIK ODA HALA O KORKUYU ATAMADI ÜZERİNDEN GECELERİ UYUYAMIYOR UYUSA DAHİ ÇIĞLIKLA UYANIYOR. BENİM SİZDEN İSTEĞİM BEN SİGORTA ŞİRKETİNE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİRMİYİM VE NE KADAR TAZMİNAT ALABİLİRİM EMSAL DAVALAR VARMI . YARDIMCI OLURSANIZ… TEŞEKKÜRLER

 • Mrb. Ben iki yıl önce trafik kazası geçirdim. Askere gittiğim için tedavimde tam olmadı ve şuan bel ağrılarım devam ediyor. Askere gittiğim için de rapor almadım. Herhangi bir hakkım var mı zaman aşımına mı uğradım bilgilendirirseniz memnun olurum

 • RAMAZAN SARIKAYA

  MERHABALAR.BEN 8.12.2013 TARİHİNDE TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM.KAZADA AYAĞIM KIRILDI PLATİN KONULDU ÇENEM KIRILDI PLATİN KONULDU.BEYİNDEN İKİZEZ AMELİYAT OLDUM.41 GÜN YOĞUN BAKIMDA MAKİNEYE BAĞLI YAŞAMIŞIM.DOKTORLAR BİLE YAŞAMAMA MUCİZE OLARAK BAKIYOLAR.ÇOK ŞÜKÜR KURTULDUM.EŞİM HAMİLE İDİ.EŞİM KAZAYI BİZZAT GÖRMÜŞ.HALK OTOBÜSÜNDEN BENİ SEYREDİYORMUŞ BENDE OTOBÜSÜN ARKASINDAN MOTOSİKLE TAKİP EDİYORMUŞUM.EŞİM HAMİLE OLDUĞU İÇİN MOTORA BİNDİRMEMİŞTİM.ŞİMDİ KARŞI TARAFIN SİGORTA ŞİRKETİNE DAVA AÇILDI.YÜZDE 62 ENGELLİ RAPORU VERDİLER 1 YIL SONRA KONTROL YAZIYOR RAPORDA.KAZA ŞÖYLE OLDU.BEN HALK OTOBÜSÜNÜ TAKİP EDERKEN Bİ ARAÇ YANIMA YAKLAŞTI.BENDE SIKIŞTIRMASINDAN KORKTUĞUM İÇİN.EMNİYET ŞERİDİNE GEÇTİM BİRAZ ORDAN GİTMEK İSTEDİM.BİRŞEYE ÇARPTIM VE ORDA BİLİNCİM KAPANMIŞ.GÖZLERİMİ HAFTALAR SONRA YOĞUM BAKIMDA AÇTIM.KAZA GEÇİRDİĞİMİ BİLE ORDA SÖYLEDİLER.SONRA BANA ANLATTILAR OLAYI.EMNİYET ŞERİDİNDE BİR ARAÇ PARK ETMİŞ DÖRTLÜLERİNİ YAKMAMIŞ ARACIN GERİSİNE UYARI REFLEKTÖRÜ KOYMAMIŞ ONA ÇARPMIŞIM.ARACI KULLANAN KİŞİ EMANET ALMIŞ ARACI ARKADAŞINDAN VE KAÇMIŞ ARACI BIRAKARAK.2GÜN BOYUNCA RUHSAT SAHİBİNE ULAŞAMAMIŞLAR.SONRA ULAŞMIŞ POLİS.ARAÇ SAHİBİ ARACINI ARKADAŞINA VERDİĞİNİ SÖYLEMİŞ VE KULLANAN KİŞİDE BULUNMUŞ.BU KAZADAN HEM MADDİ HEM MANEVİ KAYIPLARIM OLDU.NE YAPMALIYIM ACABA.YARDIM EDERSENİZ SEVİNİRİM.

 • mehmet settar

  Merabe ben 25yasindayim kaza yaptim karsi taraf asli kusurlu cikti ve ben bu kazadan ötürü belim kirildi yüzde 40 heyet raporu aldim nekadar tazminat alabilirim.tsk ederim simdiden

 • merhabalar benim şöyle bir sıkıntım var 11.03.2014 saat 08:30 sıralarında evimden işe gitmek için cıktım 300 metre ileride bulunan trafik ışıklarına yaklaştığım sırada hızımı 40 yada 50 km ye kadar indirdim ve ışıklara yaklaştığım zamanda yeşile döndü ve ben yoluma devam ettim 40 metre kadar gittim gitmedim yolun solundan yaya yola cıktı kafası yere eğik düşünür bir durumda yola cıktı ben korna çalarak uyardım ancak yaya herhangi birşekilde dönüp bakmadı bile bende firene basarak yolun soluna geçtim yaya yürümeye devam ediyordu iki şeritli yolda orta refüşe (kaldırama ) yaklaşmıştım ben yaya durup yol verir diye düşünürken durmadı bende sol omuzumla yaya ya çarptım motorum adama değmedi bile sonrası malum o bi tarafa ben bi tarafa ambulans falan kazada tutanagını görmedim ancak jandarma hatalı tarafın yaya oldugunu söyledi ben ehliyetsiz oldugum için para cezası kesildi ödedim motorun sigortasının günü geçmiş yaptırdım cezaları ile birlikte ödedim şimdi karşı taraf (yaya ) benden para alabilmek için elinden geleni yapıyor son olarak güvence hesabı diye bir yerden kağıt geldi malum şahsın oraya başvuru yaparak tazminat talebinde bulunmuş bu konuda ben ne yapabilirim benden tazminat alabilirmi 1 senedir benle ugraşıyor benim psikolojimi bozdu yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim 054 829 66 77

 • betül özdoğru

  2013 yılında ailecek bi kaza geçirdik. sigorta bana 1.5 sene sonra ödeme yaptı. aracı babam kullanıyordu vekaza sebebi teker patlamasıydı. sigorta şimdi bana ödediği parayı babamda istiyor.ne yapmalıyım.

 • bnm eşim kazadan serit ihlali nedeniyle %70 hatalı çıktı .karşı taraf ehliyetsiz motorsıklet kullanıyoru maddı ve manevi tazminata uğradık… rakam çok yüksek …karşı taraf ehliyetsiz olduğu için bu tazminat miktarının hafifletilmesi mümkün olabilirmi?

 • Babami annemi ve oglumu trafik kazasinda kaybettim.2001 yilinda.bundan 1 yil once sigortaya basvurdum zaman asimina ugradi dediler.olumlu kazalarda 15 yi diye biliyorum.zaman asimina ugradimi yoksa hakkimi aramaya devam edeyimmi.

 • babam 25.06.2013 tarihinde tek taraflı şirket servisinde geçirdikleri kaza sonucu felç oldu. %98 ..ne kadar tazminat alabiliriz sigortadan

 • merhabalar , bundan 2,5 ay once 53 yasındakı anneme solundan otobus carptı ve agır yaralanmasına sebep oldu.kişilerden karakolda sıkayetcı olduk vs kendılerı olay gunu hastaneye ugramak dısında hıcıbır gırısımde bulunmadılar ve karakoldakı ıfadelerın de de annemı suclaycı ıfede vermısler.bakmadan yola cıktı vs dıye.bızlerde baska bır gırısımde bulunmadık endılerıde arayıp gecmıs olsun bıle demedıler.annemde o gunden bugune bakıma muhtac durumda ayagının bes yerınde kırık kaburgalarda kırık kafada kırıp boyunde omur ılık kayması ( belkı amalıyat olacak) sonucta oazmandan buzamana yatıyor 5 gun yogun bakımda kaldı vs . benım sormak ıstedıgım konu annem dıkkatsız davranıp yola cıkmıs olsa bıle bukadar zararın sonucunda kendılerıne hıcıbır yaptırım olmayacakmı maddı manevı veya ne yapmamız gerekır.yol gostermenızı rıca eder ıyı calısmlar dılerım.

 • ben motosikletimle gider haldeyken bana antalya da özel şirket dolmuşlarınının biri çarptı ve ben 2 yıl çalışamaz raporu aldım ve durumum iyi degil ve maddi ve manevi tazminat açtık ve 100 de 72 raporluyum acaba bana karşı tarafın sigortası ne kadar para öder cevap bekliyorum

 • 2013 yılında arabamla, motorsikletli bir yaralamalı kazaya karıştım.Asli kusurlu olduğum icin suçlu bulundum.Aracımin trafık sigortası bulunmakta iken karşı taraf zararını benden istemekte ve tazminat talebiyle dava açmak istemekte.Hastane raporunda Basit müdahaleyle giderilebilir ,yazmaktadır.Talep ettikleri faiş fiyatlarda ve maddi hasarlar içindir.Aracımın sigortalı olmasına rağmen maddi hasarları benden talep edebilir mi?

 • 21.12.2014 pazar günü babam her zamanki gibi el arabasiyla hurda toplamaya cikmisti ve tek şeritli yolda karsidaki cop tenekesi bakti geriye gelirken bababama Doblo bir araba ve yoldaki Hiz siniri 50 ama çok süratli ve babama öyle carpiyorki yirmi metre ileriye attiriyor arabada 29 metre firen izi yapiyor

 • 30.08.2001 tarıhınde babam ve annem ucurumdan yuvarlanarak kaza yaptı babam bu kazada öldü aradan yıllar gectı ama ben trafık sıgortasından ölüm tazmınatı alınacagını bılmıyordum simdi hakkımı araya bılırmıyım

 • 2014 kasım aylarınn basında arabamı mahalle arasında ters yöne parketmiştim genelde herkez mahalle arasında bos bulunan alana park yapar işimi hallettkten sonra arabama bindim karsı tarafa baktım yola cıkmadan kımse yoktu yola bir metre kadar cıktım dönus yapacaktım tam o srada asırı hızla gelen motrsıklet bana carptı ve uctu motorsiklet parcalandı bacagından yaralandı amelyat oldu karsı tarafın hiç bi belgesi yoktu plaka sgorta nede egliyeti sok olmustum kaza köyde oldugu için jandarma cagrdım tutanak tuttular hatayı bende buldu ters yonde oldugum için benim butun evraklarım tamdı hiç bir eksigim yoktu sıkayetci olmadım karsı tarafda olmamıstı surekli zyaretine gttm özel bi hastene ye kaldrma teklifinde bulundum gereğince ilgilendim daha sonradan baskalarının etkısınde kalarak 15 bin tl maddi ve manevi tazminat davası acacagını duydum ve dava acmıs.karsı tarafa istesem ben şikayetci olur ve aracımın butun masraflarını alırdım ama olmadım… bu davanın sonucu ne olur kendimi nasıl savunmam gerekir ve bu benm ilk basıma gelen trafik kazası…

 • Ben 1 hafta önce abemi kaybettim belediyede çalışıyordu Gece görevli olarak işe çıktı ve dönüşte buzlanma dan dolayı kaza oldu yasal haklarım Nelerdir süreç te nasıl bir yol izleyelim şimdiden tşkler

 • Merhabalar kaza geçiren bir yakınım henüz sigorta şirketiyle bir anlaşma içine girmedi.merak ettiğim anlaşma olmadıgı taktide dava süreci başlıyor tahmini süreç nedir ve dava sonu sigorta şirketi ödemeyi nasıl ve ne kadar sürede yapıyor..ok teşekkür ederim…

 • merhabalar ben motorsikletle kendi yolumda seyir halindeyken karşı taraftan gelen kamyon dönülmesi yasak olan yoldan dönerek benim yoluma girip bana çarptı bancağımda diz altında açık kırık ve anlımda kırık meydana geldi kaza tespit tutanağında kabahatın tümü kamyon sürücüsünde olduğu beni kazada kabahat ve kusurum olmağını yazıyor ancak 3 yıldır ne bir tazmınat nede motorumun tamır parasını alabildim bu konu için yardım edebilirmisiniz ve tazminat hakkımı nasıl hesaplayabilirim bu konularda yardım edersenız sevinirim şimdiden teşekür ederim.

 • mrb 2009 yılıda vekalameyle araba satım 2009yılda trafik kazası yaptı ve aykolü sıgorta bana recüde eti ben itiraz etim davayı kaybetim kazayapan danalındedım davyı kaybetim raporlarıvar itiraz temize göndersem ne olur

 • merhaba:30.09.2008 de amcam trafık kazası geçirdi araçta 3 yeğeni ve iki çocuğu vardı. iki çocuğu sağ kurtuldu. dierleri vefat etti. aracı yeğeni kullanıyodu´yaşı 14 tü ve ehliyeti yoktu mahkeme buna %60 kusur vermiş ve sonuçta toplam verılen para 67 000 tl 2012 ye kadar faızıyle beraber 91 000 para aldık tumune tabıkı. bu doğrumudur acaba parayı aracılar almış kadının okur yazarı yok genel vekalet vermiş aracılara

 • mrb geçen sene motorsikletle kendi şeridimde giderken karşidan gelen araç çukura girmemek için benim şeridime girdi kafa kafaya çarpiştık başimda kask yoktu çenem 4 yerden kırıldı 45 gün rapor aldım 4 hafta boyunca çenem kapalı kaldı sadec sıvı madde tükettim karşi taraf hiç arayı p sormadı bile buna çok üzüldüm en çok sonuçta benım yerımde oda olabılrdi gecen ay avukata verdım bekledımde belkı gelıp arar sorar insanlık ölmüş demekki avukat karşi tarafın 100 %100 kusurlu oldugunu söledi raporlara öle geçmiş ama aracın siğortası yok güvence hesabı adı altında dava açtı karşi tarafada manevi dava açmak istıyorum sizce nasıl bi yol izlıyebılrım çalişmadıgım süre içinde çok magdur oldum ehliyetım de yoktu trafıkten 1500 tl ceza geldi ehliyetızlıkten onu öduyorum şuan karşi taraftan ne haklarım var onu öğrenmek istıyorum şimdıden tşk ederim…

 • 14.06.2013 te tırafık kazası yaptım kaza tespit tutanağına göre %100 karşı taraf kusurlu çıktı diz altı açık kırık ve anlımda kırık ve kesik oluştu tedavi gördüğüm hastanede heyet raporum %18 olarak aldım 1983 (30) yaşında kaza yaptım karşı tarafın sigortasında ne kadar tazmınat alabılırım aktüeryal hesaplama ne kadar gösteriyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekür ederim

  • PHocam ben bi kaza geçirdim şimdiye kadar hala kendime gelemedim belinde sakat caliştığım şirkete neyamam lazım6.5 Ayda çalışmıştım sigortamida yapmamış cevap van merkezden

 • Spor marka aracimla kaza neticesinde hasardan dolayi aracim oldukça maddi deer kaybetti. Suç karsi tarafta,duran arabama carpti.dava hakkim vr mi…

 • 4Martta eşime bir araç çarptı bizi asla arayıp sormadılar üstelik adam önce servis arabamıza sonra eşime çarpıyor araç hasarlı eşimin kol ve bacakta kırık var alçılı yatıyor hukuki haklarımız hakkında bilgi sahibi değiliz bilgi alabilirmiyiz

 • Ehliyetsiz ve 38.6 alkollü bir sürücü bana çarptı kaza korkunçtu hayati tehlike atlattım kadermi diyim şansmı incinme ezik sıyrık ayak baş parmağında kırıkla atlattım kazayı.Kaza ramazan oruç gününde öğle vakitlerine rastladı.Adam full kusurlu bu adamdan tazminat alabilirmiyim ne yapmalıyım. Hakim bey bana oğul sende birşey yok der diye korkuyorum.Polisler bana çarpan aracın fotoğrafını çektiler ise zaten fotoğraf her şeyi anlatır cinsten arabanın ön camı patlak kaporta çamurluk çelik iskeleti yamulmuş.Bu duruma ne dersiniz tazminat alabilirmiyim teşekkürler…

 • Benim oglum 12.08.2004 te trafik kazasinda hayatini kaybetti tazminat bende ala bilirmiyim lutfen bi yardimci olun

 • 2008 YILINDA BİR KAZA GEÇİRDİM VE KAZADA SOL KULAĞIMI KAYBETTİM. O GÜNDEN BU YANA HERHANGİ BİR TAZMİNAT ALMADIM ACABA ALACAĞIM BİR TAZMİNAT VAR MIDIR ?
  BU KONUDA BİR BİLGİM YOK SİZLERDEN RİCAM LÜTFEN BU KONUDA BANA BİLGİ VERİN YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM SAYGILARIMLA

 • Yolda karşıdan karşıya geçtim sol ayağımı refüje bastım sağ ayağımıda çekerken araç çarpmış.Gözlerimi hastahanede açtım.Çenemde kırık yüzümde yara ve sağ dizimde incinme oluşmuş.
  Trafik kazası sonucunda karşılaştığım sıkıntıların tanzimi konusunda ne yapabilirim.

 • Mrb Kemal Bey hususı Aracım baska ehliyetli bır sunucu tarafından kan testınde 0,21 promıl alkolle ısık ıhlalı yaparak baska bır araca carptı benım sıgorta sırketım 15000 tl civarında tazmınat talep ediyor bu parayı benden tahsil edebılır mı yada yasal surec nasıl işler BİLGİ verirseniz cok sevınırım sımdıden tesekkur ederim.

 • Ben bi tırafik kazaśı geçirdim hocam şu anda mağdur um çalıştığım şirkete tanzimattımı alabilirmiyim bılimde iki yerde kırıkvar mağdur um bi işte yapamıyorum

 • aziz altıntaş

  slm ben 2013 yılında trafık kazası gecırdım yol calışamsı nedenıyle tek yonlu kaza oldu sıkıstıran arac kactından dolayı tek yonlu oldu uyarı levha felan olmadıgı ıcın suc kra yollarına verıldı belım kırık oldu t9 kemınde 3 ay iş goremez raparu aldım dava actık 2013 yılınd 9 ayında ama şüan dava devam edıyor osmanıye beledıyesıne dava catık ama daha kesın bir gelişme olmadı davayla ılgılı kazanma şansımız nekadar bu davalar bukadar uzun suruyormu bır aydınlatırsanız bızı avutla fazla görusme şansmız olmadıgından nekadarlık manevı veya maddı tazmınat dava hakkında bıze bılgıe vermedı vekalettım akutta bana bır cvp verıssenınz

 • Mrb Kemal bey biz eşimle 03.05.2015 yani dün akşam saat 17:35 sıralarında araçla trafikte ilerlerken kavşağın sağından hızla gelen araç sağ taraftan bize çarptı.Polis geldi tutanak tuttu suçlu taraf 100/95 onlar olarak karar verildi. Eşime şikayetçi olabileceği söylendi. Araçtaki maddi harası sigorta karşılayacak, eşimde bir şey yok fakat ben hastaneye kaldırıldım açık yara yok boyun ve kafamda çarpmadan dolayı şişlikler incinmeler oldu. Sonuç olarak eşim şikayetçi olmadı fakat ben şikayetçi olmak istiyorum , Karakolda eşimin dışında fiziki hasar bende olduğu için benim şikayetçi olabileceğimde söylendi. Bu gibiler elini kolunu sallayarak hiç bir ceza almadan dolaşsın istemiyorum. Dün ki o kazada ölmüşte olabilirdim. Eşim değil fakat ben şikayetçi olmak istiyorum yarımcı olabilirmisiniz haklarım nelerdir.

 • Selamun aleyküm kemal bey,ben 2 ay önce bana ait bi motorsikletle kaza geçirdim hata karşı tarafındı .(u) dönüş yasak tabelası bulunan yerden dönüş yaparak aniden önüme çıktı ve kazaya sebebiyet oldu.Benim el bileyim kırıldı doktor 3 ay ev istirahati uygun gördü magdur kaldım yeni evliyim borçlarım la beraber evde magdur vaziyetteyim,insanlık namına şikayetçi olmadım daha kötüsüde olabilirdi bunada çok şükür Allah korudu.ben davayı kimlere açmam gerekiyo ve nekardar üçret hakedebilirim ve kişiyede dava açabilirmiyim hakkım mecutmudur.teşekkür ederim

 • Aracimla kaza yaptım arac sigortasi yoktu.
  Yolun ortasindaki demir refujlara carptim 3 tanesine mahkeme nekadar parasi cezasi verir.

 • Yaklaşık 9 ay önce trafik kazası geçirdik yegenim babam amcam ve ben vardık arabada kaza tek taraflı mıcıra kaptırma sonucu oldu fakat yol özel yol trafik dışı yol benim boynumda yegenimin bacağında babamın sağ omuzdaki köprücük kemikleri kırıldı dava etmeyi düşündük fakat bu konuda çevreden daha önce bu tür olay başına gelenlerden sakın vermeyin sigorta şöföre yani babama dava açarak 2 katını alır dediler lütfen yardımcı olurmusunuz

 • Slmbn ikiayonce trafk kazasigecrdim akrabm cocugubn arkadsimz araba kuralamistik ama rentagarin sahibi arac muanesini yapmdn kiralmis cunki tekerleklri hataliydi bn sindi o kazayuyzunden ikibucukaydir yatakta yatymkollrmda ve ayagmda pilatnler vr bn bu davayi avarsam maddi manevi acaba kazanrmym lutfn cv v bana

 • mrb kemal bey biz bir kaza yaptık kırmızı ışık ihlali yüzünden biz suçlu bulunduk karşı tarafta da bizde de ölü falan yok ama karşı taraf bizi mahkemeye vermiş. İlk başta kendisi savcılığa vermiş ölü olmadığı için birşey alamadı.Şimdi de kayınvalidesi de arabadaydı o kazadan 3 gün sonra rapor almış ve savcılığa başvurup dava açmış bizden birşey alabilirler mi yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.

 • merhaba ben bır trafık kazası yaptım 100 de 100 kusur aldım karsı tarafın ayağında kırık ve topuk parçalanması var sol ayak ta manevı tazmınat açtılar sizce ne kadar oderım rıca etsem donuş yapsanız

 • mrlar 2014 yilinda motorlu araclara kapalı olan caddede ailemle otururken kızım
  yolda oyun oynuyordu.ve bu kapali yola bir arac girmesi sonucu kizimi kurtariyim derken araba bana carpti.ve bununsonucunda dalagim patladı , ameliyat sonucunda dalagim alindi.ve bizde sig. şirketine dava actik,acaba davayi kazanma ihtimalim ne söyler misiniz?(bana carpan adam biraz tehlikeeli oldugu için ondan şikayetçi olmadık malesef

 • mrb kemal bey biz ramazan bayramının 3. günü kayseride talas yolu üzerinde kaza yaptık. Suçlu biz çıktık kırmızı ışıkta geçmişiz. Kaza sonucunda neyseki karşı taraftada bizdede bir ölü yaralanma olmadı. Ama karşı taraf bize davacı oldu kendisi devlet mahkemesine başvurmuş bir sonuç alamadı o gün annesinin birşeyi olmadığını söylüyordu şimdi ise tekrardan doktora gidip annesi rapor alıp tekrar babama dava açıp mahkemeye vermişler nisanda mahkeme var. Bu mahkemede ne olur bizden para falan isterler mi yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden çook teşekkür ederim. İyi çalışmalar…

 • Mrb Kemal bey
  Yaklaşık 3 ay önce alkollü halde park halindeki araca arkadan çarptım.10 gün önce sigorta şirketi tarafından arandım.Alkollü olduğunuz için karşı tarafın hasarını sizden rücu etme hakkımız var denerek benden yaklaşık 6000 tl talep edildi,ödemeyi kabul etmezsem mahkeme yoluyla tahsil edileceğini söylediler.Birincisi bu 6000 tl neye göre benden talep ediliyor?yani aracın hasarının 6000 olduğunu nerden bileceğim en başından hasarı ben karşılasam belki daha az ödeyecektim.İkinci sorum araç ruhsat sahibi ben değilim yani aracın ne noter üzerinden ne de fiili olarak satışını almadık.Bu durumda bu tazminat araç sahibinden tahsil edilmez mi ona yansıyacak herhangi bir bedel yok mu?Ve ben bu bedeli ödemezsem nolur?
  TEŞEKKÜR EDERİM.

  • Merhaba kemal bey ben çalıştığım fabrikanın servis soforuyum sabah işçileri taşırken Geçiş ustunlugunun bana ait olduğu yerde onume aniden motorsikletlin çıkması neticesinde kaza meydana geldi ve trafik ℅ 25 beni haksız buldu motosikletli adam 33 gün komada yattı su an kalıcı bir kısım rahatsızligi var yaşı 55 olup kendisi emeklidir benim sorum şu bu kişinin bana karşı açacağı yada kazanabileceği herhangi bir davası olabilir mi Benim de karşı tarafa dava acmam mümkün mü ? Tesekkur ederim simdiden

 • selam ben 2015 kasim ayinda babam ve kuzenim kullandigi arabayda kaza nedeniyle yaralandim
  bacagima pilatin yuzumdeki kiriklardan dolayi plaka takildi bunlardan dolayi heyete ciktim rapor oranim 13 cikti caba dava acsam ne kadar tazminat alirim acmaya degermi bilgi verirseniz memnun olurum tesekkurler

 • Bana araba çarptı suratimda kırıklar 3 derece mahkeme karşı sürücüyü suçlu buldu tazminat alabilirmiyim ve ne kadar sürer saygılar

 • Merhaba bir sorum olacak bir yakınım trafik kazası geçirdi karşı taraf sucluydu fakat karşı tarftan biri öldü tazminat davası açabilir miyiz açarsak haklarimiz neler

 • Ben ucyil önce hamballik yapıyordum kanyona patates yükledim kamyoncuyla giderken kamyonun fireni tutmadi ve devrildi şoför sağlam cikti ben kamyonun altında kaldim bir ay komada kaldim kamyonun sigortasi yok satisi yok şoför benden davaci olma sana parani verecem diye beni oyaladi uç yil oldu dava acsam kazanirmiyim

 • Merhaba Kemal bey 19 06 2010 yılında kendi kusurumdan dolayı trafik kazasında 1 yaşında kızımı kaybettim 12 08 2010da trafik sigortasına başvurdum bize benim kusurlu sürücü eşimin işleten sıfatından dolayı destekten yoksun kalma hakkımızın olmadığını bildirdiler acaba dava açma şansımız varmi.teşekkür eder cevabınızı beklerim.

 • BENIM KIZIMA KENDI MAHALLEMDE BIR ARAC CARPIYO VE CARPMA SONUCUNDA CARPAN SAHIS KENDI ARABASI ILE HASTENAYE GOTURDUKTEN SONRA TEDAVI MASRAFLARINI KARSILIYO VE BUNUN SONRASINDA KIZIMIN KOPRUCUK VE KAVAL KEMIK KIRIK SIMDI ARACI CARPAN KISI TELEFONLARAMIZA BILE BAKMIYO SADECE HASTANE MASRAFLARINI KARSILIYO BUNUN NETICESINDE KIZIM IKI HAFTADIR YATALAK VE ALTINI BEZLIYORUM KIZIM 5 YASINDAKALDIRIP INDIREMIYORUM AYRICA MADDII DURUMUMUM EL VERDIGINCE GIDERLERIN KARSILAMAYA CALISIYORUM SIMDI BENIM ÖGENMEK ISTEDIGIM MESELE SUKI KIZIMA CARPAN SAHIS BU KADAR ILGISIZ VE BIZI INSAN YERINE KOYMUYOO BU KONU HAKKINDA BIZI MADUR BIRAKAN SAHIS ICIN DAVA ACABILIRIMIYIM LUTFEN BANA BU KONUDA DAVA ACMAK ISTIYORUM BU KONU ILE ILGILI ILGI VE YARDIMLARINIZI BEKLIYORUM LUTFEN YARDIMCI OLUNUZ

 • Mrb kemal bey 2014 de arkasimin kullandığı araca alkollü sağ on koltuğa binip seyir halinde giderken lastik patladı ve şarampole uçup takla atarak durduk tek hasar bende oluştu 3 tane kirik çıktı kaburgalarimda ve halen ağrıları devam etmekte sigortaya maddi tazminat acabiliyormuyuz

 • kemal bey annem diyaliz hastası olduğu için üvey abime kendi aracımı verdim.ölümlü veya yaralamalı trafik kazası olursa bana hapis cezası vaya kan parası cezası gelirmi

 • ben trafik kazası eçirdim koluma %6 rapor verdiler karşı tarafın kusuru %75 benim yaş trafik kazsı geçirdim tarihte 22 idi hiç bir güvencem ve çalışmıyordum aracı sigortacı işelrini yaparım dedi ve yaptı bana sadece 8250 lira para yattıgını söledi sence ne kadar dogru bu rapora bu kadar para almammı gereekiyordu yoksa sigortacım soydumu beni az soydu gibime geliyor bana ayrıntılı yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tşkler

 • Kolay gelsin kemal bey
  BEN Mayıs ayında motorsiklet kazası geçirdim karşı taraf kusurlu hem kendimde zarar var hemde aracimda 30 gun rapor aldim ama baya sikintili zamanlar geciriyorum dolayisiyla tazminat davası açmak istiyorum yardimci olurmusunuz

 • Merhaba kemal by acill ne olur 2015 aralık ayında maalesef komsumla birlikte aracimla tek taraflı kaza geçirdim ne yazıkki komşumu kaydettikten kaza köy yolunu ana yola bağlayan yerde oldu yolda kenerda mıcır vardı ama kazadan hemen sonra karayolları temizlemiş +kaza anında sahitlerimde var ve kesinlikle alkol yok hızda yok vefat eden komşum emniyet kemerini takılı değildi biz tarlaya takla attık arac pert çok acı ama olay yerinde kaybettim onu komşunun ailesi şikayetçi olmadı sagolsunlar ama size sormak istediklerim 1 ben avukat tutmadın karşı tarafa baro vermiş 2 bilirkişi beni 8/8 kusurlu dikkatsiz araç kullanma diyerek yolda hiç kusur bulmamış şimdi davamiza bakan hakim tayin sebebiyle bakmiycak başka hakim olaya vakıf deil sözde bugün karar olacaktı ama yeni hakim için tarih atacak şimdi ben ne yapmalıyım avukat tutmalimiyim beni ne bekliyor bilemiyorum arkadsimami üzuleyim davaya mi bilemedim asli yargilandim 5 sene suça karışmam cezasımi alırım hapismi tazminatı mi pisikoljim bozuldu ve ayriyeten benm araç sigortasından mağdur aile parasını aldı beni bilgilendirirseniz sevinirim keşif yerine gittiğimizde yapılan yazılan tespitlerin aslı bilir kişi raporunda yazmiyor yolun micirli cizgisinn olmadığı levhaların blunmadigi hiç biri yok şimdi bn ne yp.aliyim itiraz etmelimiyim olay kesici için
  Yanımda giden sahidimin adı değilde gitmeyen sahidimin adı geçiyor bilirkişi raporunda ne iştir anlayamadım bekliyorum tesekkurler

 • Merhaba kemal bey ben 4 yada 5 sene once trafik kazasi yaptim motorsikletle ayagim kirildi platin takildi hastanede polis oyun yapti bana anlasmak isterim yazmis okumadan imzaladim bide kaza raporunda kusurlama yapilamamistir yazmislar bir avukata verdim oda magdur etti beni acaba tekrar dava acilabilirmi acilamazmi saygilar.

 • Mrb kemal bey yakınım 18/08/2006 tarihinde belediye otobüsü çarpması sonucu ağır yaralanmış 21/08/2006 tarihinde ölmüştür.şöfür bu kazadan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştır.yakınım1935 doğumlu hiçbir sigortası olmayan biriydi. yakınım kaza tarihinde 71 yaşındaydı .6 ay önce sigorta şirketine tazminat talebinde bulunduk ama ne yazık ki 19tl tazminat verdiler.sizlerden ricam bu durumda ne yapmalıyım zaman aşımı sürem doldumu.dava açarsam belediye şöför vede sigorta şirketinemi açmalıyım. tazminat talebi talebim ne kadar olmalı sizlerden bu sorularıma açıklık getirmenizi rica ediyorum.

 • Mrb kardeşim 2011 de bir aracla kafa kafaya çarpiştı karşı tarafyan adamın kızı vefat etti kardeşim kusurlu bulundu 4ay hapis yatti ve çikti kalan 3 yıl cezasını paraya cevirdiler sonra karşı taraf kardeşime ve araç sahibine 310 000 tl manevi tazminat davasi açtı dava sonuçlandı ve 230 000 tl ödemeye hükmetti araç sahibine ve kardeşime.bizde temmize (yargıtaya )itiraz ettik .kardeşim öğretmendir ödeme durumu yok. aracın kaskosu ve sigortasi var .kasko veya sigorta bu parayi ödemezmi

 • 2 ay önce eşim ve oğlumla beraber antalyaya tatile giderken manisa alaşehir yolunda 100 km hızla ilerlerken bölünmüş duble yol olmasına rağmen arkamdan hızla gelen özel hastane ambulansı aracıma gelip arkadan çarptı. Bunun neticesinde benim ve oğlumun herhangi bir yaralanması olmadı fakat eşimin omuriliginde kırık oluştu. Ve 2 aydır tedavi görüyor.bütün kaza raporları elimde ve herşey benim lehine fakat nasıl ve ne şekilde yol izleyeceğim bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

 • Merhaba,
  2013 Yılında bir otel de çalıştığım sırada akşam servisiyle trafik kazası yaşadım. Kazada yaralandım ve hastanede tedavim yapıldı. Ardından kazadan dolayı hiç bir araca binememem ve korkmamdan ötürü ayrıldım. Fakat daha sonra öğrendiğim servisin korsan servis olması.
  Öğrenmek istediğim bu kaza ile ilgili bir tazminat alımı söz konusumudur. Cevap verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.

 • Merhaba,
  Babam karıştığı trafik kazasında asli kusurlu sayıldı
  Ceza mahkemesi sonuclandi
  Babam sekiz ay on gün hapis cezası verildi ama ertelendi.
  Simdi karşı taraf manevi tazminat davası açtı araç şirketin ve araç sigortalı ve mavi kaskolu
  SOGORTA GENEL SARTLARİNA GORE MANEVİ TAZMİNAT ONDENİR DİYOR
  bu durumda babam tazminat odermi
  Ödemesi gerekse bile babam maddi durumu ödemeye müsait değil ödeyemezse ne olur
  İLGİNİZ VE YARDİMİNİZ İCİN TESEKKUR EDRİM

 • 10 kasim 2016 tarihinde yaralanma bi trafik kazasi gecirdik ve arkadasim şoför ben ise yandaki koltukta yolcu pozisyonunda idim ve arkadasim direksiyonda oldugu için hafif sekilde yaralandı ben ise refleks sayesinde bi hasar almadan kurtuldum bu carpan taraftan acaba ben tazminat davasi acabilirmiyim

 • Selam kemal bey sormak istedigim sutrafik kazasinda yani Arac bayir asagaya yuvarlanmis sofor kazada mefat etmis ehliyeti yok Arac sahibi olenin esi yani ruhsat sahibi olenin esidi Arac trafik sigortali iki aydaha suresiva Trafik sigortadan olum tazminati alabilirmi yorum lariniz icin tesekkur ederim simdiden

 • Selam kemal bey sormak istedigim trafik kazasinda yani Arac bayir asagaya yuvarlanmis Abim sofor kazada vefat etmis ehliyeti yok Arac sahibi yengem olenin esi yani ruhsat sahibi olenin esidi Arac trafik sigortali iki aydaha suresivarTrafik sigortadan olum tazminati alabilirmi yorum lariniz icin tesekkur ederim simdiden

 • İyi akşamlar ben motorsiklet kazası geçirdim bir minubus kural ihlali yaparak arkadan bana ćarptı bende kırıklar oluştu 6ay rapor aldım sadece yaralanma şuan iyileştim bana çarpan 0.17 promofil çıktı kaskodan para alabilirmiyim birde buna tazminat açarsam kazanırmiyi

 • 27 kasımda babam yolun orta refüjüne gelip karşıya geçmeye çalışırken hız sınırı 82 olan yolda süratli bir araba çarpması sonucu 48 m ileriye fırlıyor ve can veriyor. Araç yandan gelen diğer bir araca da çarpıyor ve orda da 3 yaralı var ama şu an iyiler. Yolun orta refüjüne kadar geçişin görüntülerini bulduk oldukça dikkatli. Polis 150 m mesafede üst geçit olduğundan babamı yüzde 75 kusurlu yazıyor. Babam 68 yaşındaydı ama hastalığı yoktu. Annem karakolda sorulduğunda şikayetçi oldu. Babam emekli trafik polisiydi. Ne önerirsiniz, ne yapmalıyız?

 • 17 Kasimda bi kazamiz oldu bi yakinima bayana arac carpti kacti araci bulamadik şimdilik. Polis-jandarma veya 112 raporuna göre(hangisi rapor tuttu tam olarak bilgim yok) %100 karsi taraf kusurlu maddi bu durumda ne yapabiliriz gec olamadan…

 • Merhaba ben 3 yil once u donusu yaparken bir motorbisikletli bana carpti ve yaralandi. Benim ehliyetim yoktu Ifadeden sonra benden sikayetci oldu ve suan sigorta sirketi arac sahibine tazminat acti ne yapmaliyim 2 ay sonra mahkeme var acill lutfen

 • Selam ben 2011yilinda kaza gecirdim yüzümde pilatin var fakat sağlık kurulu bana yuzde /0 oran verdi tazminat hakkım varmi ogrenmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

 • Aracimiz kaza yapti takla atarak sorapole ucmustu ama taklayi havada attigi icin fazla bi hasar yoktu sigorta sirketinin bize gonderdiyi vinc arabayi kaldirarak alacagina one halat atip onu kaldirip arkayi surukleyerek cikarmis ve baya bi hasar vermis bunun icin herhangi bi hak talep edebilirmiyiz

 • Öncelikle kolay gelsin şuan askerlik görevimi şoför olarak yapmaktayım üzerime zimmetli araçla kaza yaptım araç devrildi can kaybı yok sadece maddi hasar oluştu oda çok deyil endişeliyim sonuç ne olur bunun icin birde disiplin tutanagi yedim askerliğimi uzatirlarmi yada hapis yaratmayın Sonuçta devlet malı yardımcı olurmusunuz teşekkürler.

 • Babam mart 2015 da yolda bir arkadaşı ile yürürken kaldırıma çıkarlarken aracın biri geri geri gelirken babam ve arkadaşına çarpıp düşürüyor.Babamın bu olayda kalça kemiği kırılıyor ameliyat olup protez takılıyor ve bu günden sonra bakıma muhtaç hale geliyor.%95 bakıma muhtaç raporunu aldık.çarpan kişiden şikayetçi olduk mahkeme çarpan adamı suçlu buldu. 2016 nın temmuz ayının 12 sinde vefa etti fakat babam vefat etmeden önce14 ay yatalak denecek vaziyette yaşayıp vefat etti1. Sorum ben oğlu olarak yada annem maddi manevi tazminat davası açabilirmiyiz(şimdi)2 sorum çarpan aracın sigortasından ne kadar tazminat alabiliriz

 • merhablar ben 2015 yılının temmuz ayında kaza yaptım bacak bileğim kırıldı oilain takıldı iç kısma dava açıldı 100.000 bnlik ozmnda bri bekliyorum doktor karşısına çıktım bu ay kontrol için bilk ekleminin arsında duyu kaybı olduğnu tespit ettiler ve şübatın 20 snde duyu eksikliği için bidaha doktora çıkacam sonra karar açıklanacak duyu kybı için tazminat yükselirmi teşekkürler..

 • 2016 temmuz ayında sinop feneryolunda. kiralık aracla kaza yaptım karşı tarafta sarjli motor vardı kaza raporu. nda yüzde 75 ben kusurlu bulundum karşı tarafta yaralanma meydana geldi 3hafta tedavi gördü yüzde 43isgorememezlik raporu almış benim aracımız full kaskolu idi ve dava açacağını öğrendim bu durumda ben ne yapmalıyım

 • muharrem ozer

  kaza yaptığım yol tali yol çizgisi olmamasına ragmen diğer şeritte. vurduğumuz iddaa edildi ve bu yüzden suçu bana yükledi yol 4.30 cm ben 2.30 cmde vurmusum tavsiyelerinizi bekliyorum tessekur ederim

 • Ahmet seyfullah balcı

  Merhaba ben 2013 yilinda hatli minubuste yolcuyken kaza yaptik sofor mahkemece kusurlu bulundu kazada cenem yarildi cenemde iz kaldi disim kirildi mahkeme sofore 10ay hapis cezasi onuda paraya cevirdi ben hicbir sey alamadim sigorta sirketine dava acsam para alabilirmiyim

 • Mrb ben bir bucuk yil once babami kaybettim trafik kazasinda basta butun tutanaklarda babam kusursuz bulundu sonra gelen adli tip raporunda butun sucu babama vermisler ve biz bir bucuk yil gecmesine ragmen hala tazminat alamadik bu neyden kaynaklaniyor bizim avukatmzn yeterszlginden mi simdi biz adli tiptn gelen sonucla davayi kaybetms mi oluyoruz bizi bu konuda bilgilendrrmsnz tesekkurler

 • İyi günler… Benim oğlumu ağustos ayında araba çarptı ve 2 ameliyat geçirdi. Sağ kalçada platin var şuanda ve sağ kaşına parca kaybı nedeniyle boynundan parca alınarak yama atıldı. Kaşındaki kalıcı izden dolayı heyet raporunda %30 oran verildi ve kazada her iki tarafın suçlu görülmesi nedeniyle rapor %25’e düştü. Belgeleri 1 ay önce teslim ettik henüz sonuç belli olmadı.. Daha ne kadar beklememiz gerekicek ve herkes kesin albilirsiniz diyo ama tazminat alabilme ihtimalimiz varmı sizce?? Yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden tskler..

 • Kolay gelsin 7/2009 bir trafik kazası geçirdim sol bacağımda ve yüzümde kalıcı hasarlar oldu ama aracada arkadan carptm suçlu benim herhangi bi bi tazminat açabilir miyim
  Cevap verirseniz sevinirim…

 • Babam 1989 da bir trafik kazası şunu vefat etti tazminatı hakkında ne yapmam lazım bana yardımcı olursanız sevinirim saygılar.

 • iyi günler benim babam kaza yaptı. babam ana yola çıkınca görmediği bir motosiklet tüp dağıtıcsı babama çok hızlı bir şekilde çarptı ayağı kırıldı bir kaç ameliyat sonrası şuan yürüyebiliyor. karşı tarafla sulh olmak istedik, önceleri yanaşmadılar. şimdi kaza yapan genç yürümeye başlamış. sakat kalma raporu alması gerekiyor odanda seni yürüyorsun rapor zamanına bir şeyin kalmaz demişler. babam yüzde yüz kusurlu görünüyor tutanakta. şimdi onlar sigortadan para alınamayacaklarını hissedince babamı sıkıştırıyorlar, anlaşalım diye 25 milyar gibi bir talepleri var belki daha aşağıda düşerler. ne yapalım bu parayı sigortamı öder suçlu olan babam mı öder yani sigerta babamı mahkemeye verip para alabilirmi. anlaşmayımı önerirsiniz sizin fikrinize göre hareket edeceğiz bir yol gösterin lütfen

 • ENISTEM İKİ SENE ONCE TIRAFIK KAZASINDA VEFAT ETTI GERIDE UC COCUK KALDI AMA BU KAZANIN NASIL OLDUGUNU BIR TURLU COZEMEDIK AMA KARSI TARAF GELIP BILE BASINIZ SAG OLSUN DEMEDILER BU KONUDA BIZE YARDIMCI OLURMUSUNUZ

 • MERHABA.05/01/2017 TARİHİNDE EŞİM YALNIZ BAŞINA ARAÇ KULLANIR HALİNDEYKEN YAGMURLU HAVADA BARİYERLERE ÇARPARAK 7-8 TAKLA SONUCU CİDDİ BİR YARALANMA YAŞAMIŞTIR.YAŞI 30.OMURİLİK KIRIGI YAŞAMIŞ,ŞUAN YATALAK HALİNDEDİR.
  KAZAYI YAPAN ŞOFOR VE YALNIZ OLDUGU İÇİN HİÇBİR TALEBİNİZ BULUNMAMAKTADIR.
  DİYOLAR BİR HAKKIM SÖZ KONUSU OLUR MU ?

 • Ben kendi şeritimde giderken arkadan bir minübüs kendi şeritinden kural ihlalı yaparak arkadan bana çarptı 2 ay yatakta kaldım kırıklarım vardı ama ameliyatlık bişey yoktu devlet bana 4 ay birer bin verdi benim motorum sıfırdı evrakların hepsi vardı ben kaskodan para alabilirmiyim ve bana çarpan kişide 0.17 profomil alkollu çıktı tazminat davasını açsam kazanırmıyım

Lütfen Yorum Yazın.

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır
Top